სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 6 ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია
ნოდარ კეკელიძე
ლაბორატორიის უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-382-147
nodar.kekelidze@tsu.ge

დაბადების თარიღი

15.04.1930

განათლება

 • 1950 - 1955 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი;
 • 1955 - 1962 წწ. - სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ლებედევის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი. ასპირანტურა;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1962 წ. - სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ლებედევის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი;
 • 1968 წ. - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის სამეცნიერო წოდება, სპეციალობით „ფიზიკა“;
 • 1977 წ. - სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ნახევარგამტარების ფიზიკის ინსტიტუტი (ნოვოსიბირსკი). სსრკ მინისტრთა საბჭოს უმაღლესი საატესტაციო კომისია. ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი;
 • 1984 წ. - სსრკ მინისტრთა საბჭოს უმაღლესი საატესტაციო კომისია. პროფესორის სამეცნიერო წოდება ნახევარგამტარებისა და დიელექტრიკების ფიზიკის სპეციალობით;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1958-1959 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოპტიკური ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1959-1961 წწ. - თსუ ნახევარგამტარების ფიზიკის პრობლემური ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1961-1966 წწ. - თსუ ნახევარგამტარული ფიზიკის პრობლემური ლაბორატორიის გამგე;
 • 1966-1973 წწ. - თსუ ფიზიკური კიბერნეტიკის პრობლემური ლაბორატორიის ელექტრონული მოვლენების განყოფილების გამგე;
 • 1973-1977 წწ. - ნ.კეკელიძის მიერვე დაარსებული თსუ ახალი და პერსპექტიული მასალების ფიზიკისა და ტექნიკის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის გამგე;
 • 1977-1984 წწ. - ნ.კეკელიძის მიერვე დაარსებული თსუ მყარი სხეულების რადიაციული ფიზიკის პრობლემური ლაბორატორიის გამგე;
 • 1984-1985 წწ. - თსუ პრორექტორის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში და სამეცნიერო-კვლევითი ნაწილის გამგე;
 • 1985-1988 წწ. - ნ.კეკელიძის მიერვე დაარსებული თსუ ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის გამგე;
 • 1985-1993 წწ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) პრორექტორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგში;
 • 1988-2006 წწ. - ნ.კეკელიძის მიერვე დაარსებული თსუ მაღალტემპერატურული ზეგამტარების ფიზიკისა და ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის კათედრის გამგე;
 • 2000 წ.- დღემდე - NATO, CRDF, STCU, EU, ISCE, შოთა რუსთაველის ფონდების პროექტების ხელმძღვანელი;
 • 2008 წ.- დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი;
 • 2009 წ.- დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი (საზოგადოებრივ საწყისებზე);
 • 2010 წ.- დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ნახევარგამტარი მასალების ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 •  19 საერთაშორისო და ეროვნული საგრანტო პროექტების ხელმძღვანელი ან მონაწილე;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ნახევარგამტარებისა და მყარი სხეულების ფიზიკა, ნახევარგამტარების ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა. ელექტრონიკა, რადიაციული ფიზიკა, მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა, ფიზიკური მეთოდები ეკოლოგიაში;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

300-ზე მეტი პუბლიკაცია, სახელმძღვანელო სსრკ უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.
ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი:

 • Н. Кекелидзе. Раздельное определение концентрации доноров и акцепторов в полупроводниках. Труды Тбилисского Гос. Университета, т.86, 1960;
 • Н. Кекелидзе. Некоторые электрофизические свойства монокристаллов германия при низких температурах. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 86, 1960;
 • Н. Кекелидзе. Некоторые электрофизические свойства монокристаллов кремния при низких температурах. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 86, 1960;
 • N. Kekelidze. Consequences of nuclear transformations in germanium monocrystals irradiated with slow neutrons. Chemical effects in nuclear transformation. International Atomic Energy Agency, Vienna, p. 557, 1961;
 • 5. Н. Кекелидзе. Экспериментальная установка для изучения электрических свойств полупроводников при низких температурах. Сообщения АН ГССР, т. 40, №2, 1965;
 • Н. Кекелидзе. О прыжковой проводимости в монокристаллах германия. Сообщения АН ГССР, т. 41, №1, 1966;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе. О методе определения концентрации доноров и акцепторов в германии. Сообщения АН ГССР, т. 48, №1, 1967;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе. Подвижность носителей заряда в германии и экспериментальная проверка теории рассеяния дырок на примесях. Сообщения АН ГССР, т. 49, №1, 1968;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Гогиашвили, О. Мушкудиани, И. Братчикова, Рассеяние электронов на ионизированных примесях в твердом растворе InP0,5Aso,5. Сообщения АН ГССР, т. 54, №2, 1969;
 • Н. Кекелидзе, Э. Хуцишвили, М. Кекуа. Об эффективной массе плотности состояния электронов в сильно легированном сплаве Si-Ge. Сообщения АН ГССР, т. 54, №3, 1969;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Гогиашвили, О. Мушкудиани. Подвижность электронов в твердых растворах InP-InAs при комнатной температуре. Сообщения АН ГССР, т. 58, №2, 1970;
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, О. Мушкудиани, Г. Кекелидзе. Электропроводность полупроводниковых сплавов InP-InAs при низких температурах. Сообщения АН ГССР, т. 60, №3, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Гогиашвили, О. Мушкудиани. Подвижность нoсителей в анизотропных пленках арсенида галия. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 11, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Н. Цинадзе. Свойства анизотропных пленок Ge, Si, GaAs, CdTe, Bi2Te3-Sb2Te3 и возможность их использования в качестве элементов памяти. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 11, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Т. Хоперия, Р. Джанелидзе, М. Гогешвили, Н. Чичуа, Э. Кобешавидзе. Получение и исследование никелевых контактов осажденных химическим способом на Ge и Si. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 11, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Гогиашвили, О. Мушкудиани. Некоторые электрические свойства поликристаллического фосфида индия. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 11, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Н. Цинадзе, В. Коридзе. Некоторые оптические свойства поликристаллического фосфида индия. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Гогиашвили, О. Мушкудиани. К вопросу о подвижности носителей заряда в соединении InP0,9As0,1. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Н. Цинадзе, В. Коридзе. Край полосы собственного поглощения в тройном поликристаллическом соединении InP0,1As0,9. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Н. Цинадзе, В. Коридзе. О комбинированном поглощении на колебаниях решетки в полупроводниковом сплаве InP0,7As0,3. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Т. Салуквадзе, Н. Цинадзе, В. Коридзе. Функциональная форма поглощения около порога в InAs, InP и в сплавах InPхAs1-х. Труды Тбилисского Государственного Университета, т. 135, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Э. Хуцишвили, М. Кекуа. Термо ЭДС и подвижность носителей тока в компенсированных сплавах Si-Ge. Известия АН СССР, сер. "Неорганические материалы", т. VI, 1970;
 • Н. Кекелидзе, Э. Хуцишвили, О. Голикова, М. Кекуа. Подвижность электронов в сильно легированных твердых растворах. Si-Ge. ФТП, т.5, 1971;
 • Н. Кекелидзе, Э. Хуцишвили, В. Субашиев, А. Кухарский, М. Кекуа. Эффективная масса и время релаксации электронов в твердом растворе Si0,85Ge0,15. ФТT, т.13, 1971;
 • Н. Кекелидзе, Э.Хуцишвили, М. Кекуа, В. Глазов. Исследование эффекта Холла в сильнолегированном сплаве Si-Ge n-типа при высоких температурах. "Исследование материалов для новой техники", изд. "Мецниереба", Тбилиси, 1971;
 • Н. Кекелидзе, Н. Цинадзе, З. Коридзе. Некоторые физические свойства сплавов InP-InAs. "Исследование материалов для новой техники". изд. "Мецниереба", Тбилиси, 1971;
 • Н. Кекелидзе, Н. Цинадзе, З. Коридзе. Собственное и комбинационное поглощение в твердом растворе InP-InAs. "Исследование материалов для новой техники". изд. "Мецниереба", Тбилиси, 1971;
 • Н. Кекелидзе, Н. Джанджгава, З. Квиникадзе. О механизме рассеяния электронов в кристаллах n-InP вблизи комнатной температуры. Сообщения АН ГССР, т. 62, №3, 1971;
 • Н. Кекелидзе, З. Квиникадзе. Исследование зависимости коэффициента Зеебека от концентрации электронов в соединении InAs. Сообщения АН ГССР, т. 64, №3, 1971;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, З. Махарадзе. Инфракрасные спектры отражения твердых растворов InPxAs1-x. ФТП, т.6, вып. 6, 1972;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, З. Махарадзе, В. Хачидзе. Оптическое отражение твердых растворов системы InP - InAs в области остаточных лучей. Сообщения АН ГССР, т. 66, №1, 1972;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, З. Махарадзе. Колебания решетки твердых растворов InP – InAs в инфракрасной области. Сообщения АН ГССР, т. 66, №1, 1972;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, З. Махарадзе. Высокоэнергетические переходы в кристаллах InP, InAs и их твердых растворах InPхAs1-х. Сообщения АН ГССР, т. 67, №3, 1972;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze. Optical Absorption near the Threshold in n-Type InP, InAs Crystals and their InPхAs1-х solid solutions. Physics Letters, v. 42, #2, 1972;
 • Н. Кекелидзе, Н. Джанджгава, З. Квиникадзе, З. Давитая. Исследование термоэлектрических свойств полупроводниковых соединений InPхAs1-х. Сообщения АН ГССР, т. 68, №1, 1972;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze. Electrical and optical properties of InP and InAs compounds and their solid solutions irradiated with fast neutrons and γ- Radiation defects in semiconductors. Institute of Physics, conference. ser.16. Bristol, London, p. 387, 1973;
 • Н. Кекелидзе, Н. Цинадзе, Г. Кекелидзе, Датчик и сигнальный щуп уровня жидкого гелия. ПТЭ №2, 1973;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, Z. Makharadze. Lattice Vibrations of AsхP1-хIn solid solutions. J. Phys. Chem. Solids, v. 34, , 2117,1973;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе. Э. Шатберова, Л. Гуревич. Двухфононное решеточное поглощение в соединениях InP, InAs и InP0,7As0,3, InP0,1, As0,9. Сообщения АН ГССР, т. 72, №1, 1973;
 • Н. Кекелидзе, Э. Хуцишвили, С. Бахчиева, Е. Росебашвили, М. Кекуа. Некоторые физические свойства легированных оловом сплпвов кремний-германий. "Химическая связь в кристаллах полупроводников и полуметаллов", изд-во "Наука и техника", Минск, 1973;
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, Г. Кекелидзе. О величине деформационного потенциала в фосфиде и арсениде индия. Сообщения АН ГССР, т. 72, №2, 1973.
 • N. Kekelidze, Z. Makharadze. V. Khachidze. Reflection Spectra of highly doped n-InPxAs1-x solid solutions. Journal de Physique, v. 35, 365, 1974;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Э. Шатберова, Н. Воскобойник. К вопросу об инфракрасном поглощении свободными носителями в арсениде индия n-типа. Сообщения АН ГССР, т. 73, №1, 1974;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе. Отчет НИР "Армази" выполненный по Постановлению Госкомитета СССР по науке и технике от 30. 06. 1972 г. №323. Тбилисский государственный Университет, 1974.
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Г. Ерицян, С. Лайтадзе, Л. Милованова, В. Саакян. Электропроводность кристаллов фосфида индия облученных электронами с энергией 50 МэВ. Сообщения АН ГССР, т. 76, №2, 1974;
 • N. Kekelidze, Z. Kvinikadze. Thermoelectric Power in Semicinducting Alloyes of the InPxAs1-x System. Journal de Physique, v. 36, 883, 1975;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Г. Ерицян, Н. Григорян, К. Овчаренко, Т. Гогашвили, Р. Мелконян. Оптическое поглощение в кристаллах фосфида индия и арсенида индия, облученных быстрыми электронами. Изв. АН Арм. СССР. Физика. т.10, №4, 1975;
 • Н. Кекелидзе. Дефектообразование в кристаллах фосфида и арсенида индия, облученных быстрыми нейтронами. Сообщения АН ГССР, т. 80, №1, 1975;
 • N. Kekelidze, Physical Properties of InPxAs1-x Solid Solutions, Proceedings of the Conference on the Mixed Crystals. 75, Reinhardsbrunn. Akademie der Wissenscharten der DDR, p. 107, 1975;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze. Radiation Effects in Indium Arsenide Compounds and their Solid Solutions. Radiation Effects in Semiconductors. Inst. Phys. Conf. Ser.31, Bristol, London, 1976;
 • Н. Кекелидзе, З. Квиникадзе, З. Давитая. Термоэлектрические свойства сплавов системы InP-InAs. ФТП. т. 10. вып. 4, 1976;
 • N. Kekelidze, Z. Kvinikadze, Z. Davitaya, G. Eritsyan, V Saakyan, F. Karapetyan. Study of Thermoelectric Characteristics of InPxAs1-x Alloys. Phys. State Sol. (a), v. 38, K 49, 1976;
 • Н. Кекелидзе, З. Квиникадзе, З. Давитая, В. Жуков, П. Инглизян. Термоэлектрические свойства твердых растворов системы InPxAs1-x р-типа проводимости. Сообщения АН ГССР, т. 83, №1, 1976;
 • Н. Кекелидзе. Механизмы дефектообразования в кристаллах типа А3В5. Сообщения АН ГССР, т. 84, №1, 1976;
 • Н. Кекелидзе, Л. Ахвледиани. Получение и некоторые свойства твердых растворов системы InP-InAs. Сообщения АН ГССР, т. 88, №3, 1977;
 • N. Kekelidze, Electrical and optical Properties of InP and InAs Compounds Irradiated with 50 Mev Electrons. Radiation Effects., v.32, 1977.
 • Н.Кекелидзе, З.Квиникадзе. Влияние жесткой радиации на термоэлектрические свойства твердых растворов InPxAs1-x. Сообщения АН ГССР, т. 95, №3, 1979;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, Z. Kvinikadze, L. Milovanova, Abu-El Kheir. Investigation of Current Carriers mobility, Thermoelectric power and Thermal Conductivity in InP and InAs Compounds and InPxAs1-x Solid Solutions Irradiated with Fast Neutrons and Electrons. Proceedings of the International Conference on Radiation Physics of Semiconductors and Related Materials. Tbilisi State University Press, 1980, p. 721;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, T. Gogashvili, K. Ovcharenko. Investigation of some optical properties of InP, InAs compounds containing radiation defects. Proceedings of International conference on defects and radiation effects in semiconductors and Related Materials. Tbilisi State University Press, 1980;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, L. Milovanova, Abu-El Kheir. Electron Scattering Mechanisms in Irradiated Indium Arsenide and Indium Phosphide Crystals. Proceedings of International conference on defects and radiation effects in semiconductors. Oiso, Japan, 171, 1980;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, T. Gogashvili, V. Lezhava, V. Patzkevich. Optical absorption near the threshold in irradiated A3B5 –type crystals; Proceedings of International conference on radiation physics of semiconductors and related materials. Tbilisi State University press, 1980, p.645;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, K. Ovcharenko, E. Gelovani, T. Lomidze. Selective optical adsorption bands in InP and InAs compounds and InPxAs1-x solid solutions irradiated with high energy electrons. Proceedings of International conference on radiation physics of semiconductors and related materials. Tbilisi State University press, 1980, p.645;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Л. Милованова, А. Абу-Эль-Хеир. Исследование влияния термоотжига на подвижность электронов в облученных кристаллах арсенида индия. Сообщения АН ГССР, т. 98, №2, 1980;
 • Н. Кекелидзе, З. Квиникадзе, З. Давитая. Влияние радиационного дефектообразования на термоэлектрическую эффективность системы InPxAs1-x. Труды ТГУ, физика, т. 12, Тбилиси, 1981.
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе. О роли легирующий примеси в твердых растворах фосфид-арсенид индия. физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов, Москва, 1982.
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе. Влияние разупорядоченностей на некоторые оптические и электрические явления в соединениях InP, InAs и InPxAs1-x. Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников, т. 11, Баку, 1982.
 • N. Kekelidze, S. Bakhchieva, M. Kekua. Thermal Conductivity of Germanium Doped with Silicon, Tin and Aluminum. Phys. Stat. Sol. (a), v. 83, №2, 139, 1984;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Веш, Г. Гетц. Радиационные дефекты в арсениде индия, имплантированном ионами аргона. Сообщения АН ГССР, т. 118, №3, 1985;
 • Н. Кекелидзе, С. Бахчиева, М. Кекуа, А. Петров. Теплопроводность сплава кремний-германий легированного оловом и алюминием. Сообщения АН ГССР, т. 118, №1, 1985;
 • А. Бердзенишвили, Н.Кекелидзе, Р.Чармакадзе, Гетеропереходные структуры типа InxGa1-xAs-GaAs, Сборник докладов Всесоюзной конф. по гнетеропереходам, Минск, 1986;
 • W. Wesch, E. Wendler, G. Gotz, N. Kekelidze, Defect production during ion implantation of various A3B5 semiconductors. Proceedings of International conference "Energy pulse modification of semiconductors", Dresden, 1987;
 • Н. Кекелидзе, Р. Кантария, А. Мирцхулава, И. Годердзишвили, И. Папидзе, А. Иванишвили. Эффективность поглощения в солнечных элементах на основе GaAs1-xPx-Cu2-yS. Сообщения АН ГССР, т. 127, №3, 1987;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, В. Тарба. О механизме "аномального" поглощения в полупроводниках вблизи порога. Сообщения АН ГССР, т. 128, №1, 1987;
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, З. Давитая. О законе дисперсии энергии электронов в соединениях InP и InAs. Труды Тбилисского госуниверситета, т. 23, 1987;
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, З. Давитая. Влияние легирования и сплавного разупорядочения на величину эффективной массы электронов в InPxAs1-x. Труды Тбилисского госуниверситета, т. 23, 1987.
