სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 6 ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია
იუზა ფულარიანი
ინჟინერი
ipulariani@mail.ru

დაბადების თარიღი

03.12.1936

განათლება

 • 1956 - 1961 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიული, ინჟინერი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 14.09.2006 წლიდან - აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1962 წლიდან - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1970 - 1973 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1973 წლიდან - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი;
 • 1981 - 1986 წწ. - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის ინსტიტუტი. სწრაფად მიმდინარე პროცესების კვლევის ლაბორატორია. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი;
 • 1986 წ. - დღემდე ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის ინსტიტუტი. ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ქიმიური კინეტიკა, თერმოდინამიკა, ფერადი ლითონები და ნახევარგამტარული მასალები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

60 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის: 

 • “Исследование некоторых кинетических закономерностей процесса магнийтермического восстановления диоксида кремния методом зажигания”. Журнал физической химии, том 77,№5,2002, с. 801-804;
 • “Investigation of technological process of magnesium silicide producing by magnesium thermal restoration of lov-grade quarcite”. NNew Developments in Material Skience. Nova Science Publichers, Inc. Chapter 13. New York, 2011;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • “Способ переработки медных сульфидных руд”. Авторское свидетельство №393334, Авторское свидетельство №393334, 17 апреля 1972г.;
 • “Способ разделения меди и марганца из смешанных сульфатных растворов”. Авторское свидетельство №455156, 26 марта1973г.;
 • “Cпособ переработки литопона-полуфабриката”. Авторское свидетельство №827516, 21 июня 1979г.;
 • “Способ получения высокопроцентного литопона”. Авторское свидетельство №994523, 25 апреля 1980г.;
 • “Способ получения титаната бария”. Авторское свидетельство №1481204, 25 мая 1987г.;
 • “სასმელი და მინერალური წყლების ბარიუმისაგან გასუფთავების ხერხი”. პატენტი №AP 2005 009012, 7 ოქტომბერი, 2005;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Исследование макрокинетики процесса магнийтермического восстановления хлорида хрома термомагнетохимическим методом Материалы I-го всесоюзного симпозиума по макрокинетике и химической газодинамике», Алмаата,1984;
 • “Получение порошка хрома магнийтермическим восстановлением хлорида хрома в режиме горения”. Материалы всесоюзной конференции по применению аппаратов порошковых технологии и процессов термосинтеза в народном хозяйстве». Томск,1987;
 • Изучение формальной кинетики процесса десульфуризации сульфидов нейзотермическим методом. Сб. трудов IX международной научно-технической конференции. Тбилиси, 2004, с. 133-143;
 • Исследование химико-металлургического процесса окисления Маднеульского халькопиритного концентрата в кипящем слое методом статистической оптимизации. Сб. трудов IX международной научно-технической конференции. Тбилиси, 2004, с. 143-149;
 • “Investigation of technological process of magnesium silicide producing by magnesium thermal restoration of lov-grade quarcite”. NNew Developments in Material Skience. Nova Science Publichers, Inc. Chapter 13. New York, 2011;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2000 - 2001 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (II.I);
  2002 - 2003წ წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (II.01.02);