 • Н. Кекелидзе, Г. Бабакишвили, Г. Кекелидзе, Г. Цинцадзе. Влияние гамма-радиации на процесс перехода в сверхпроводящее состояние в керамике. Физика Hизких Tемператур. т. 8, №12, 1988;
 • N. Kekelidze, W. Wesh, E. Wender, V. Tarba. Investigation of the amorphization processes in GaAs and InP by means of optical spectroscopy. Phys. Stat. Sol. (a) 108, K93, 1988;
 • Н. Кекелидзе, Г. Качарава, Г. Накашидзе, Г. Цинцадзе, М. Чубабрия. Сверхпроводимость в двух системах Y-Ba-Cu-O. Сообщения АН ГССР, т. 129, №1, 1988;
 • Н. Кекелидзе, Б. Берулава, Т. Санадзе, Г. Цинцадзе, М. Чубабрия. Электронный парамагнитный резонанс нормальной и сверхпроводящей фаз системы Y-Ba-Cu-O. Сообщения АН ГССР, т.130, №3, 1988;
 • Н. Кекелидзе, Л. Бычкова, О. Даварашвили, О. Набичвришвили, И. Паркулов, А. Шотов. Перестройка частоты излучения инжекционных гетеролазеров на основе PbSnSeTe. Труды ТГУ, т. 277, 1988;
 • Н. Кекелидзе, Л. Бычкова, Г. Гегиадзе, О. Даварашвили, Р. Гуляев, А. Шотов. Тонкие эпитаксиальные слои PbSnSeTe для активных слоев лазеров. Труды ТГУ, т. 277, 1988;
 • Н. Кекелидзе, Р. Кантария. Перенос неосновных носителей в ассиметричных гетеропереходах с инверсионным слоем. Сообщения АН ГССР, т. 130, №3, 1988;
 • N. Kekelidze, W. Wesch, E. Wendler, G. Göts. Defect production during ion implantation of various A3B5 semiconductors. J. Appl. Phys., v.65 (2), 519 (1989);
 • Н. Кекелидзе, Л. Бычкова, Г. Гегиадзе, О. Даварашвили, М. Енукашвили, В. Калашников, В. Кривчук, А. Шотов. Гетеролазеры PbSe/PbSnSeTe/PbSe и их применение в спектроскопии высокого разрешения и промышленной технологии. Сообщения АН ГССР, т. 136, №3, 1989;
 • Н. Кекелидзе, Л. Бычкова, О. Даварашвили, А. Дядкин, М. Енукашвили, К. Лемехов, Надежинский, Е. Степанов, А. Шотов. Применение перестраиваемых лазеров на основе PbSnSeTe для детектирования SO2. Сообщения АН ГССР, т. 136, №3, 1989;
 • Н. Кекелидзе, Т. Бутхузи, Георгобиани, Е. Зада-улы, Т. Хулордава. Экситоны и поляритоны в окиси цинка. Труды координационного совещания соцстран по физическим проблемам оптоэлектроники, Баку, 1989;
 • Н. Кекелидзе, Т. Бутхузи, Георгобиани, Е. Зада-улы, Т. Хулордава. Поляритонная люминесценция в высокоомных слоях окиси цинка. Труды координационного совещания соцстран по физическим проблемам оптоэлектроники, Баку, 1989;
 • N. Kekelidze, R. Alania, T. Bechman, W. Wesch, Z. Tkeshelashvili, R. Charmagadze. Investigation of the mechanism of complex formation of defects in Gallium nitride structures implanted with Zn and Mg ions. Proceedings of the International conference on defect recognition and image processing for research and development of semiconductors, Tokyo, Japan, 1989;
 • T. Butkhuzi, A. Burevich, A. Georgobiani, N. Kekelidze, T. Khulordava. Optical and electrical properties of radical beem getering epitaxy grown n-and p-type ZnO single crystals. J. Crystal growth, V.117, 366, 1992;
 • Н. Кекелидзе, Т. В. Бутхузи, А.Н. Георгобиани. Оптические свойства диэлектрических слоев окиси цинка. Известия АН России, Неорганические Материалы, т.29, #10, 1993;
 • N. Kekelidze, R. Chikovani, T. Mkheidze, T. Jakhutashvili. The development of Optoelectronics in Georgia on the basis of Semiconductor GaAs and its Compounds. Proceedings of Georgian (International) Symposium for Project Development and Conversion. Tbilisi, p. 81, 1995;
 • N. Kekelidze, R. Charmagadze, R. Alania, D. Kakushadze, A. Berdzenishvili, Z. Tkeshelashvili. Investigation of the Electroluminescent Properties of Gallium Nitride Structures implanted with Zn and Mg ions. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgian Republic, v. 154, #1, 1996;
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, З.Давитая, Л. Милованова, З. Чубинашвили. Электрофизический метод прецизионного определения концентрации примесей в полупроводниковых материалах. Доклады 5-ой Межгосударственной конференции по термоэлектрическим материалам, Санкт-Петербург, 1996 г;
 • О.И. Даварашвили, Л.П. Бычкова, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе. Тройные и четверные твердые растворы соединений IV-VI на подложках PbSe, PbS, BaF2. Труды Международной конференции по проблемам современной технологии. Тбилиси, 1996, 82
 • N. Kekelidze, R. Alania, L.Vekua, D. Kakushadze, V. Kuchava, M. Lordkipanidze, R. Charmagadze. The Experimental Proof of the Photoinduced Diffusion Model. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgian Republic, v. 156, #1, 1997.
 • N. Kekelidze, R. Kokhreidze, G. Mumladze, S. Odenov, J. Sanikidze, G. Tsintsadze, M. Chubabria. The Investigation of Magnetic Properties of the Bi-containing Superconducting Ceramics. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgian Republic, v. 156, #1, 1997.
 • N. Kekelidze, T. Butkhuzi, T. Khulordava, M.Sharvashidze, B. Tsekvava. Synthesis of Wide Band-Gap A2B6 Compaunds by Quasi-Epitaxy Method. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgian Republic, v. 156, #3, 1997. P. 425-427.
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, З.Давитая, Л. Милованова, З. Чубинашвили. Электрофизический метод прецизионного определения концентрации примесей в полупроводниковых материалах. Доклады 5-ой Межгосударственной конференции по термоэлектрическим материалам, Санкт-Петербург, 1997г, с. 154;
 • ნ. კეკელიძე, ლ. ახვლედიანი, ვ. გოგიაშვილი, ნ. მაჭარაძე, ს. ლაითაძე. ჰომოგენური და ერთგვაროვანი INP-ASA სისტემის მყარი ხსნარების ზოგიერთი ელექტრული თვისების შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 158, #1, 1998.
 • ნ. კეკელიძე, ო. დავარაშვილი, ლ. ბიჩკოვა, მ. ენუქაშვილი. საშუალო და ინფრაწითელი დიაპაზონის მრავალფუნქციონალური ლაზერული სპექტრომეტრი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ.157, #1, 1998.
 • N. Kekelidze, V. Jakeli, C.Politis, I.Ambokadze, N. Shamugia. Anomalous Temperature Dependence of Electron Mobility in Doped n-Ge. Modern Physics, Letters B, vol. 12, N27, 1998. P. 1147-1151;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, L. Milovanova, T. Butkhuzi, T. Khulordava, T. Ogawa. Electron Irradiation of InPxAs1-x Solid Solutions. Phys. Stat. Sol.;
 • N. Kekelidze, A. Tserelov, N. Mgebrishvili, R. Tserelov, A. Ermolov, R. Charmagadze, D. Kakushadze, T. Ogawa. Some Aspects of construction and Production Technology of Multicolor Light - Emmiting devices and Structures. Bulletin of "Georgian Engineering News" GEN, #1 (7), 1998;
 • N. Kekelidze, V. Jakeli, I. Ambokadze, N. Shamugia. The Low Temperature Mobility in Recompensable n-Si. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, v.158, 3, 1998. p. 393-395;
 • N. Kekelidze, V. Jakeli, I. Ambokadze, N. Shamugia. Free Carriers Mobility at Low Temperature in Weak Compensating Semiconductors. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, v.158, 3, 1998. P. 396-398;
 • N. Kekelidze, I.Davituliani, L.Akhalbedashvili, M. Alapishvili, R. Tabidze, Ts. Sarishvili, G. Karchava. Carbon Dioxide Effect on Y-Ba-Cu-O and Bi-Sr-Ca-Cu-O Ceramics. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, v.158, 1, 1998. P. 83-85;
 • N. Kekelidze, G. Tsintsadze, M. Alapishvili, L. Akhalbedashvili, I. Davituliani, P. Euthymiou, N. Guskos. The Interaction of Water with HTSC. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 1998. V. 158. #2, 1998. p. 266;
 • ნ.კეკელიძე, თ.ბუთხუზი, მ.შარვაშიძე, გ.ნაცვლიშვილი, ნ. გამყრელიძე, ზ.ქუჩუკაშვილი. ZnO მონოკრისტალებში მინარევული დეფექტების კვლევის მეთოდი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 158, #3, 1998, 438;
 • N. Kekelidze, T. Butkhuzi, T.Khulordava, M.Shrvashidze, G.Natcvlishvili,.E. Kekelidze, "The Inversion of Wide-band Gap A2B6 Compounds by Quasi Epitaxy Metod". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 158, #1, p. 80-82, 1998;
 • N. Kekelidze, T. Butkhusi, M.Shrvashidze, G.Natcvlishvili, N.Gamkelidze, Z.Kuchukashvili, et al. "Impurity Defects Investigation Method in ZnO Monocrystals", Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 158, #3, p. 438-440, 1998;
 • ნ.კეკელიძე, ლ.ბიჩკოვა, ო.დავარაშვილი, ნ.კეკელიძე, მ.ენუქაშვილი, ა.შოტოვი, ე.სტეპანოვი, მრავალფუნქციონალური ლაზერული სპექტრომეტრი. მოამბე, #1, 1998, გვ. 146;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, А.П. Шотов. Обоснование моделирования в общем материаловедении. ТГУ, 1998, стр. 3;
 • ნ.კეკელიძე, ლ.ახვლედიანი, ნ.მაჭარაძე. ძლიერად ლეგირებული და ჰომოგენური შენაერთების InAs, InP და მყარი ხსნარების InAs-InP მიღება და მათი ზოგიერთი ფუნდამენტური პარამეტრის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 159, #1, 1999;
 • ნ.კეკელიძე, ვ.გოგიაშვილი, ლ.კვინიკაძე, ზ.დავითაია, ლ.მილოვანოვა რ.პაპავა. ელექტრონების ძვრადობის ანალიზი და მინარევების კონცენტრაციის განსაზღვრა n-ტიპის გალიუმის არსენიდში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ.159, #1, 1999. გვ. 45;
 • K. T. Jachvadze, S. B. Suladze, V. A. Aliyev, T. V. Butkhuzi, N. P. Kekelidze, T.G. Khulordava. Calculation of the exchanger of the refrigerating machine operating on the ozone-safe refrigerant. International Journal - Energy, Ecology, Economy – #3, 1999. p. 40;
 • N. Kekelidze, O. Davarashvili, M. Enukhashvili, E. Stepanov, A. Shotov, V. Aliyev. The determination of the concentration of molecular gases in the atmosphere by diode Laser Spectroscopy. Fizika, CILDV N2, p. 78, 1999;
 • K. T. Jachvadze, S. B. Suladze, V. A. Aliyev, T. V. Butkhuzi, N. P. Kekelidze, T.G. Khulordava, Tomaio Ogawa. The calculation of the refrigerator thermoexchangator working on the ozone nondangerous cold-agent". Fizika, #4, 1999, p. 3;
 • K. T. Jachvadze, S. B. Suladze, V. A. Aliyev, T. V. Butkhuzi, N. P. Kekelidze, T.G. Khulordava. On implementation of Vienna Convention on the protection of the Earth's Ozone layer. Proceedings of the Fifth Baku Inter. Congress "Energy, Ecology, Economy". September 21-24, 1999. p. 40.
 • Г.Г.Гегиадзе, О.И.Даварашвили, Н.П.Кекелидзе, Ш.И.Сидамонидзе, В.А.Алиев. About possibility of Application of the Natural Zeolites for purification of Exhaust Gases. 5th Baku International Congress “Energy, Ecology, Economi”, 1999;
 • N. Kekelidze, Z. Kvinikadze. V. Gogiashvili, Z. Chubinishvili, G. Chikhradze, Z. Davitaya, L.Milovanova. The optical absorption in the infrared region and the determination of the impurity concentration in n-type gallium arsenide. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, v.159, #3, 1999, p. 403;
 • Н. Кекелидзе, Т. Джахуташвили, Э. Тулашвили, А. Церелов и др. Модули полупроводниковых индикаторов отображения аналоговой информации в красной, желтой и зеленой областях спектра. Труды VI международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог, Россия, сентябрь, 1999, 132;
 • N. Kekelidze, N. Kakhishvili, R. Chikovani, T. Jakhutashvili et al. Semiconductive sign-synthesizing micro devices. Georgian Engineering News. N4, 1999, p. 116-118;
 • N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, "Solar energy resources and their application perspectives in Georgia (using semiconductive photovoltaic cells)", International Solar Energy Society, Solar World Congress, Jerusalem, Israel, Conference Proceedings, v. 1, 1999, pp. 185-191;
 • G. Karchava, N. Guskos, S. Glenis, V. Likodimos, N. Kekelidze, G. Tsintsadze, P. Euthemiou. Neutron Radiation and Time Evolution Effects on YBa2Cu3Oy High-Tc Superconductors, Physica C, 317-318, 1999, p. 561-564;
 • T. Butkhuzi, B. Tsekvava, E. Chikoidze N. Kekelidze, M. Shrvashidze, T.Khulordava, The problem of conductivity type inversion in wide-band gap compounds, J. Phys. D: Appl. Phys. 32, 1999, p. 2683;
 • T. Butkhuzi, N. Kekelidze, D.Peikrishvili, E. Chikoidze, L. Trapaidze, M. Shrvashidze, The Method of Radical-beam Epitaxy, Proc. SPIE, 1999, 3725, 53;
 • N. Kekelidze, M. Metskvarishvili, Y. Metskvarishvili, M. Elisbarashvili. "Investigation of the Internal Conversion Electron Spectrum for the 152Gd 123. 07 keV -transition". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. v. 160, 2, 1999, p. 244-247;
 • Т. Бутхузи, Н. Кекелидзе, Л. Трапаидзе, М. Шарвашидзе, Л. Апциаури, "Ионная имплантация сульфида цинка ионами фосфора", GEORGIAN ENGINEERING NEWS, #1, 1999, pp 90-93;
 • M. Elisbarashvili, N. Kekelidze, M.R. Metskvarishvili, I.R. Metskvarishvili. Investigation of the Internal Conversion Electron Spectrum for the 154Gd 123.07 keV γ-transition. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, v.160, 2, 1999, p. 244-247;
 • Kekelidze G.P., Kekelidze N.P., Akhalbedashvili L.A., Kekelidze D.G. and Laitadze S.I. Selective Reflectors on the Basis of InPxAs1-x for Spectroscopic Devices. GEN #4, p.119, 120. 1999;
 • N. Kekelidze, Z. Kvinikadze. V. Gogiashvili, Z. Chubinishvili, G. Chikhradze, Z. Davitaya, L.Milovanova, G. Papava. The determination of free carrier absorption coefficient in n-type indium phosphide from electrical measurements. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. v.161, #1, 2000, p.42;
 • O. Davarashvili, M. Enukishvili, N. Kekelidze, M, Metskhvarishvili, E. Stepanov, A. Chusnutdinov, V. A. Aliev. Conditions and Metodical Decisions by the Creation of Multicomponent Laser-Analyzators for Gaz-Pollutants. Journal “FIZIKA. v. VI, N 4, 2000, p. 19-22;
 • O. Davarashvili, M. Enukishvili, N. Kekelidze, M, Metskhvarishvili, V. Zlomanov, A. Shotov, V. A. Aliev. Phase Equilibrium for the Liquid-Phased Epitaxial Structure of the PbSeTe-PbSnSeTe. FIZIKA, N2, 2000, 72;
 • O. Davarashvili, M. Enukhashvili, N. Kekelidze, M. Metskhvarishvili, V. Zlomanov, A. Shotov, V. Aliev. "Phase Relations and Liquid Phase Epitaxy of the Heterostructures PbTeSe-PbSnSeTe". Azerbaijan Academy of Sciences Transaction. v.20, №2, 2000, p. 72-76;
 • О. Даварашвили, М. Енукашвили, Н. Кекелидзе, М. Мецхваришвили, В. Зломанов, А. Шотов, В. Алиев. "Мощность излучения и дифференциальная квантовая эффективность инжекционных лазеров на основе полупроводников А4В6". Azerbaijan Academy of Sciences Transaction. v.20, №5, 2000, p. 49-53;
 • Н. Кекелидзе, С. Суладзе. Экологические аспекты техники обслуживания холодильных установок. Материалы III межд. конф. по экологии. 2000, с. 29;
 • O. Davarashvili, M. Enukishvili, N. Kekelidze, E. Stepanov, G. Kochoradze, V. Aliev. Creation of Effective Resources of Atmosphere Monitoring-the new Technological Conception. Материалы III межд. конф. по экологии. 2000, с. 66;
 • L. Akhalbedashvili, G. Gegiadze, O. Davarashvili, N. Kekelidze, Sh Sidamonidze, V. Aliev. About Possibility of Application of Exhaust Gases. Материалы III межд. конф. по экологии. 2000, с.67;
 • Н. Кекелидзе, Т. Джахуташвили. Э. Тулашвили и др. Полупроводниковые некогерентные излучатели в зеленой и красной области спектра – имитаторы лазерного излучения. Труды VII межд. научно-техн. конф. "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог (Дивноморское), Россия, сентябрь, 2000, 2, 181 –183;
 • Н. Кекелидзе, А. Биркая, В. Алиев. Исследование влияния паров HCL на дефектообразования типа кристаллитов в технологии изготовления эпитаксиальных структур со скрытыми диффузионными слоями, легированными сурьмой. Труды VII межд. научно-техн. конф. "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог, Россия, сентябрь 2000, с. 85-87;
 • Н. Кекелидзе, А. Биркая, В. Алиев. Новый технологический маршрут изготовления кремниевых эпитаксиальных структур со скрытыми диффузионными слоями. Труды VII межд. научно-техн. конф. "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог, Россия, сентябрь 2000, с. 88;
 • Н. Кекелидзе, Т. Джахуташвили. Э. Тулашвили, А. Биркая, М. Минджия. Технология получения и свойства мелких p-n переходов солнечных элементов на основе монокристаллического кремния. In "Collection of Papers" of 5th Int. Scientific - Practical Conf. "Energy and Environment", Tbilisi, Nov. 2000, 113 – 116;
 • Кекелидзе Н.П., Джахуташвили Т.В., Квиникадзе З.В., Тулашвили Э.В. Некоторые результаты практического применения солнечных батарей. In “Collection of Papers” of 5th Int. Scientific-Practical Conf. “Energy and Environment”, Tbilisi, Nov. 2000, 109 – 112;
 • N. Kekelidze, I. Metskvarishvili, M. Metskvarishvili. "Investigation of the Crystal Current Density in Bi-based High Temperature Ceramic". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. v. 163, 2, 2000;
 • N. Kekelidze, I. Metskhvarishvili, M. Metskhvarishvili. "Investigation of the Crystal Current Density in Y-based High Temperature Ceramic". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. v. 163, 3, 2000;
 • Алескеров Ф.К., Эмель Чингзи, Кекелидзе Н.П., Алиев В.А., Кахраманов К.Ш., Квиникадзе З.В., Материал для отрицательной ветви термоэлементов на основе [Bi2Te2 – In2Se3],<CdCl2>, J.Fizika, 5, 2000, p.67;
 • Н. Кекелидзе, З. Квиникадзе, Ф. Алеcкеров, Эмель Чингзи, В. Алиев, К. Кахраманов. Материал для отрицательной ветви электрогенерирующих термоэлектрических батарей. Ж. физика, математика, науки о земле. №1, 2001, с. 10-14;
 • Aliev M.I., Aliev R.A., Kekelidze N.P., Isaeva E.A., Aliev I.M., Fuzzy logic and kinetic phenomena in Solids”, Procc. Fouth International Conference on application of Fuzzy Systems Soft Computings, University of Siegen, Germany, June 2000;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, А.П. Шотов, Е.В. Степанов. Study of molecular gases in the atmosphere and in human exhalation by the laser spectroscopy method. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 2000, 161, №2, 427;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, А.П. Шотов, Е. В.Степанов, Г.И. Кочорадзе, В.А. Алиев. Creation of effective resources of atmosphere monitoring – the new technological conception. Труды II Международной конференции «Экология и охрана жизнедеятельности». Сумгаит, 2000, 26;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Е.Г.Чикоидзе, В.А. Алиев. О рекомбинационном центре в фосфиде индия, легированном серой. Fizika, 2000, т. 6, №3, 3;
  50. Kekelidze N.P., Jakhutashvili T.V, A.A.Birkaia, Tulashvili E.V, Photovoltaic Solar Cells and their application Perspectives in Georgia, Proc. seminar Environment Foundation of Turkey, Energy and Environment in Georgia, Tbilisi, 29-30 March, 2001, 43-46;
 • T. Butkhuzi, M.Sharvashidze N.Gamkelidze, Kh. Gelovani, T. Khulordava, N. Kekelidze, E. Kekelidze, The regulation of defect concentrations by means of separation layer in wide-band II-YI compounds, Semicond. Sci. Technol., 16, 2001, 575-580;
 • Л.Г.Ахалбедашвили, М.Г.Алапишвили, И.П.Давитулиани, Н.П.Кекелидзе, Д.Г.Петвиашвили, Ц.Г.Саришвили, Каталитическая активность высокотемпературных сверхпроводников состава Y-Ba-Cu-O и Bi-Sr-Ca-Cu-O в окислительном дегидрировании метанола. Журнал физической химии, 2001, т.75, №10,с.1769-1772;
 • Y.Keheyan, C.Presutty, G.Cristidis, D.Moraetis, N. Kekelidze, L. Akhalbedashvili, R. Gevorkyan H. Sarkisyan, H. Yeritsyan, Zeolite Modification and Application Study for Decontamination of Nuclear Liquid Waste.. Recent Research Report. Proc. of 13th International Conference on Zeolites, 8-13 July, 2001, Montpellier, France, 31-R-10;
 • I. Metskhvarishvili, N. Kekelidze, M. Metskhvarishvili. Investigation of the Cristal Current Density in Bi-based High Temperture Ceramic". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. v.163, №2, 2001, p.262-265;
 • N. Kekelidze, I. Metskvarishvili, M. Metskvarishvili. Investigation of the Crystal Current Density in Y-based High Temperature Ceramic. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. v. 163, 3, 2001;
 • I.Metskhvarishvili, N.Kekelidze, M.Metskhvarishvili, L.Khorbaladze. Penetration of the Low Magnetic fields into the HTSC Ceramics. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. v.163, №3, 2001, p.452-454;
 • О.Даварашвили, М.Енукашвили, Н.Кекелидзе, М.Мецхваришвили, Я.Степанов, А.Шотов, В.Алиев. Наблюдение микроконцентраций некоторых газов в выходе человека и неинводивная диагностика заболеваний методом диодной лазерной спектроскопии. Azerbaijan medical journal. №5, 2001, p. 52-55;
 • Л.Ахалбедашвили, Г.Гегиадзе, О.Даварашвили, Н.Кекелидзе, Ш.Сидамонидзе, В.Алиев. О возможности применения медьсодержащего клиноптилолита для очистки выхлопных и выбросных газов. Азербайдж. хим. журнал, №2, 2001, с. 55-59;
 • L. Akhalbedashvili, О. Davarashvili, N. Kekelidze, A. Mskhiladze, Sh. Sidamonidze, R. Tabidze. The Catalytic Activity of Inorganic Polymers – Zeolites, enriched with organic polymers. Procc. of 9th POLYCNAR, 2001, Denton, USA;
 • О.И. Даварашвили, Г.Г. Гегиадзе, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, М.Р. Мецхваришвили, А.П. Шотов. Особенности формирования изопериодных гетероструктур на основе многокомпонентных твердых растворов соединений IV-VI. Научные известия, 2001, №3, стр.3;
 • О.И. Даварашвили, Л.Г. Ахалбедашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Е.В. Степанов. Создание эффективных средств мониторинга и очистки атмосферы. Научные известия, 2001, №3, 60;
 • Л. Ахалбедашвили, Д. Гонашвили, Р. Геворкян, Е. Кехеян, Н. Кекелидзе, А. Мсхиладзе, Ш. Сидамонидзе. Сравнительная каталитическая активность Н-форм У цеолита и клиноптилолита в окислительном дегидрировании С1-С3 спиртов. Химический журнал Грузии, 2002, том2, №1, стр. 34;
 • L. Akhalbedashvili, N. Kekeidze, Y. Keheyan, G. Eritsyan, R. Gevorkyan, J. Cristiduz. "The microcalotimetric Investigation of CO2 Adsorption by Clinoptilolite of Armenia, Georgia, and Greece”. Accepted at 3th Intern. Conf. on Inorganic materials. Sept. 2002, Konstanz, Germany;
 • N. Kekelidze, I. Metskvarishvili, M. Metskvarishvili. "Investigation of the Crystal Current Density of High Temperature Superconductors for in Y-based Ceramic". "Turkish Journal of Physics", 26 (2002), p. 299-304;
 • T. Butkhuzi, N. Kekelidze, T. Khulordava, M. Sharvashidze, E. Kekelidze, Kh. Gelovani, and N. Gamkrelidze. The regulation of defect concentration bu means of separation layer in wirde band II-VI compounds. Semicond. Sci. Technol. 16 (2002), p. 575-580;
 • L.Akhalbedashvili, M. Alapishvili, N. Kekelidze, Y. Keheyan, G. Eritsian, Gevorkian, Shristidis. The EST-investigation of Clinoptilolite from deposits of Armenia, Georgia and Greece. Recent Research Reports. 2nd FEZA Conference, Taormina (Italy, 2002);
 • Н. Кекелидзе, Л. Ахалбедашвили, М. Алапишвили, И. Давитулиани, А. Мсхиладзе, Г.Ерицян, Е. Кехеян, Дж. Кристидис. Термоаналитическое исследование клиноптилолитов Армении, Греции и Грузии. Хим. журнал Грузии, т.2, №3, 2002, стр. 230;
 • Л. Ахалбедашвили, Н. Кекелидзе, Ш. Сидамонидзе и др. Сравнительная каталитическая активность Н-форм У цеолитов и клиноптилолита в окислительном дегидрировании С¬1-С3 спиртов. Хим. журнал Грузии, т.2, №1, 2002, стр. 30;
 • (O. Davarashvili, M. Enukashvili, N. Kekelidze et al); New semiconductor materials and heterostructures for tuneble IT lasers. Georgian Engineering News. 2002, 2.7.12
 • O. Davarashvili, G. Gegiadze, M. Enukashvili, N. Kekelidze et al. Heterostructures for IR lasers with emitters of PbCaSrSeTe and active doping layers of PbSnSeTe. Bulletin of Georgian Academy of Sciences. 2002, C1, №3, 473-477;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Н.Эмекли, Э. Эмекли, А. Ярат, Л. Тесер. Анализ параметров ИК перестраиваемых лазеров применительно к медицинской диагностике. Georgian Engineering News, 2002, #4, 175;
 • Г. Гегиадзе, О. Даварашвили, М. Енукашвили, Н. Кекелидзе и др. О степени тетрагональности в кристаллах TlInSe2. Georgian Engineering News. 2002, 4, 244-245;
 • Butkhuzi T., Kekelidze N., Chikoidze E. “Silver Doped p-type ZnS Crystals”. Phys. Stat. Sol. (b) 229, #1, pp. 365-370, 2002;
 • Кекелидзе Н.П., Джахуташвили Т.В., Биркая А.А., Тулашвили Э.В., Алиев В.А. Технологические аспекты изготовления кремниевых фотоэлектрических структур и опыт практического применения солнечных батарей в натурных условиях. First International Conference on “Technical and Physical Problems in Power Engineering”. 23 – 25 April 2002. Baku – Azerbaijan. Page: 676 – 680;
 • О.И. Даварашвили, Г.Ш. Дарсавелидзе, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Э.Р. Кутелия, В.A .Алиев, Т.С. Мамедов, М. Таноглу. Температурная зависимость внутреннего трения и динамического модуля в кристаллах TiInSe2. Georgian Engineering News, 2003, 1, 232;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, М.Р. Мецхваришвили. Анализ устойчивости при контакте жидкой и твердой фаз полупроводников IV-VI. Georgia Chemical Journal, 2003, №3, 111;
 • О.И. Даварашвили, Г.Г. Гегиадзе, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе. О плотной упаковке атомов в «рыхлой» кристаллической решетке TlSe. Georgian Chemical Journal, 2003, №3, p. 225;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Н. Эмекли, Э. Эмекли, А.В. Алиев. Методы управления лазерным излучением для многокомпонентного анализа выдыхаемого воздуха. Georgian Engineering News, 2003, #1, стр.232;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Н. Эмекли ,Э. Эмекли, В.А. Алиев. Диагностика заболеваний по выдыхаемому воздуху с применением ИК лазеров: проблемы и возможные решения. Georgian Engineering News, 2003, №1, стр. 205;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Т.Д. Мхеидзе, Т.С. Мамедов. Факторы, влияющие на мощность излучения полупроводниковых лазеров с квантовыми ямами. Georgian Engineering News, 2003, №1, стр. 232;
 • G. Christidis, D. Moraetis, Y. Keheyan, N. Kekelidze, R.Gevorkyan, H Yeritsyan. H. Sarkisyan. Chemical and thermal modification of natural HEU-type zeolitic materials from Armenia, Georgia and Greece, Applied Clay Science: 24 (2003) 79-91;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, Т.С. Мамедов. Неупругие явления в кристаллах BaF2. Известия Академии Наук Азербайджана. 2004, т.24, №2, 93;
 • О.И. Даварашвили, Г.Г. Гегиадзе, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Т.С. Мамедов. Анализ характера химической связи в кристаллах PbSe. Georgian Chemical Journal, 2004, №3, 8;
 • О.И. Даварашвили, Л.П. Бычкова, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Т.С. Мамедов, Г.Ш. Дарсавелидзе. Диффузионное рассогласование в полупроводниковых гетероструктурах. Georgian Engineering News, 2004, 2, 170;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, В.П. Зломанов, В.А. Алиев. О возможности создания диэлектрического состояния в узкозонных полупроводниках группы IV-VI при Т> 80К. Georgian Engineering News, 2004, 4, 89;
 • N. Kekelidze, L.Akhalbedashvili, M.Alapishvili, Y.Keheyan, H.Yeritsyan. The ionexchange properties of irradiated and chemically modified clinoptilolite regarding to Cs+ and Sr2+. 5th Intern.Conference on Inorganic Materials, Antwerp. Belgium, 19-21 September, 2004
 • Kekelidze G.P., Kekelidze N.P., Kekelidze G.P., Milovanova I.S. Radiation Resistant Material for Cosmic Solar Cells”, GEN #4, p.190-191. 2004
  88. Г.Г. Гегиадзе, О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, Л.Л. Габричидзе, В.П. Зломанов. Новая роль примесей в улучшении характеристик полупроводниковых лазеров и фотоприемников. Georgian Engineering News, 2005, 2, 54;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, Т.С. Мамедов, Н.Д.Ахмедзаде. Исследование внутреннего трения в полупроводниках IV-VI .Труды Международной конференции “FIZIKA-2005“, Баку, 2005, 97;
 • Г.Г. Гегиадзе, Х.В. Геловани, О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Г.Ш. Дарсавелидзе. Диэлектрическое состояние в узкозонных полупроводниках IV-VI при эффективном отрицательном давлении (напряжении) в гетероструктурах. Georgia Chemical Journal, 2005, №2, 38;
 • Kekelidze N., Keheyan, Y., Khachatryan, S., Christidis, G., Moraetis, D.,Gevorkyan, R., Sarkisyan, H., Yeritsyan, H., Nikoghosyan S., Hovhannisyan A., Sahakyan A., Akhalbedashvili, L. Sorption behavior of tritiated water on Armenian natural zeolites. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, June 2005, vol. 264, no. 3, pp. 671-677(7);
 • Keheyan Y., Khachatryan S., Christidis G., Moraetis D., Gevorkyan R., Sarkisyan H., Yeritsyan H., Nikoghosyan S., Hovhannisyan A., Sahakyan A., Kekelidze N., Akhalbedashvili L. Sorption Behaviour of Armenian Natural Zeolites American Nuclear Society (ANS), 48, 1, (2005) 230-233. Technical Paper Tritium Science and Technology - Decontamination and Waste;
 • Bichkova L.P., Jakhutashvili T.V., Tulashvili E.V., Kekelidze N.P., Charmakadze R.A., Chikovani R.I. Some aspects of obtaining of multilayered heterostructures by the liquid epitaxy method. Proc. Int. Conf. Fizika-2005 (To anniversary sixty years of Institute of Physics of National Academy of Science of Azerbaijan is devoted), 7 – 9 June, 2005, Baku, pp. 739 – 746;
 • Jakhutashvili T.V., Kekelidze N.P., Minjia M.L., Tulashvili E.V., Charmakadze R.A., Chikovani R.I., Chkhaidze M.A. Obtaining and properties of emitters in the region of 694 nanometers on the basis of GaAlAs heterostructures. Proc. Int. Conf. Fizika-2005 (To anniversary sixty years of Institute of Physics of National Academy of Science of Azerbaijan is devoted), 7 – 9 June, 2005, Baku, pp. 747 – 753;
 • N. Buachidze, M. Azarashvili, G. Kordzakhia, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, M. Chkhaidze, Sh. Gelozia, L. Mtsariashvili. Researches on the content of the main ions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3-, CO32-) in the rivers Suramula, Lekhura and Khrami (inflows of the R. Kura). Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. edited by Kekelidze N.P at all,Tbilisi, 2005, pp. 194 – 199;
 • D. Kekelidze, N. Kekelidze, K. Tsetskhladze, G. Tsotadze, O. Sulava. The Use of Atom-Absorption Spectrometer Perkin-Elmer AAnalist800 during the surface Water Analysis. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 228 – 233.
 • D. Kekelidze, G. Kekelidze, N. Kekelidze, K. Tsetsxladze. Dynamics of change of metal concentration Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Co, Cr, Ni, Mn, Cd in the River Kura for the last period. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 240 – 243;
 • Kekelidze N.P., Jakhutashvili T.V., Tulashvili E.V., Pataridze E.V., Tkeshelashvili Z.Sh. Some aspects of measurements on gamma-spectrometer Canberra (GC2020). Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 248 – 253;
 • Kekelidze N.P., Jakhutashvili T.V., Tulashvili E.V., Pataridze E.V. The contents of radionuclide in the River Kura. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 261 – 268;
 • L. Akhalbedashvili, M. Alapishvili, I. Davituliani, N. Kekelidze, A. Mskhiladze, Ts. Sarishvili. The comparative analysis of the basic international standards (EPA, USGS, ISO, GOST) on determination of analytes in surface waters. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 277 – 283;
 • N.Buachidze, M.Azarashvili, G.Kordzakhia, N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, E.Tulashvili, M.Chkhaidze, M.Minjia. The brief analysis of a condition of norms of maximum permissible concentration of some substances in drinking water by the international standards and norms of Georgia. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 291 – 296;
 • Jakhutashvili T.V., Kekelidze N.P., Tulashvili E.V. Some aspects of methodology of works on quality assurance of measurements at field and laboratory researches. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 303 – 308;
 • Кекелидзе Н.П., Церелов А.А., Церелов Р.А., Мгебришвили Н.Н., Ермолов А.Г. Нетрадиционная технология изготовления элементов солнечных батарей. Georgian Engineering News, #1, 2006, pp. 118 – 119;
 • Кекелидзе Н.П., Суладзе С.Б., Квиникадзе З.В., Давитая З.Ф. Расчет термодинамических параметров озонобезопасных хладагентов в области насыщенного пара. Georgian Engineering News, #1, 2006, pp. 120 – 123;
 • Е.В. Хуцишвили, Н.П. Кекелидзе, В.Г. Джакели, М.О. Пагава. Рассеяние носителей заряда на атомах примеси олова в поликристаллических сплавах системы Si-Ge. Неорганические материалы, т. 42, № 4, стр. 1 – 3, 2006;
 • G. Kordzakhia, N. Buachidze, M. Azarashvili, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, M. Chkhaidze, L. Mtsariashvili “Some Methodological Issues on Assessment of Influence of Natural and Anthropogenic Impact on River Kura Water quality”, Georgia Chemical Journal, Vol. 6, No. 4, 2006, ISSN 1512-0686, pp. 474-478;
 • Кекелидзе Н.П., Церелов А.А., Церелов Р.А., Мгебришвили Н.Н., Ермолов А.Г. Нетрадиционная технология изготовления элементов солнечных батарей. Georgian Engineering News, #1, 2006, pp. 118 – 119;
 • Кекелидзе Н.П., Суладзе С.Б., Квиникадзе З.В., Давитая З.Ф. Расчет термодинамических параметров озонобезопасных хладагентов в области насыщенного пара. Georgian Engineering News, #1, 2006, pp. 120 – 123;
 • M.Г.Aлапишвили, И.П.Давитулиани, Н.П. Кекелидзе, Е. Кехеян, Г.Н.Ерицян, Р.Г.Геворкян, Дж.Кристидис. Влияние модифицирования природных клиноптилолитов Армении и Грузии на ионообменную сорбцию ионов цезия и стронция. Журнал Физической Химии, 2006;
 • Michael E. Campana, Berrin Basak Vener, Nodar P. Kekelidze, Bahruz Suleymanov, Armen Saghatelyan. Science for peace: monitoring water quality and quantity in the Kura-Araks basin of the South Caucasus. Proc. of the NATO Advanced Research Workshop on Fecilitating Regional Security in Central Asia through improved Management of Transboundary Water Resources, Almaty, Kazakhstan, 20-22 June 2006. Moerling et al. (eds), NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Transboundary Water Resources: A Foundation for Regional Stability in Central Asia, pp.153-170.
 • A.G.Mskhiladze, L.G.Akhalbedashvili, G.I. Maisuradze The oxidative conversion of ethanol over ZSM-5. RRR, 15th International Conference on Zeolites, 12-17 August, 2007, Peking, China;
 • А.Г.Мсхиладзе, М.Г. Алапишвили, И.П.Давитулиани, Н.И.Чхиквишвили. Изучение цеолитов типа пентасила (ZSM) в каталитической конверсии этанола. Химический журнал Грузии. 7, (2007);
 • N.Buachidze, M.Azarashvili, M.Chigitashvili, N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, M.Chkhaidze, L.Mtsariashvili “The Basic Characteristics of Annual Distribution of the Content of Main Cations in River Kura (from v. Khertvisi up to c. Rustavi)”. Georgia Chemical Journal, Vol. 7, No. 1, 2007, ISSN 1512-0686, pp. 87-91;
 • N.S.Buachidze, M.A.Azarashvili, M.G.Chigitashvili, N.P.Kekelidze, T.V.Jakhutashvili, M.A.Chkhaidze, L.A.Mtsariashvili “The Basic Characteristics of Annual Distribution of the Content of Main Anions in River Kura (from v. Khertvisi to c. Rustavi)”. Georgia Chemical Journal, Vol. 7, No. 2, 2007, ISSN 1512-0686, pp. 208-211;
 • А.Сагателян, Н. Кекелидзе, М. Налбандян, М. Микаелян. Оценка качества вод трансграничных рек Кура-Араксинского бассейна (на примере речной системы Памбак-Дебед-Чрами). Известия Национальной Академии наук Республики Армения, Науки о Земле, 2008, LXI. #16, стр.25-30;
 • N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, Z. Tkeshelashvili, G. Gigolashvili, U. Dzamukashvili. Radon in drinking and river waters in area of city Tbilisi (Georgia). NATO SPS (Science for Peace and Security) program, Advanced Research Workshop “Drinking Water Protection by Integrated Management of Contaminated Land”, Croatia, April, 2008;
 • N.P. Kekelidze, T.V. Jakhutashvili, M.A. Chkhaidze, G. Tsotadze, L.A. Mtsariashvili. “Research of parameters of water quality of transboundary river Kura in Tbilisi area”. NATO SPS (Science for Peace and Security) program, Advanced Research Workshop “Drinking Water Protection by Integrated Management of Contaminated Land”, Croatia, April, 2008;
 • T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, N. Khikhadze, L. Mtsariashvili “Measurement of radon contents with use of modern mobile alpha-spectrometer RAD-7” Georgia Chemical Journal, Vol. 9, No. 2, 2009, ISSN 1512-0686, pp. 179-182;
 • T.Jakhutashvili, E.Tulashvili, N.Khikhadze, L.Mtsariashvili “Characteristics of environment background gamma-radiation” Georgia Chemical Journal, Vol. 9, No. 3, 2009, ISSN 1512-0686, pp. 289-294;
 • N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, N. Buachidze, M. Chkhaidze, L. Mtsariashvili, N. Khikhadze “Some Characteristic Indices of influence of natural and anthropogenic factors on the contents of the main ions and their annual distribution in the River Kura in area of Tbilisi City”. Georgia Chemical Journal, Vol. 9, No. 3, 2009, ISSN 1512-0686, pp. 295-301
 • N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, M.Chkhaidze, L.Mtsariashvili, N.Khikhadze, “Quantitative estimation of natural and anthropogenic impact on values of some hydrochemical parameters of water quality of the river Kura in area of some large settlements“, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2009 – «Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection», Albena Resort, Varna city, Bulgaria, June 2009, Conference Proceding, ISBN 954918181-2, V. 2, pp. 219-226;
 • Nodar Kekelidze/Teimuraz Jakhutashvili/Eremia Tulashvili/David Kekelidze/Lela Mtsariashvili: Investigation of the Ecological State of Georgia's Main River Kura in the Framework of the NATO - OSCE Project: South Caucasus River Monitoring. King, Lorenz / Khubua, Giorgi (eds.), Georgia in Transition, Experiences and Perspectives, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, XII, 321 pp., num. tables and graphs, Schriften zur internationalen Entwicklungs- und Umweltforschung Bd. 26, Herausgegeben von Zentrum für internationale Entwicklungs- u. Umweltforschung Gießen, ISBN 978-3-631-58977-9 hardback., pp. 301 – 318; 2009.
 • N.Kekelidze, N. Khikhadze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, L. Mtsariashvili, “Features distribution of radon content in drinking water of Tbilisi City” Georgia Chemical Journal, Vol. 9, No. 6, 2009 pp. 524-529;
 • Kekelidze N, Khutsishvili E at al. Application of High Temperature Superconductors in the Space. Perspective materials, devices and structures for space applications. Workshop, pp. 69-70, 26-28 May, Yerevan. Armenia. 2009
 • L. Mtsariashvili, N. Khikhadze, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili “Natural radio-activity of drinking water in suburbs of Tbilisi“ Georgia Chemical Journal ol. 10, No. 1, 2010, ISSN 1512-0686, pp. 113 – 120; 2010;
 • ნ.კეკელიძე, გ.ცინცაძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი, ბ.კვირკველია, ა.ვეფხვაძე, დ.ხომასურიძე,“ ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP –ს კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგად“ ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული, გვ.72-74. თბილისი, 2010;
 • L.Akhalbedashvili, G.Todradze, N.Kekelidze, Y.Keheyan etc. Ion Exchange Properties of Irradiated and Chemically Modified Clinoptilolite Regarding to Cs and Sr2 Chemistry, Physics and Technology of Surface. 3, 281-283 2010;
 • N. Kekelidze, M. Elizbarashvili, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, D. Kereselidze, N. Khikhadze, N. Vashakmadze, M. Tsintsadze ურეკი-შეკვეთილის ზონის შავი ზღვის სანაპიროს ნიადაგის რადიაქტივობა Georgia Chemical Journal, Vol. 10, No. 2, 2010, ISSN 1512-0686, pp. 198-203 2010;
 • M. Elizbarashvili, N. Khikhadze, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili დასავლეთ საქართველოს ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში რადონის შემცველობა და მოსახლეობისათვის რადონით გამოწვეული რისკის შეფასება. 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference EXPO SGEM 2010 – «Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection», Albena Resort, Varna city, Bulgaria, June 2010. Conference Proceedings, v.2, ISBN 10: 954-91818-1-2; ISBN 13: 978-91818-1-4; pp.47-54. 2010;
 • L. Mtsariashvili, N. Khikhadze, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili თბილისის მიდამოების წყლის ბუნებრივი რადიოაქტივობა Georgia Chemical Journal ol. 10, No. 1, 2010, ISSN 1512-0686, pp. 113 – 120; 2010;
 • L. Mtsariashvili, N. Khikhadze, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili Natural radio-activity of drinking water in suburbs of Tbilisi Georgia Chemical Journal ol. 10, No. 1, 2010, ISSN 1512-0686, pp. 113 – 120;
 • ნ.კეკელიძე, მ.ელიზბარაშვილი, ე.თულაშვილი, ნ.ხიხაძე. ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდები ზღვის და მდინარის (მდინარეები სუფსა და ნატანები) წყალში ურეკი-შეკვეთილის რეგიონში საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 10, #3, 2010, გვ. 346 – 352; 2010;
 • N. Kekelidze, M. Elizbarashvili, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, D. Kereselidze, N. Khikhadze, N. Vashakmadze, M. Tsintsadze. Radioactivity in soil along the Black Sea coastline of zone Ureki-Shekvetili. Georgia Chemical Journal, Vol. 10, No. 2, 2010, ISSN 1512-0686, pp. 198-203. 2010
 • M.E.Elizbarashvili, N.Kekelidze, K.Bilashvili, G.Tsotadze etc. Content of Total Petroleum Hydrocarbons in Rivers Supsa and Natanebi and Ureki-Shekvetili Region Sea Waters. Georgia Chemical Journal, Vol. 10, No. 3, pp.340-345. 2010
 • მ.ლიზბარაშვილი, ნ. კეკელიძე, კ. ბილაშვილი, გ. ცოტაძე, ნ. ბუაჩიძე, ნ. ვაშაყმაძე. მდინარეების სუფსა და ნატანების წყლის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტომი 10, #4, 2010. გვ. 101-103. 2010
 • მ. ელიზბარაშვილი, ნ. კეკელიძე, მ. ჩხაიძე, გ. ცოტაძე, ნ. ხიხაძე, ლ. მწარიაშვილი, მ. ცინცაძე. ბიოგენური ნივთიერებების კვლევა ურეკი-შეკვეთილის ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტომი 10, #4, გვ. 91-93. 2010
 • მ.ელიზბარაშვილი, ნ.კეკელიძე, კ.ბილაშვილი, თ.ჯახუტაშვილი, ლ.მწარიაშვილი, ნ.ხიხაძე, მ.ჩხაიძე, გ.ცოტაძე. მდინარეებში სუფსასა და ნატანებში ნავთობპროდუქტების შემცველობის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN1512-0686.ტ. 10, #4, გვ.104-105.
 • N. Bekoshvili, N. Kekelidze, D. Kekelidze, G. Tsotadze at al. Results monitoring of the river Kura for heavy metals. International Scientific Conference. Sustainable development and protection of enviroment. Transactions. Tbilisi p. 308-311. 2010
 • D. Kekelidze, M. Tsintsadze, K. Bilashvili, N. Kekelidze at al. Determination of concentrations of heavy metals in the river Mtkvari and some of its affluents. Georgian Chemical Journal Vol. 10. #4. p. 106-109. 2010
 • N. Kekelidze, D.Kekelidze, L.Milovanova, E.Khutsishvili,Z.Davitaya, B. Kvirkvelia, D.Khomasuridze. “ Electrical Properties of InP Crystals with Inhomogeneites Regions”. Proc. of the Advances in Applied Physics and Materials Science Congress. Antalya, Turkey 2011;
 • N. Kekelidze, E. Khutsishvili, D. Khomasuridze, B. Kvirkvelia.” Current Carriers Scattering on the Neutral Impurity Atoms in Crystals of Indium Phosphide”. AIP (American Institute of Physics) Conference proceedings; Vol.1400, Issue 1, p.37-42(2011); doi:10.1063/1.3663081. 2011;
 • N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, E.Tulashvili, L.Mtsariashvili, Z.Berishvili, Z.Davitaia. Radon content in spring water of suburbs of the Tbilisi. Collected Papers #3(82), “Environment and Global Warming” Proceedings of International Conference. Vakhushti Bagrationi Institute of Geography. Dedicated To The 100th Birthday Anniversary of Academician Feofan Davitaya. pp.309-315. 2011
 • G.Tsintsadz, M.Tsintsadze, N. Kekelidze, D.Kekelidze, L.Milovanova, E. Khutsishvi, Z. Davitaya D.Khomasuridze, B.Kvirkvelia. “Radiation Technology of Nanoclusters Obtaining in Semiconductor indium phosphide crystals”.Proc. of XIX Mendeleev Congress on“ General and Applied Chemistry“,25 — 30 September, 2011Volgograd, Russia;
 • ე. ხუციშვილი, ვ. მეტრეველი, ლ. გაბრიჭიძე, მ. ქობულაშვილი, დ.ხომასურიძე, ბ. კვირკველია, ნ. კეკელიძე.’’ InAs-ის კრისტალების სითბური გაფართოება და შინაგანი ხახუნი”,გამოყენებითო ფიზიკის აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. 2011;
 • დ. ხომასურიძე, ნ. კეკელიძე, დ. კეკელიძე, ლ. მილოვანოვა ე. ხუციშვილი, ზ. დავითაია, ბ. Kკვირკველია.” წუნდებული InP კრისტალების ხარისხის გაუმჯობესება რადიაციული ტექნოლოგიის მეშვეობით” გამოყენებითო ფიზიკის აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. 2011;
 • N. Kekelidze, E.Khutsishvili, LGabrichidze, D.Khomasuridze, B.Kvirkvelia, N.Kobulashvili. ”Current Carriers Scattering in Semiconductors with Various Types of Inhomogeneity”, Nano Stadies, v.4, pp.95-102. http://www.nanoarchive.org/11667/1/No_33.pdf 2011
 • D.Khomasuridze, N.Kekelidze,D.Kekelidze, L.Milovanova, E.Khutsishvili, Z.Davitaia, B.Kvirkvelia. Improving the quality of Defective InP crystals by means of radiation technology. Actual Problems of Applied Physics. Proceedings of the International Conference. mmi.ge/engine/print.php?newsid=3277, pp.278-281 Tbilisi, Georgia
 • N. Kekelidze, D.Kekelidze, L.Milovanova,E.Khutsishvili, Z.Davitaya, B. Kvirkvelia, D.Khomasuridze at al. Radiation Technology of Nanoclusters Obtaining in Semiconductor indium phosphide crystals. Proc. of XIX Mendeleev Congress on“ General and Applied Chemistry“,25 — 30 September, p.650, Volgograd, Russia. 2011
 • ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, გ.ცოტაძე და სხვ. მძიმე მეტალების კონცენტრაციების განსაზღვრა ზღვის და მდინარის წყლებში ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები "გარემო და გლობალური დათბობა". ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვ. ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. #3(82), გვ.285-288.
 • ნ.კეკელიძე. რადიაციულად მდგრადი მასალები. საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალათმცოდნეობის “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”. მოხსენებათა კრებული. გვ.177-187, 2012
 • N. Kekelidze, D.Kekelidze, L.Milovanova, E.Khutsishvili, Z.Davitaya, B. Kvirkvelia and D.Khomasuridze. Electrical Properties of InP Crystals With Inhomogeneities regions. ACTA PHYSICA POLONICA A. Vol.121, #1; pp.27-29; 2012.
 • M. Ganugrava, N. Kekelidze, J. Chen, T. Jakhutashvili, G. Kajaia, E. Tulashvili, M. Elizbarashvili, M. Chkhaidze, M. Giorgobiani, M. Mirtskhulava. Radon Individual Risks. Proc. Of Int. Scientific-Practical Conf. "Health and Social Medicine Management". April, Tbilisi, Georgia; pp. 87 – 89. 2012
 • Nodar P. Kekelidze , Gia Kajaia , Teimuraz V. Jakhutashvili , Eremia V. Tulashvili , Lela A. Mtsariashvili , and Zaur Berishvili. Comparative Measurements of Radon Content in Tap Water in Tbilisi and Rustavi Cities. Clean Soil and Safe Water, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, DOI 10.1007/978-94-007-2240-8_6. © Springer Science+Business Media B.V. pp. 65-76. 2012
 • Nodar Kekelidze, Gizo Kekelidze, David Kekelidze, Vugar Aliyev. Investigation of InPxAs1-x solid solutions and creation of the radiation-resistant materials. International Conference on the Physics of Semiconductors ICPS 2012. Zurich, Switzerland. AIP Conference Proceedings 1566, 101-102. (2013); doi: 10.1063/1.4848305
 • Elza Khutsishvili, Bella Kvirkvelia, David Kekelidze, Vugar Aliyev, David Khomasuridze, Nodar Kekelidze. Carrier mobility of InAs- and InP- rich InAs-InP solid solutions irradiated by fast neutrons. AIP Conf. Proc. 1566(1), p. 103-104 (2013); Zurich, Switzerland.
 • J. Chen, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, G. Kajaia, E. Tulashvili, M. Elizbarashvili, M. Chkhaidze. Georgian Individual Risks of Radon Induced Lung Cancer. Book of Abstracts. International symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies (NARE-2012); Hirosaki University, Japan; P.201. 2013
 • Nodar Kekelidze, Jemal Khubua, Gizi Kekelidze, David Kekelidze, Vugar Aliyev, Bella Kvirkvelia, Elza Khutsishvili. Radiation-resistant Semiconductor Materials for Application on Accelerators, Nuclear Reactors and in Space. Proceedings of the Seventh International Conference "Physics in the LHC era". pp. 59-70. 2013
 • N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, Z. Berishvili, M. Chkhaidze, L. Mtsariashvili, G. Kajaia. Daily and seasonal dependences of “indoor” radon in Tbilisi. 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org , SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-04-9 / ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, Vol. 1, 243 - 250 pp. 2013
 • L. Mtsariashvili, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, Z. Berishvili, M. Chkhaidze, M. Elizbarashvili. “Indoor” radon and features of its distribution in Tbilisi - the main city of Georgia. 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation, www.sgem.org, SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-04-9/ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, Vol. 1, 1235 – 1242. pp. 2013
 • Bekoshvili N.,Tsintsadze M., Tsotadze G., Jakhutashvili T., Tulashvili E., Kvirkvelia B, N.Kekelidze. Dynamics of change the content of pollutants in the river Kura. Georgia Chemical Journal. Vol.13, #1. pp.141-143. 2013
 • J. Chen, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, G. Kajaia, E. Tulashvili, M. Elizbarashvili, M. Chkhaidze. Georgian Individual Risks of Radon Induced Lung Cancer. Radiation Emergency Medicine. Vol. 2, No. 2, pp. 27-34. 2013
 • Nadiradze A.A., Ukleba K.Z., Kekelidze N.P. About Thermodynamic Stability of А3В5 Type Semiconductor Compounds -GaP, GaAs, GaSb, InAs and InSb. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences. Chemical Series. Vol.30. №1-2; pp.53-55. 2013
 • ლ.გაბრიჭიძე, ე.ხუციშვილი, ნ.ქობულაშვილი, ნ.ხუციშვილი, ნ.კეკელიძე. მეტალურგიული სილიციუმის გაწმენდა და რაფირინებული სილიციუმის თვისებების გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი #2. გვ.42-45
 • ლ.გაბრიჩიძე, ე.ხუციშვილი, ნ.ქობულაშვილი, ნ.ხუციშვილი, თ გიგიტაშვილი, რ.ხარატი, გ.ურუშაძე, ნ.კეკელიძე. რაფინირებული სილიკონის მასალის გადადნობის მეთოდით მიღება. მაცნე, ქიმიის სერია. ტომი 39, გვ.256-259. 2013
 • N. Kekelidze, D. Kekelidze, V. Aliyev, E. Khutsishvili, G. Kekelidze, N. Khutsishvili, B. Kvirkvelia. Creation and Investigation of Radiation-hard Materials for Nuclear- Radiation Sensors. Book of Abstract of INTERNATIONAL CONFERENCE “TBILISI- SPRING-2014”. Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems. pp.66-68. Supported by The NATO Science for Peace and Security Programme. Publishing House "Technical University". 2014
 • Nodar Kekelidze, Bela Kvirkvelia, David Kekelidze, Vugar Aliyev, Elza Khutsishvili and George Kekelidze. Phenomenon of Mutual Compensation of Radiation Donors and Acceptors and Creation of Radiation-Resistant Materials. Journal of Electrical Engineering, David Publishing Company. Volume 2, Number 4, April 2014, pp.187-192. 2014
 • E.Khutsishvili, L.Gabrichidze, N.Khutsishvili, B.Kvirkvelia, G.Urushadze, G.Kekelidze, N.Kekelidze. Electrical Properties and Crystal Perfection of the n- type Si-rich SiGe Alloys Bulk Single Crystals. Abstracts of the 32nd International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2014) Austin, USA, TX. August 10-15, http://www.icps2014.org/abstracts/Narrow_Gap_Semiconductor_I.pdf . 2014
 • N.Kekelidze, E.Khutsishvili, B.Kvirkvelia, G.Urushadze, G.Kekelidze. Transport Properties in Solid Solutions of InP and InAs Semiconducting Compounds. Abstracts of the 32nd International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2014) Austin, TX, USA, August 10-15. http://www.icps2014.org/abstracts/Posters_Narrow_Gap_Semiconductor.pdf .  2014
 • N.Kekelidze. D.Kekelidze. V.Aliyev, E.Khutsishvili, G.Kekelidze, B.Kvirkvelia. The Effect of Mutual Compensation of Radiation Donors and Acceptors and Creation of Radiation-resistant Materials. Abstracts of International Conference REINM -Radiation Effects in Insulators and Non-metallic Materials. Astana. Book of Abstracts. p.27. 2014
 • ლ.გაბრიჭიძე, ე.ხუციშვილი, ნ.ქობულაშვილი, ნ.ხუციშვილი, თ.გიგიტაშვილი, რ.ხარატი, გ.ურუშაძე, ი.კუპრეიშვილი, ნ.კეკელიძე. მინარევების მოშორება მეტალურგიული სილიციუმიდან ნადნობიდან ამოწევის მეთოდით. ქიმიის სერია 2014 #1 ტომი 40 გვ.94. 2014
 • ლ.გაბრიჭიძე, ხუციშვილი. ნ.ქობულაშვილი, ნ.ხუციშვილი, ნ.გონჯილაშვილი, გ.ურუშაძე, ი.კუპრეიშვილი, ნ.კეკელიძე. მეტალურგიული სილიციუმი ს ნადნობიდან ამოწევის მეთოდით რაფინირებული სილიციუმის თვისებები. მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.41 #4 2014
 • ე.ხუციშვილი, ნ.ხუციშვილი, ი.კუპრეიშვილი, ლ.გაბრიჭიძე, ნ.ქობულაშვილი, ნ. გონჯილაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.კეკელიძე. მეტალურგიული სილიციუმის ნადნობიდან ამოწეული სილიციუმის ქიმიური შემადგენლობის გამოკვლევა რენტგენოსპექტრალური ანალიზით. მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.41, #4, 2014
 • Nodar Kekelidze, Elza Khutsishvili, Bella Kvirkvelia, Gulnara Urushadze and George Kekelidze. Current Carriers Scattering in InP-InAs solid Solutions. Journal of Electrical Engineering JEE. David Publishing Company. Vol.2, #2, pp.86-91
 • M. Elizbarashvili, L. Mtsariashvili, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, M. Mirtskhulava, Z. Berishvili. Temporal and spatial distribution of radioactivity in the soil of the Black Sea coast in the Supsa-Natanebi interfluvial region (Georgia). Proceedings of 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences – SGEM-2014, Bulgaria, June, 2014.
 • Nodar Kekelidze, Elza Khutsishvili, Bella Kvirkvelia, David Kekelidze, Vugar Alijev, George Kekelidze. Transport Properties of InAs-InP Solid Solutions. Journal of Electrical Engineering JEE. David Publishing Company. 2, 207, 2014.
 • N.Kekelidze, D.Kekelidze, E.Khutsishvili, B.Kvirkvelia, L.Nadiradze, I.Ambokadze, G.Kekelidze. Technology for creation of radiation hard materials. International conference Advanced Materials and Technologies. Dedicated to the anniversary of foundation of Ilia Vekua Sukhumi Institute of Physics and Technology. Proceedings. Pp.68-70. 2015
 • L.Nadiradze, B.Kvirkvelia, E.Khutsishvili, D.Kekelidze, G.Kekelidze, N.Kekelidze. Investigation of Optical Absorption in III-V Compounds. International Copference Advanced Materials and Technologies. Proceedings.Dedicated to the anniversary of foundation of Ilia Vekua Sukhumi Institute of Physics and Technology. pp. 106-109. 2015
 • Elza Khutsishvili, Nunu Khutsishvili, Bela Kvirkvelia, George Kekelidze, Lali Nadiradze and Nodar Kekelidze. Electrical Properties and Crystal Perfection of the n-Type Si-rich SiGe Alloys Bulk Single-Crystals. Journal of Electrical Engineering. 3, 53, 2015
 • E. Khutsishvili, N.Khutsishvili, I. Gabrichidze, N.Kobulashvili, N.Kekelidze. Removal of Impurities from Metalurgical Silicon. International conference Advanced Materials and Technologies. Proceedings. p. 86-89.
 • Bela Kvirkvelia, Nodar Kekelidze, Elza Khutsishvili, David Kekelidze, Lali Nadiradze, Irina Ambokadze. Preparation and Investigation of Electrical Properties of Indium Phosphide, Indium Arsenide and Their Alloys, Before and After Irradiation With Fast Neutrons and Electrons. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences. Chemical Series. Vol. 41. 2015 №1, 2. pp.77-84
 • N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, E.Tulashvili, M.Chkhaidze, Z.Berishvili, L.Mtsariashvili, I.Ambokadze. Radon in Tap Water in the Territory of Tbilisi City. In book “Radon: Geology, Environmental Impact and Toxicity Concerns”; Editor Audrey M. Stacks; Series: Biochemistry Research Trends; Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, United States of America.
 • N.Kekelidze, D.Kekelidze, E.Khutsishvili, B. Kvirkvelia, L.Nadiradze. The effect of mutual
  compensation of radiation donors and acceptors in semiconductors. Proceedings of 2nd International Conference "MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS OF INORGANIC MATERIALS SCIENCE". 2015
 • D.Kekelidze, G.Tsotadze, B.Kvirkvelia, N.Bekoshvili, M.Chkhaidze, N.Kekelidze. Some Methodological Aspects of Meashurements of Heavy Metals Concentration on Atomic-Absorption Spectrometer. Georgia Chemical Journal. Vol.15, #1. Pp.46-49. 2015
 • Lela Mtsariashvili, Nodar Kekelidze, Teimuraz Jakhutashvili, Eremia Tulashvili, Manana Chkhaidze “Indoor Radon and Dose Parameters in Dwellings in Tbilisi City – The Main City of Georgia”, 16thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference& EXPO SGEM 2016,Conference Proceedings on Energy and Clean Technologies, Volume II, Recycling, Air Pollution and Climate Change,Albena Resort, Bulgaria, 2016, pp.435 – 442;
 • Lela Mtsariashvili,Nodar Kekelidze, BejanTutberidze, Eremia Tulashvili, Irina Ambokadze “Radon in Natural Water Sources in Tbilisi Artesian Basin, Georgia”,16thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference& EXPO SGEM 2016, Conference proceedings on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Volume I, Hydrogeology and Water Resources, Albena Resort, Bulgaria, 2016, pp.605 – 612.
 • N.Kekelidze, E.Khutsishvili, D.Kekelidze, B.Kvirkvelia, L.Nadiradze, K.Sadradze. Peculiarities of “Alloys” Scattering in Semiconductors. Eur.Chem.Bull. V.5, #10. 2016
 • N.Kekelidze, G.Tavadze, E.Khutsishvili, L.Gabrichidze, and G.Mikaberidze. Studies on effective Segregation Coefficients of impurities in silicon pulled from MG-Si Melt. Eur.Chem.Bull. V.5, #11.2016
  მონოგრაფიები:
 • Н. Кекелидзе, Р. Кантария. Об одной возможности повышения фоточувствительности солнечных элементов типа сульфид меди - фотоактивный полупроводник. Издательство Тбилисского Государственного Университета. Тбилиси. 1992;
 • N. Kekelidze, L.Bychkova, O. Davarashvili, M. Enukhashvili, V. Kuznetsov, A. Selin, A. Shotov. Simulation of liquid-phase heteroepitaxy of laser structures with PbSnSeTe izoperiodic layers. Tbilisi State University Press. Tbilisi. 1992; p. 43;
 • N. Kekelidze, L.Bychkova, O. Davarashvili, M. Enukhashvili, A. Nadezhdenskii, E. Stepanov, A. Shotov. Investigation of characteristics of lasers with izoperiodic layers made by liquid-phase epitaxy application analysis Tbilisi State University Press. Tbilisi. 1992. P. 47;
 • N. Kekelidze, L.Bychkova, O. Davarashvili, M. Enukhashvili, A. Nadezhdenskii, E. Stepanov, A. Shotov. Recombination processes and peculiarities of laser radiation in A4B6 semiconductors Tbilisi State University Press. Tbilisi. 1993;
 • Л. Бычкова, Г. Гегиадзе, О.Даварашвили, Л. Долгинова, М. Енукашвили, А. Шотов; Жидкофазная эпитаксия тройных и четверных твердых растворов соединении A4B6. Издательство Тбилисского Государственного Университета. Тбилиси. 1994;
 • Л. Бычкова, О. Даварашвили, М. Енукашвили, Н. Кекелидзе, А. Шотов. Инжекционные лазеры на основе твердых растворов соединении A4B6 Издательство Тбилисского Государственного Университета. Тбилиси. 1994;
 • გ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ნ.კეკელიძე. ზოგიერთი რადიაციული პროცესი IნP, IნAს ბინარულ შენაერთებში და მათ მყარ ხსნარებში IნPხAს1-ხ. გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბილისი. 2005;
 • ნოდარ კეკელიძე, ნინო შამუგია. ელექტრონების ძვრადობის დაბალტემპერატურული ანომალია კომპენსირებული გერმანიუმის და სილიციუმის მონოკრისტალებში. გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბილისი. 2006;
 • Н. Кекелидзе, Т. Джахуташвили, Э. Тулашвили и др., Оптоэлектронные приборы - знакосинтезирующие шкальные индикаторы: параметры и свойства. Издательство Тбилисского Государственного Университета. Тбилиси, 2001.
  სახელმძღვანელოები:
 • Вавилов В., Кекелидзе Н, Смирнов Л., Действие излучений на полупроводники, Учебник для Вузов СССР, изд-во «Наука», Москва, 1988. Consultants Bureau (Plenum Publ.), New York (1965).

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Н. Цинадзе. Сигнализатор уровня жидкого гелия. Авторское свидетельство №353149, 1972;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе. Полупроводниковый материал. Авторское свидетельство #89035, 1975;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, С. Остаев, Н. Горбачева, О. Утенкова. Устройство для ограничения расходимости пучка рентгеновских лучей. Авторское свидетельство №873280, 1981;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Т. Русеишвили, З. Кервалишвили, Д. Махарадзе. Способ получения электролитической двуокиси марганца. Авторское свидетельство №1202293, 1984;
 • Н. Кекелидзе, Р. Алания, Д. Какушадзе, Р. Чармакадзе. Светоизлучающий прибор. Авт. Свидетельство № 1679924. 22. 05. 91. (Приоритет от 24. 05. 89).
 • Чармакадзе Р., Кекелидзе, Н., Какушадзе Д., Алания Р., Светоизлучающий прибор, Авторское свидетельство № 1748586, 15 марта 1992.
 • ნ.კეკელიძე ნ., ლაითაძე ს., კეკელიძე გ., ახვლედიანი ლ. ნახევარგამტარიანი გადამწოდი სახანძრო შეტყობინებისათვის, საქპატენტი, # 6907, 27.07. 1995;
 • ნ.კეკელიძე ნ., ლაითაძე ს., კეკელიძე გ. მერქნის ცეცხლისაგან დაცვის დაცვის გასაჟღენთი შემადგენლობა, საქპატენტი, # 7540, 22.08. 1995.
 • ნ.კეკელიძე, რ.ჭარმაკაძე, ზ. ტყეშელაშვილი, ე.გრძელიშვილი, რ.ალანია, ჯ.კაკუშაძე, ა.ბერძენიშვილი. შუქგამომსხივარი ხელსაწყო. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე # 1140, 29.07. 1996.
 • ნ. გრძელიშვილი, ნ. კეკელიძე. NA3B5 სახის ნახევარგამტარებზე ომური კონტაქტების შექმნის ხერხი. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე #1140, 1997, 11 (20);
 • ნ. გრძელიშვილი, ნ. კეკელიძე, რ. ჭარმაკაძე, ზ. ტყეშელაშვილი, რ. ალანია, ჯ. კაკუშაძე, ა. ბერძენიშვილი. შუქგამომსხივარი ხელსაწყო. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე #7698, 1997. საქ. რესპ. საპატენტო უწყება “საქპატენტი”. ოფიციალური ბიულეტინი 3(12), Qთბილისი. 1997 წ., # 762;
 • Н. Кекелидзе, А. Бердзенишвили, А. Биркая и др. Жидкофазный способ выращивания эпитаксиальных слоев типа GaAlAs. Авт. Свидетельство № 6026, 1999;
 • თ. ბუთხუზი, ნ. კეკელიძე, მ. შარვაშიძე, ლ. ტრაპაიძე, დ. ფეიქრიშვილი, გ. ნაცვლიშვილი, ბინარული ნახევარგამტარული შენაერთების მონოკრისტალური ფენების მიღების ხერხი// პატენტი P2215, 2000;
 • ო. დავარაშვილი, ნ. კეკელიძე, მ. ენუქიშვილი, ა. ბერძენიშვილი, ვ. ზლომანოვი. PbSnSe-ტიპის მაღალომიანი ეპიტაქსიალური ფენების ზრდის ხერხი. საქართველოს პატენტი, P 3967, 15.11.2005;
 • თ. ჯახუტაშვილი, ნ. კეკელიძე, რ. ჩიქოვანი, ლ. ბიჩკოვა, ე. თულაშვილი. თხევადფაზური ეპიტაქსიის მეთოდით “შეუზღუდავი” და “შეზღუდული” ხსნარ-ნადნობის მოცულობების კომბინირებით მრავალფენიანი ნახევარგამტარული ჰეტერო სტრუქტურების ზრდის ხერხი. საქართველოს პატენტი, P 3963, 29.07.2005;
 • ნ. კეკელიძე, ა. წერელოვი, რ. წერელოვი. მზის ფოტოელექტრული გარდამქმნელი ელემენტის დამზადების ხერხი. საქართველოს პატენტი, U 1397, 2007. სამეცნიერო;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

113 მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციებზე.

 • Н. Кекелидзе. Некоторые электрофизические свойства германия и кремня при низких температурах. Тезисы докладов IV всесоюзного совещания по теории полупроводников. Тбилиси. 1960.
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, Г. Кекелидзе. Электрические свойства кристаллов InP-InAs и их твердых растворов InPxAs1-x. Тезисы Всесоюзной конференции по электр. и опт. свойствам А3В5. Ашхабад, 1971;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Н. Цинадзе, З. Махарадзе, Е. Геловани, Э. Шатберова. Оптические свойства кристаллов InP-InAs и их твердых растворов InPxAs1-x. Тезисы Всесоюзной конференции по электр. и опт. свойствам А3В5. Ашхабад, 1971.
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, З. Махарадзе, Э. Шатберова, Р. Татулов. Оптические методы анализа полупроводниковых материалов типа АхВ1-хС. Тезисы Всесоюзной конференции по физико-химическому анализу полупроводниковых материалов. Баку, 1972;
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, Л. Милованова. Электрофизические методы анализа полупроводниковых материалов типа А3В5 и их твердых растворов. Тезисы Всесоюзной конференции по физико-химическому анализу полупроводниковых материалов. Баку, 1972;
 • Н. Кекелидзе, Т. Самкурашвили, И. Байрамашвили, Л. Ахвледиани, Э. Шатберова. Оптические свойства пленок бора. Тезисы докл. Международного симпозиума по бору, Тбилиси, 1972;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Г. Ерицян, Н. Григорян. Облучение кристаллов фосфида и арсенида индия быстрыми электронами. Тезисы докладов Международной конференции по дефектам решетки в полупроводниках, Фраибург, 1974;
 • N. Kekelidze, Physical Properties of InPxAs1-x Solid Solutions, Proceedings of the Conference on the Mixed Crystals. 75, Reinhardsbrunn. Akademie der Wissenscharten der DDR, p. 107, 1975;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze. Radiation Effects in Indium Arsenide Compounds and their Solid Solutions. Radiation Effects in Semiconductors. Inst. Phys. Conf. Ser.31, Bristol, London, 1976;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Г. Ерицян, Л. Милованова, С. Лайтадзе, К. Овчаренко, Н. Григорян, Р. Мелконян. Физические свойства кристаллов InP и InAs, облученных электронами. Тезисы Всесоюзной научной сессии по проблемам физики твердого тела, Севастополь, 1976.
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, Z. Kvinikadze, L. Milovanova, Abu-El Kheir. Investigation of Current Carriers mobility, Thermoelectric power and Thermal Conductivity in InP and InAs Compounds and InPxAs1-x Solid Solutions Irradiated with Fast Neutrons and Electrons. Proceedings of the International Conference on Radiation Physics of Semiconductors and Related Materials. Tbilisi State University Press, 1980, p. 721;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, T. Gogashvili, K. Ovcharenko. Investigation of some optical properties of InP, InAs compounds containing radiation defects. Proceedings of International conference on defects and radiation effects in semiconductors and Related Materials. Tbilisi State University Press, 1980;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, L. Milovanova, Abu-El Kheir. Electron Scattering Mechanisms in Irradiated Indium Arsenide and Indium Phosphide Crystals. Proceedings of International conference on defects and radiation effects in semiconductors. Oiso, Japan, 171, 1980;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, T. Gogashvili, V. Lezhava, V. Patzkevich. Optical absorption near the threshold in irradiated A3B5 –type crystals; Proceedings of International conference on radiation physics of semiconductors and related materials. Tbilisi State University press, 1980, p.645;
 • N. Kekelidze, G. Kekelidze, K. Ovcharenko, E. Gelovani, T. Lomidze. Selective optical adsorption bands in InP and InAs compounds and InPxAs1-x solid solutions irradiated with high energy electrons. Proceedings of International conference on radiation physics of semiconductors and related materials. Tbilisi State University press, 1980, p.645;
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, З. Махарадзе. Оптические спектры отражения и поглощения полупроводниковых твердых растворов InPxAs1-x. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по физике соединений А3В5, Новосибирск, 1981.
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе, Л. Милованова, Е Геловани, К. Овчаренко. Поведение радиацинных дефектов в InPxAs1-x при комнатной температуре. Тезисы докладов Х11 Международной конференции по дефектам в полупроводниках, Амстердам, 1982.
 • Н. Кекелидзе, Г. Кекелидзе. Влияние разупорядоченностей на некоторые оптические и электрические явления в соединениях InP, InAs и InPxAs1-x. Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников, т. 11, Баку, 1982.
 • А. Бердзенишвили, Н.Кекелидзе, Р.Чармакадзе, Гетеропереходные структуры типа InxGa1-xAs-GaAs, Сборник докладов Всесоюзной конф. по гетеропереходам, Минск, 1986.
 • W. Wesch, E. Wendler, G. Gotz, N. Kekelidze, Defect production during ion implantation of various A3B5 semiconductors. Proceedings of International conference "Energy pulse modification of semiconductors", Dresden, 1987.
 • Н. Кекелидзе, Р. Алания, А. Бердзенишвили, К. Канделаки, Р. Кантария, М. Лорткипанидзе, А. Мирцхулава, Р. Чармакадзе. Тройные твердые растворы системы индий-галий-мышьяк. Тезисы докладов Х11 Всесоюзной научной конференции по микроэлектронике, Тбилиси, 1987.
 • Н. Кекелидзе, Р. Алания, Р. Чармакадзе. Новые наблюдения в светоизлучающих структурах из нитрида галлия. Тезисы докладов Х11 Всесоюзной научной конференции по микроэлектронике, Тбилиси, 1987.
 • Н. Кекелидзе, М. Аршба, Р. Кантария. Электрические и оптические свойства анилиновой фазы сульфида меди. Тезисы докладов 11 Уральской конф. "Синтез и исследование халькогенидных пленок", октябрь, 1988.
 • Н. Кекелидзе, Т. Бутхузи, Георгобиани, Е. Зада-улы, Т. Хулордава. Экситоны и поляритоны в окиси цинка. Труды координационного совещания соцстран по физическим проблемам оптоэлектроники, Баку, 1989.
 • Н. Кекелидзе, Т. Бутхузи, Георгобиани, Е. Зада-улы, Т. Хулордава. Поляритонная люминесценция в высокоомных слоях окиси цинка. Труды координационного совещания соцстран по физическим проблемам оптоэлектроники, Баку, 1989.
 • N. Kekelidze, R. Alania, T. Bechman, W. Wesch, Z. Tkeshelashvili, R. Charmagadze. Investigation of the mechanism of complex formation of defects in Gallium nitride structures implanted with Zn and Mg ions. Proceedings of the International conference on defect recognition and image processing for research and development of semiconductors, Tokyo, Japan, 1989.
 • Н. Кекелидзе, Р. Кантария, З. Метревели, Аши В. Солнечные гетерофотоэлементы с прозрачным промежуточным слоем полупроводника. Тезисы докладов Всесоюзной научной конф., Ташкент, октябрь, 1989.
 • Н. Кекелидзе, Р. Кантария, А. Иванишвили. Фотовольтаический эффект в гетероэлементах с локализацией поля контактной разности потенциалов у поверхности фоточувствительной состивлящей системы. Тезисы докладов Всесоюзной научной конф., Ташкент, 1989.
 • Н. Кекелидзе, З. Квиникадзе, З.Давитая, Л. Милованова, Т. Глурджидзе, И. Давитулиани. Анализ температурных зависимостей термоэлектрических характеристик в материалах системы InPxAs1-x (300-900 К). Тезисы докладов межгосударственного семинара, г. Санкт-Петербург, 1993 г. с. 56.
 • N. Kekelidze, R. Chikovani, T. Mkheidze, T. Jakhutashvili. The development of Optoelectronics in Georgia on the basis of Semiconductor GaAs and its Compounds. Proceedings of Georgian (International) Symposium for Project Development and Conversion. Tbilisi, p. 81, 1995.
 • N. Kekelidze. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (Development of Military Problems and Conversion). Proceedings of Georgian (International) Symposium for Project Development and Conversion. Tbilisi, p.39, 1995.
 • Н.П.Кекелидзе, Н. И. Кахишвили, Р.И.Чиковани, Г.И.Кочлашвили, Т. В. Джахуташвили, А.А.Церелов. Э.В.Тулашвили, “Оптоэлектронные полупроводниковые знакосинтезирующие индикаторы и перспективы их развития в Грузии”, Тезисы МНТЦ, Тбилиси, 1995.
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, З.Давитая, Л. Милованова, З. Чубинашвили. Электрофизический метод прецизионного определения концентрации примесей в полупроводниковых материалах. Доклады 5-ой Межгосударственной конференции по термоэлектрическим материалам, Санкт-Петербург, 1996 г.
 • Н. Кекелидзе, Р. Чармакадзе, Р. Алания, З. Ткешелашвили, А. Бердзенишвили. Получение и исследование электролюминесцентных свойств GaN структур. Труды Международной конференции по проблемам сварки, металургии и смежных технологий. Тбилиси, 1996 г, cтр.77-86.
 • Н. Кекелидзе, Л. Ахвледиани, Г. Кекелидзе, С. Лаитадзе. Эффект гомогенизации в технологии получения твердых растворов InP-InAs. Труды Международной конференции по проблемам сварки, металургии и смежных технологий. Тбилиси, 1996 г, cтр.87-95;
 • Н. Кекелидзе, Л. Бычкова, О. Даварашвили. Влияние контактных слоев на тепловые свойства лазерной структуры. Труды Международной конференции по проблемам сварки, металургии и смежных технологий. Тбилиси, 1996 г, cтр.96-106;
 • Н. Кекелидзе, Л. Ахалбедашвили, М. Алапишвили, И. Давитулиани, Г. Карчава, Ц. Саришвили. Синтез и деградация под влиянием углекислого газа и воды образцов Y-Ba-Cu-O и Y-Ba-Sr-Cu-O. Труды Международной конференции по проблемам сварки, металургии и смежных технологий. Тбилиси, 1996 г, с.107-112;
 • Н. Кекелидзе, Г. Карчава, М. Мецхваришвили, Э. Чикоидзе. Измерения критической температуры и критического тока для высокотемпературных сверхпроводящих образцов. Труды Международной конференции по проблемам сварки, металургии и смежных технологий. Тбилиси, 1996 г, cтр.113-118;
 • Н. Кекелидзе, Г. Карчава, М. Мецхваришвили, C. Мецхваришвили, Э. Чикоидзе. Динамическая магнитная восприимчивость Y-Ba-Cu-O вблизи Тс. Труды Международной конференции по проблемам сварки, металургии и смежных технологий. Тбилиси, 1996 г, cтр.119-123.
 • Н. Кекелидзе, И. Амбокадзе, Н. Шамугия. Анализ полупроводниковых материалов бесконтактным методом. Труды международной конференции по проблемам сварки, металургии и смежных технологий. Тбилиси, 1996 г, cтр.124-132.
 • ნ. კეკელიძე, ლ. ბიჩკოვა, ო. დავარაშვილი, მ. ენუქაშვილი. AIIIBVI მყარი ხსნარები გაზრდილი PbSe, PbS, BaF2 საფენებზე. ახალ ტექნოლოგიებში საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, თბილისი, გვ. 108, 1996.
 • О.И. Даварашвили, Л.П. Бычкова, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе. Тройные и четверные твердые растворы соединений IV-VI на подложках PbSe, PbS, BaF2. Труды Международной конференции по проблемам современной технологии. Тбилиси, 1996, 82.
 • Н. Кекелидзе, В. Гогиашвили, З. Квиникадзе, З.Давитая, Л. Милованова, З. Чубинашвили. Электрофизический метод прецизионного определения концентрации примесей в полупроводниковых материалах. Доклады 6-ой Межгосударственной конференции по термоэлектрическим материалам, Санкт-Петербург, 1997г, с. 154; 1998.
 • N. Kekelidze, T. Butkhuzi, E. Chikoidze, D. Peikrishvili, M. Sharvashidze, L. Trapaidze. The Method of Radical-Beam Epitaxy. Abstr. International Conference of Solid State Crystals-Materials Science and Applications. Zakopane, Poland. 12-16 October, 1998. p. 223.
 • N. Kekelidze, G. Korchava, N. Guskos, S. Glenis, V. Likodimos, G. Tsintsadze, L.Akhalbedashvili, I. Davituliani, P. Euthumioun.Neutron Radiaction and Time Evolution Effects on YBa2Cu3Oy High-Tce Superconductors. Abstracts of I Euroconference on Anomalous Complex Superconductors, Crete, Greece, 1998.
 • K. T. Jachvadze, S. B. Suladze, V. A. Aliyev, T. V. Butkhuzi, N. P. Kekelidze, T.G. Khulordava. On implementation of Vienna Convention on the protection of the Earth's Ozone layer. Proceedings of the Fifth Baku Inter. Congress "Energy, Ecology, Economy". September 21-24, 1999. p. 40.
 • About possibility of Application of the Natural Zeolites for purification of Exhaust Gases. Г.Г.Гегиадзе, О.И.Даварашвили, Н.П.Кекелидзе, Ш.И.Сидамонидзе, В.А.Алиев. 5th Baku International Congress “Energy, Ecology, Economi”,1999.
 • Н. Кекелидзе, Т. Джахуташвили, Э. Тулашвили, А. Церелов и др. Модули полупроводниковых индикаторов отображения аналоговой информации в красной, желтой и зеленой областях спектра. Труды VI международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог, Россия, сентябрь, 1999, 132.
 • N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, "Solar energy resources and their application perspectives in Georgia (using semiconductive photovoltaic cells)", International Solar Energy Society, Solar World Congress, Jerusalem, Israel, Conference Proceedings, v. 1, 1999, pp. 185-191;
 • Н. Кекелидзе, С. Суладзе. Экологические аспекты техники обслуживания холодильных установок. Материалы III межд. конф. по экологии. 2000, с. 29.
 • O. Davarashvili, M. Enukishvili, N. Kekelidze, E. Stepanov, G. Kochoradze, V. Aliev. Greation of Effective Resources of Atmosphere Minitoring-the new Technological Conceprion. Материалы III межд. конф. по экологии. 2000, с. 66.
 • L. Akhalbedashvili, G. Gegiadze, O. Davarashvili, N. Kekelidze, Sh Sidamonidze, V. Aliev. About Possibility of Application of Exhaust Gases. Материалы III межд. конф. по экологии. 2000, с.67.
 • Н. Кекелидзе, Т. Джахуташвили. Э. Тулашвили и др. Полупроводниковые некогерентные излучатели в зеленой и красной области спектра – имитаторы лазерного излучения. Труды VII межд. научно-техн. конф. "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог (Дивноморское), Россия, сентябрь, 2000, 2, 181 –183.
 • Н. Кекелидзе, А. Биркая, В. Алиев. Исследование влияния паров HCL на дефектообразования типа кристаллитов в технологии изготовления эпитаксиальных структур со скрытыми диффузионными слоями, легированными сурьмой. Труды VII межд. научно-техн. конф. "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог, Россия, сентябрь 2000, с. 85-87.
 • Н. Кекелидзе, А. Биркая, В. Алиев. Новый технологический маршрут изготовления кремниевых эпитаксиальных структур со скрытыми диффузионными слоями. Труды VII межд. научно-техн. конф. "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". Таганрог, Россия, сентябрь 2000, с. 88.
 • Н. Кекелидзе, Т. Джахуташвили. Э. Тулашвили, А. Биркая, М. Минджия. Технология получения и свойства мелких p-n переходов солнечных элементов на основе монокристаллического кремния. In "Collection of Papers" of 5th Int. Scientific - Practical Conf. "Energy and Environment", Tbilisi, Nov. 2000, 113 – 116.
 • Кекелидзе Н.П., Джахуташвили Т.В., Квиникадзе З.В., Тулашвили Э.В. Некоторые результаты практического применения солнечных батарей. In “Collection of Papers” of 5th Int. Scientific-Practical Conf. “Energy and Environment”, Tbilisi, Nov. 2000, 109 – 112.
 • Aliev M.I., Aliev R.A., Kekelidze N.P., Isaeva E.A., Aliev I.M., Fuzzy logic and kinetic phenomena in Solids”,Procc. Fouth International Conference on application of Fuzzy Systems Soft Computings, University of Siegen, Germany, June 2000.
 • V. Jakeli, N. Kekelidze, E. Khutsishvili, M. Kekya, K. Berdzenishvili. Scattering of Current Carriers upon the Atoms of Tin Dopant in SiGe Alloys. II Intern. Conference on inorganic materials, USA, Santa-Barbara, 2000, p. 19;
 • E. Khutsishvili, N. Kekelidze, M. Kekya, K. Berdzenishvili. Behaviour of Arsenic in SiGe Alloys at High Temperatures. II Intern. Conference on inorganic materials, USA, Santa-Barbara, 2000, p. 18;
 • N. Kekelidze, Z. Kvinikadze.Z. Davitaya, M. Kekya, G. Darsavelidze, L. Kvinikadze, K. Berdzenishvili. Study of structural defects in indium phosphide compounds. Absrt. II Intern. Conference on inorganic materials, USA, Santa-Barbara, 2000, p. 108;
 • N. Kekelidze, E. Keheyan, G. Yeristian, I. Davituliani, M. Alapishvili, L. Akhalbedashvili, K. Berzenishvili. Catalitic properties of HTSC Y-Ba-Cu-O and Bi-Sr-Ca-Cu-O. Abstract of second International Conference on Inorganic Materials, Santa-Barbara (USA), sept.13-16, 2000.p.120;
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, А.П. Шотов, Е. В.Степанов, Г.И. Кочорадзе, В.А. Алиев. Creation of effective resources of atmosphere monitoring – the new technological conception. Труды II Международной конференции «Экология и охрана жизнедеятельности». Сумгаит, 2000, 26.
 • Kekelidze N.P., Jakhutashvili T.V, A.A.Birkaia, Tulashvili E.V, Photovoltaic Solar Cells and their application Perspectives in Georgia, Proc. seminar Environment Foundation of Turkey, Energy and Environment in Georgia, Tbilisi, 29-30 March, 2001, 43-46.
 • Y. Keheyan, C.Presutty, G.Cristidis, D.Moraetis, N. Kekelidze, L. Akhalbedashvili, R. Gevorkyan H. Sarkisyan, H. Yeritsyan, Zeolite Modification and Application Study for Decontamination of Nuclear Liquid Waste.. Recent Research Report. Proc. of 13th International Conference on Zeolites, 8-13 July, 2001, Montpellier, France, 31-R-10.
 • Nodar P. Kekelidze, Teimuraz V. Jakhutashvili, Anzor A. Birkaia, Eremia V. Tulashvili. Development and application of photovoltaic solar cells in Georgia. International Workshop “Renewable Energy Sources”. Tbilisi, November 3 – 9, 2001. Abstracts, p. 23;
 • L. Akhalbedashvili, О. Davarashvili, N. Kekelidze, A. Mskhiladze, Sh. Sidamonidze, R. Tabidze. The Catalytic Activity of Inorganic Polymers – Zeolites, enriched with organic polymers. Procc. of 9th POLYCNAR, 2001, Denton, USA;
 • T.Butkhuzi, E.Chikoidze, T Tchelidze, N.Kekelidze “Silver Doped p-type Zinc Sulfide Crysrals” Abstract book of the 21st International Conference on Defects in Semiconductors, July 16-20, 2001, Giessen, Germany, p. 332.
 • T.Butkhuzi, E.Chikoidze, T Tchelidze, N.Kekelidze “Native acceptors in ZnS” – Abstract book of the 21st International Conference on Defects in Semiconductors, July 16-20, 2001, Giessen, Germany, p. 323.
 • T.Butkhuzi, E.Chikoidze, T Tchelidze, N.Kekelidze “Native acceptors in ZnS” - Abstract book of the Tenth International Conference on II-VI Compounds, September 9-14, 2001, Bremen, Germany.
 • L. Akhalbedashvili, N. Kekeidze, Y. Keheyan, G. Eritsyan, R. Gevorkyan, J. Cristiduz. "The microcalotimetric Investigation of CO2 Adsorption by Clinoptilolite of Armenia, Georgia, and Greece”. Accepted at 3th Intern. Conf. on Inorganic materials. Sept. 2002, Konstanz, Germany.
 • ზეგამტარებისა და ფერომაგნიტების მაგნიტური თვისებების საერთაშორისო კონფერენცია. I. Metskvarishvili, S.L. Ginzburg. I.D. Luzianin, E.G. Tarovik, V.l. Xavronin. “Magnetic properties SnMoS in ultravik magnetic fields”. 2003. 1-4 Sept. Tunis (konferenciis masalebi).
 • L.Akhalbedashvili, M. Alapishvili, N. Kekelidze, Y. Keheyan, G. Eritsian, Gevorkian, Shristidis. The EST-investigation of Clinoptilolite from deposits of Armenia, Georgia and Greece. Recent Research Reports. 2nd FEZA Conference, Taormina (Italy, 2002).
 • Рак легкого и туберкулез (материалы для корреляционной диагностики с методами диодной лазерной спектроскопии). Тезисы и труды Межднародн. конф. по новым достижениям в медициноской диагностике. Баку, 2002, 14-15 (О. Даварашвили, Д. Агаев и др).
 • Применение п/п лазеров для анализа состава выдыхаемого воздуха. Тезисы докладов Международной конференции по жизненной активности и экологии. Сумгаит. 2002, 79 (O. Davarashvili, M. Enukashvili и др.).
 • Анализ некоторых физических характеристик легированных примесями п/п А4В6 и фотоприемников на их основе. Тезисы докладов XVII Международной конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения. Москва, 2002, 474. (О. Даварашвили, М. Енукашвили, Н. Кекелидзе и др.).
 • Кекелидзе Н.П., Джахуташвили Т.В., Биркая А.А., Тулашвили Э.В., Алиев В.А. Технологические аспекты изготовления кремниевых фотоэлектрических структур и опыт практического применения солнечных батарей в натурных условиях. First International Conference on “Technical and Physical Problems in Power Engineering”. 23 – 25 April 2002. Baku – Azerbaijan. Page: 676 – 680.
 • Kekelidze N.P., Jakhutashvili T.V., Birkaia A.A., Tulashvili E.V., Pirtskhalava T.Sh., Berishvili Z.V. Technical-economical characteristics of solar batteries and analysis of perspectives of their application in Georgia. EU – CAUCASUS Energy Investment Workshop. Tbilisi, 2002, 26 – 27 February, pp. 26 – 29.
 • N. Kekelidze, L.Akhalbedashvili, M.Alapishvili, Y.Keheyan, H.Yeritsyan. The ionexchange properties of irradiated and chemically modified clinoptilolite regarding to Cs+ and Sr2+. 5th Intern.Conference on Inorganic Materials, Antwerp. Belgium, 19-21 September, 2004.
 • О.И. Даварашвили, М.И. Енукашвили, Н.П. Кекелидзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, Т.С. Мамедов, Н.Д.Ахмедзаде. Исследование внутреннего трения в полупроводниках IV-VI .Труды Международной конференции “FIZIKA-2005“, Баку, 2005, 97.
 • Bichkova L.P., Jakhutashvili T.V., Tulashvili E.V., Kekelidze N.P., Charmakadze R.A., Chikovani R.I. Some aspects of obtaining of multilayered heterostructures by the liquid epitaxy method. Proc. Int. Conf. Fizika-2005 (To anniversary sixty years of Institute of Physics of National Academy of Science of Azerbaijan is devoted), 7 – 9 June, 2005, Baku, pp. 739 – 746.
 • Jakhutashvili T.V., Kekelidze N.P., Minjia M.L., Tulashvili E.V., Charmakadze R.A., Chikovani R.I., Chkhaidze M.A. Obtaining and properties of emitters in the region of 694 nanometers on the basis of GaAlAs heterostructures. Proc. Int. Conf. Fizika-2005 (To anniversary sixty years of Institute of Physics of National Academy of Science of Azerbaijan is devoted), 7 – 9 June, 2005, Baku, pp. 747 – 753.
 • N. Buachidze, M. Azarashvili, G. Kordzakhia, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, M. Chkhaidze, Sh. Gelozia, L. Mtsariashvili. Researches on the content of the main ions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3-, CO32-) in the rivers Suramula, Lekhura and Khrami (inflows of the R. Kura). Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. edited by Kekelidze N.P at all,Tbilisi, 2005, pp. 194 – 199.
 • D. Kekelidze, N. Kekelidze, K. Tsetskhladze, G. Tsotadze, O. Sulava. The Use of Atom-Absorption Spectrometer Perkin-Elmer AAnalist800 during the surface Water Analysis. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 228 – 233.
 • D. Kekelidze, G. Kekelidze, N. Kekelidze, K. Tsetsxladze. Dynamics of change of metal concentration Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Co, Cr, Ni, Mn, Cd in the River Kura for the last period. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 240 – 243.
 • Kekelidze N.P., Jakhutashvili T.V., Tulashvili E.V., Pataridze E.V., Tkeshelashvili Z.Sh. Some aspects of measurements on gamma-spectrometer Canberra (GC2020). Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 248 – 253.
 • Kekelidze N.P., Jakhutashvili T.V., Tulashvili E.V., Pataridze E.V. The contents of radionuclide in the River Kura. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 261 – 268.
 • L. Akhalbedashvili, M. Alapishvili, I. Davituliani, N. Kekelidze, A. Mskhiladze, Ts. Sarishvili. The comparative analysis of the basic international standards (EPA, USGS, ISO, GOST) on determination of analytes in surface waters. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 277 – 283.
 • N.Buachidze, M.Azarashvili, G.Kordzakhia, N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, E.Tulashvili, M.Chkhaidze, M.Minjia. The brief analysis of a condition of norms of maximum permissible concentration of some substances in drinking water by the international standards and norms of Georgia. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 291 – 296.
 • Jakhutashvili T.V., Kekelidze N.P., Tulashvili E.V. Some aspects of methodology of works on quality assurance of measurements at field and laboratory researches. Problems of rivers monitoring and ecological safety of Southern Caucasus. Proceeding of the International Conference. Tbilisi, 2005, pp. 303 – 308.
 • T. Jakhutashvili, B. Mikhelashvili, N.P. Kekelidze, E. Tulashvili, M. Chkhaidze, R. Chikovani. Cathode luminescence of epitaxial layers Ga1-xAlxP. Int. Conf. Photonic West, Integrated Optoelectronic Devices (OPTO 2006 symposium). San Jose, California, USA, 21–26 January 2006 (Advance Technical Program, p. 109).
 • Michael E. Campana, Berrin Basak Vener, Nodar P. Kekelidze, Bahruz Suleymanov, Armen Saghatelyan. Science for peace: monitoring water quality and quantity in the Kura-Araks basin of the South Caucasus. Proc. of the NATO Advanced Research Workshop on Facilitating Regional Security in Central Asia through improved Management of Transboundary Water Resources, Almaty, Kazakhstan, 20 – 22 June 2006. J.E. Moerlins et al. (eds), NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Transboundary Water Resources: A Foundation for Regional Stability in Central Asia, pp. 153 – 170.
 • L.Akhalbedashvili, N.Kekelidze, M.Alapishvili, G. Maisuradze, Y.Keheyan, G.Yertsyan. Ionexchange properties of irradiated and chemically modified clinoptilolite regarding to Cs+ and Sr2+. Abstracts of 15th International Conference on Zeolites, 12-17 August, 2007, Peking, China.
 • L.G.Akhalbedashvili The oxidative dehydrogenation of С1-С2 alcohols on copper-contained zeolites and HTSC. Abstracts of 15th International Conference on Zeolites, 12-17 August, 2007, Peking, China.
 • A.G.Mskhiladze, L.G.Akhalbedashvili, G.I. Maisuradze The oxidative conversion of ethanol over ZSM-5. RRR, 15th International Conference on Zeolites, 12-17 August, 2007, Peking, China.
 • Mtsariashvili L.A., Buachidze N.S., Azarashvili M.A., Chigitashvili M.G., Kekelidze N.Z., Jakhutashvili T.V., Chkhaidze M.A. Characterisitics of annual distribution of the sum of the main ions in the basic settlements of the River Kura on the territory of Georgia for 2004-2006. Mountain areas – ecological problems of cities. Materials of Int. Youth Scientific Conf., Yerevan, 2007, pp.43 – 48, 2007.
 • Mtsariashvili L.A., Buachidze N.S., Kordzakhia G.I., Azarashvili M.A., Kekelidze N.Z., Jakhutashvili T.V., Chkhaidze M.A. Quantitative estimation of natural and anthropogenic impact on values of water quality parameters of the River Kura in Tbilisi area. Mountain areas – ecological problems of cities. Materials of Int. Youth Scientific Conf., Yerevan, 2007, pp.48 – 53, 2007.
 • N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, M.Chkhaidze, L.Mtsariashvili, N.Khikhadze. Quantitative estimation of natural and anthropogenic impact on values of some hydrochemical parameters of water quality of the river Kura in area of some large settlements. Proc. Of the 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference (SGEM 2009) – «Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection», Albena Resort, Varna city, Bulgaria, June 2009, Vol. 2, pp. 219-226.
 • L. Mtsariashvili, N. Khikhadze, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili. Seasonal and Regional Dependence of Radon Concentration in Area of Tbilisi City (Georgia). BALWOIS 2010 - Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, May 2010, 6 pp.
  (http://balwois.com/k9proceeding/2010-342-seasonal-and-regional-dependence-of-radon-concentration-in-tbilisi-georgia/; file ffp-1633).
 • L.Mtsariashvili, N.Khikhadze, N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, E.Tulashvili. Radioactivity of tap water of Tbilisi City (Georgia) and estimation of radiological risk for population. Proceedings of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference (SGEM 2010) – «Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection», Albena Resort, Varna city, Bulgaria, June 2010, Volume II, pp. 39-46.
 • M. Elizbarashvili, N. Khikhadze, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili. Radon content in sea, river, drinking water of resort zone Ureki-Shekvetili in west Georgia and estimation of radon-produced hazard for population. Proceedings of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference (SGEM 2010) – «Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection», Albena Resort, Varna city, Bulgaria, June 2010, Volume II, pp. 47-54.
 • T.Jakhutashvili, N.Kekelidze, L.Mtsariashvili, N.Khikhadze “Quantitative estimation of influence of natural and anthropogenic factors on concentration of nitrate and nitrite ions on water of the River Kura (Georgia) in area of large settlements“, 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2010 – «Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection», Albena Resort, Varna city, Bulgaria, June 2010.
 • Н.П. Кекелидзе, М.Э. Элизбарашвили, Т.В. Джахуташвили, Э.В. Тулашвили, Н.В. Хихадзе, М.Г.Цинцадзе. Естественные и техногенные радионуклиды в почве черноморского побережья Грузии региона Уреки-Шекветили. Труды 1-ой международной конференции «Основные экологические проблемы современности и Кавказ» (ECO-2010-Caucasia); Тбилиси, 4-6 июля 2010 г. Georgia Chemical Journal. Vol. 10, # 4, 2010, pp. 73-75.
 • Н.П. Кекелидзе, Н.В. Хихадзе, Т.В. Джахуташвили, Э.В. Тулашвили. Радон в водопроводной воде г. Рустави. Труды 1-ой международной конференции «Основные экологические проблемы современности и Кавказ» (ECO-2010-Caucasia); Тбилиси, 4-6 июля 2010 г. Georgia Chemical Journal. Vol. 10, # 4, 2010, pp. 82-84.
 • Л.Г. Ахалбедашвили, Н.П. Кекелидзе. Содержание пестицидов в водных объектах Грузии. Труды 1-ой международной конференции «Основные экологические проблемы современности и Кавказ» (ECO-2010-Caucasia); Тбилиси, 4-6 июля 2010 г. Georgia Chemical Journal. Vol. 10, # 4, 2010, pp. 85-86.
 • მ. ელიზბარაშვილი, ნ. კეკელიძე, მ. ჩხაიძე, გ. ცოტაძე, ნ. ხიხაძე, ლ. მწარიაშვილი, მ. ცინცაძე. ბიოგენური ნივთიერებების კვლევა ურეკი-შეკვეთილის ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში. 1-ლი საერთ. კონფ. “თანამედროვეობის ძირითადი პრობლემები და კავკასია” (ეკო–2010–კავკასია) შრომები, 4-6 ივლისი, თბილისი, 2010 წ. GGeorgian Chemical Journal. V. 10, # 4, 2010, პპ. 91-93.
 • მ. ელიზბარაშვილი, ნ. კეკელიძე, კ. ბილაშვილი, გ. ცოტაძე, ნ. ბუაჩიძე, ნ. ვაშაყმაძე. მდინარეების სუფსა და ნატანების წყლის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები. 1-ლი საერთ. კონფ. “თანამედროვეობის ძირითადი პრობლემები და კავკასია” (ეკო–2010–კავკასია) შრომები, 4-6 ივლისი, თბილისი, 2010 წ. G GGeorgian Chemical Journal. V. 10, # 4, 2010, პპ. 101-103.
 • მ. ელიზბარაშვილი, ნ. კეკელიძე, კ. ბილაშვილი, თ. ჯახუტაშვილი, ლ. მწარიაშვილი, ნ. ხიხაძე, მ. ჩხაიძე, გ. ცოტაძე. მდინარეებში სუფსასა და ნატანებში ნავთობპროდუქტების შემცველობის გამოკვლევა. 1-ლი საერთ. კონფ. “თანამედროვეობის ძირითადი პრობლემები და კავკასია” (ეკო–2010–კავკასია) შრომები, 4-6 ივლისი, თბილისი, 2010 წ. G GGeorgian Chemical Journal. V. 10, # 4, 2010, პპ. 104-105.
 • დ. კეკელიძე, მ. ცინცაძე, კ. ბილაშვილი, ნ. კეკელიძე, ბ. კვირკველია, გ. ცოტაძე, თ. ჯახუტაშვილი, ნ. თაბუაშვილი, რ. ბაბლიძე. მძიმე მეტალების კონცენტრაციების განსაზღვრა მდინარე მტკვარსა და მის ზოგიერთ შენაკადში. 1-ლი საერთ. კონფ. “თანამედროვეობის ძირითადი პრობლემები და კავკასია” (ეკო–2010–კავკასია) შრომები, 4-6 ივლისი, თბილისი, 2010 წ. Georgia Chemical Journal. Vol. 10, # 4, 2010, pp. 106-109.
 • Tsintsadze T.G., Kekelidze N.P., Tulashvili E.V., Khikhadze N.V., Berishvili Z.V., Gvelesiani I.O. Radon Content In Tap Water Of Rustavi City And Estimates Of Its Radiological Impact On The Population. Transactions of Int. Scientific-Technical Conf. “Sustainable Development and Protection of Environment”, Tbilisi, Georgia, 10-11 November, 2010, pp. 359-362.
 • Bilashvili K., Jakhutashvili T., Kekelidze N., Tulashvili E. Quality control of sampling and measurements at field researches. Int. Conf. on Marine Data and Information Systems (IMDIS 2010), 29-31 March 2010, Paris, France. Book of Abstracts, pp. 31-33.
 • N. Kekelidze, E. Khutsishvili, D. Khomasuridze, B. Kvirkvelia.” Current Carriers Scattering on the Neutral Impurity Atoms in Crystals of Indium Phosphide”. AIP (American Institute of Physics) Conference proceedings; Vol.1400, Issue 1, p.37-42(2011); doi:10.1063/1.3663081. 2011;
 • Kekelidze Nodar, Jakhutashvili Teimuraz, Tulashvili Eremia, Mtsariashvili Lela, Berishvili Zaur, Davitaja Zina. Radon content in spring water of suburbs of the Tbilisi. Proc. of International Conference “Environment and global warming”. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Vakhushti Bagrationi Institute of Geography. Tbilisi. Collected Papers. New Series, #3(82), pp. 309-315, 2011.
 • N. Kekelidze, D.Kekelidze, L.Milovanova, E.Khutsishvili, Z.Davitaya, B. Kvirkvelia and D.Khomasuridze. Electrical Properties of InP Crystals With Inhomogeneities regions. ACTA PHYSICA POLONICA A. Vol.121, #1; pp.27-29. 2012. Advances in Applied Physics and Material Science Congress (APMAS 2012), Antalya. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z1p07.pdf. 2012
 • M. Ganugrava, N. Kekelidze, J. Chen, T. Jakhutashvili, G. Kajaia, E. Tulashvili, M. Elizbarashvili, M. Chkhaidze, M. Giorgobiani, M. Mirtskhulava. Radon Individual Risks. Proc. Of Int. Scientific-Practical Conf. "Health and Social Medicine Management". April, 2012, Tbilisi, Georgia; pp. 87 – 89.
 • Бекошвили Н.Р., Цинцадзе М.Г., Цотадзе Г.М., Джахуташвили Т.В., Тулашвили Э.В., Кекелидзе Н.П. Динамика изменения содержания металлов и радионуклидов в реке Кура. Сб. материалов Всерос. конф. с междунар. участием, посвящённой 75-летию со дня рождения В.В. Кормачева «Современные проблемы химической науки и образования», Чебоксары, Россия, 19-20 апреля 2012 г., том 1, стр. 240-242.
 • J. Chen, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, G. Kajaia, E. Tulashvili, M. Elizbarashvili, M. Chkhaidze. Georgian Individual Risks of Radon Induced Lung Cancer. Book of Abstracts. International symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies (NARE-2012); Hirosaki University, Japan; P.201.
 • Nodar Kekelidze, Gizo Kekelidze, David Kekelidze, Vugar Aliyev. Investigation of InPxAs1-x solid solutions and creation of the radiation-resistant materials. AIP Conference Proceedings 1566, 101-102. (2013); doi: 10.1063/1.4848305. Zurich. Switzerland. 2013.
 • Elza Khutsishvili, Bella Kvirkvelia, David Kekelidze, Vugar Aliyev, David Khomasuridze, Nodar Kekelidze. Carrier mobility of InAs- and InP- rich InAs-InP solid solutions irradiated by fast neutrons. AIP Conf. Proc. 1566(1), pp.103-104 (2013); Zurich, Switzerland. http://dx.doi.org/10.1063/1.4848306. 2013
 • Nodar Kekelidze, Jemal Khubua, Gizi Kekelidze, David Kekelidze, Vugar Aliyev, Bella Kvirkvelia, Elza Khutsishvili. Radiation-resistant Semiconductor Materials for Application on Accelerators, Nuclear Reactors and in Space. Proceedings of the Seventh International Conference "Physics in the LHC era". pp. 59-70. 2013;
 • N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, Z. Berishvili, M. Chkhaidze, L. Mtsariashvili, G. Kajaia. Daily and seasonal dependences of “indoor” radon in Tbilisi. Proc. of 13th Int. Multidisciplinary Scientific Conf. “Ecology, Economics, Education and Legislation” (SGEM 2013), 16-22 June, 2013, Albena, Bulgaria; Vol. 1, pp. 243-250.
 • L. Mtsariashvili, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, Z. Berishvili, M. Chkhaidze, M. Elizbarashvili. “Indoor” radon and features of its distribution in Tbilisi – the main city of Georgia. Proc. of 13th Int. Multidisciplinary Scientific Conf. “Ecology, Economics, Education and Legislation” (SGEM 2013), 16-22 June, 2013, Albena, Bulgaria; Vol. 1, pp. 1235-1242.
 • N.Kekelidze, E.Khutsishvili, B.Kvirkvelia, G.Urushadze, G.Kekelidze. Transport Properties in Solid Solutions of InP and InAs Semiconducting Compounds. Abstracts of the 32nd International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2014) Austin, USA, August 10-15. http://www.icps2014.org/abstracts/Posters_Narrow_Gap_Semiconductor.pdf. 2014
 • E.Khutsishvili, L.Gabrichidze, N.Khutsishvili, B.Kvirkvelia, G.Urushadze, G.Kekelidze, N.Kekelidze. Electrical Properties and Crystal Perfection of the n- type Si-rich SiGe Alloys Bulk Single Crystals. The 32nd International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2014) Austin, USA. http://www.icps2014.org/abstracts/Narrow_Gap_Semiconductor_I.pdf
 • N.Kekelidze. D.Kekelidze. V.Aliyev, E.Khutsishvili, G.Kekelidze, B.Kvirkvelia. The Effect of Mutual Compensation of Radiation Donors and Acceptors and Creation of Radiation-resistant Materials. International Conference REINM -Radiation Effects in Insulators and Non-metallic Materials. Astana. p.27. 2014
 • N. Kekelidze, D. Kekelidze, V. Aliyev, E. Khutsishvili, G. Kekelidze, N. Khutsishvili, B. Kvirkvelia. Creation and Investigation of Radiation-hard Materials for Nuclear- Radiation Sensors. Book of Abstract of INTERNATIONAL CONFERENCE Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems. “TBILISI- SPRING-2014”. pp. 66-68. Supported by The NATO Science for Peace and Security Programme. Publishing House "Technical University", (2014).
 • Nodar Kekelidze, Elza Khutsishvili. Radiation - resistant materials for manufacturing photo elements functioning in Space. International School on Nanophotonics and Photovoltaics, August 28-September 3, Tbilisi, Georgia. 2014
 • M. Elizbarashvili, L. Mtsariashvili, N. Kekelidze, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili, M. Mirtskhulava, Z. Berishvili. Temporal and spatial distribution of radioactivity in the soil of the Black Sea coast in the Supsa-Natanebi interfluvial region (Georgia). Proc. of 14th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conferences (SGEM-2014), GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation, Albena Resort, Varna city, Bulgaria, June, 2014, Vol. 2, pp. 657-664.
 • Elza khutsishvili, Nunu khutsishvili, Leonti gabrichidze, Nodar kekelidze. Effective segregation coefficient of microimpurities in Si obtained by czochralski pulling directly from metallurgical Si melt. The 2nd international conference of Modern technologies and methods of inorganic materials science. Tbilisi. 2015
 • Nodar Kekelidze, David Kekelidze, Elza Khutsishvili, Bela Kvirkvelia and Lali Nadiradze. Effect of Mutual Compensation of Radiation Donors and Acceptors in Semiconductors. The 2nd international conference of Modern technologies and methods of inorganic materials science. Tbilisi. 2015
 • Nodar Kekelidze, David Kekelidze, Elza Khutsishvili, Bela Kvirkvelia, Lali Nadiradze, George Kekelidze, Nunu Khutsishvili. Peculiarities of absorption near the edge of the fundamental band of irradiated InAs-InP solid solutions. 4th International Conference and Exhibition on Materials Science & Engineering. September 14-16, 2015 Florida, USA
 • Elza Khutsishvili, Leonti Gabrichidze, Nunu Khutsishvili,. George Kekelidze, Nodar Kekelidze. Impurities effective distribution coefficient in Si at pulling from MG-Si melt. 4th International Conference and Exhibition on Materials Science&Engineering. September 14-16, 2015 Florida, USA.
 • Lela Mtsariashvili, Nodar Kekelidze, Teimuraz Jakhutashvili, Eremia Tulashvili, Manana Chkhaidze “Indoor Radon and Dose Parameters in Dwellings in Tbilisi City – The Main City of Georgia”, 16thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference& EXPO SGEM 2016,Conference Proceedings on Energy and Clean Technologies, Volume II, Recycling, Air Pollution and Climate Change,Albena Resort, Bulgaria, 2016, pp.435 – 442;
 • Lela Mtsariashvili,Nodar Kekelidze, BejanTutberidze, Eremia Tulashvili, Irina Ambokadze “Radon in Natural Water Sources in Tbilisi Artesian Basin, Georgia”,16thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference& EXPO SGEM 2016, Conference proceedings on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Volume I, Hydrogeology and Water Resources, Albena Resort, Bulgaria, 2016, pp.605 – 612.
 • N. Kekelidze, G. Tavadze, E. Khutsishvili, L. Gabrichidze , G. Mikaberidze, Effective distribution coefficient of impurities in Si at pulling from mg-Si melt. Eur. Chem. Bull., vol.5, #10, 2016
 • N. Kekelidze, E. Khutsishvili, D. Kekelidze, B. Kvirkvelia, L. Nadiradze, K. Sadradze Peculiarities of “alloy” scattering in semiconductors, vol.5, #10, 2016.
 • N.Kekelidze, , E.Khutsishvili, Z. Kvinikadze, Z.Davitaja, D.Kekelidze, B.Kvirkvelia, K. Sadradze, L. Nadiradze, G.Kekelidze. Nanosize clusters in InAs, InP compounds and their solid solutions InPx,As1-x. An International Journal of Nanosciences and Nanotechnologies. Nano Studies vol.3 .2016.
 • Nodar Kekelidze, Rafael Chikovani, Elza Khutsishvili, Веlla Kvirkvelia, Katevan Sadradze , Lali Nadiradze, David Kekelidze. Investigation of some Optical Properties of Functional for Photonics Semiconductor Compounds with Nanosize Clusters.
 • Elza Khutsishvili, Rafael Chikovani, Веlla Kvirkvelia, David Kekelidze, Lali Nadiradze, Ketevan Sadradze, Nodar Kekelidze. Influence of Nanosize Clusters on the Optical Absorption near the Fundamental Egde in Indium Arsenide Crystals.
  Elza Khutsishvili, Rafael Chikovani, Веlla Kvirkvelia, David Kekelidze, Lali Nadiradze Ketevan Sadradze, NodarKekelidze. Current Carriers Scattering on Nanosize Clusters in III–V Semiconductor Materials.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 19 საერთაშორისო და ეროვნული საგრანტო პროექტების ხელმძღვანელი ან მონაწილე, მათ შორის NATO, CRDF, STCU, EU, OSCE, შოთა რუსთაველის ფონდი.

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • ლაიპციგის გამოფენის დიდი ოქროს მედალი - 1977;
 • საქართველოს უზენაესი საბჭოს სიგელი–ხანგრძილი და ნაყოფიერი სამეცნიერო–პედაგოგიური მოღვაწეობისა და მეცნიერთა კადრების მომზადებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდების მინიჭებით - 1990;
 • პეტრე მელიქიშვილის სახელობის პრემია - 1990;
 • საქართველოს უმაღლესი განათლების რესპუბლიკური პრემია - 1983;
 • საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის პრემია - 1996;
 • ლაიპციგის გამოფენის დიდი ოქროს მედალი და საპატიო დიპლომი - 1977;
 • საკავშირო სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის უმაღლესი ჯილდო–საპატიო დიპლომი და ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები - 1975, 1976, 1985;
 • საკავშირო უმაღლესი და საშუალო–სპეციალური განათლების სამინისტროს და საკავშირო სამეცნიერო–ტექნიკური საზოგადოების საბჭოს მედალი წარმატებისათვის სტუდენტთა სამეცნიერო მუშაობაში - 1987;
 • საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტროს დიპლომი - 1976;
 • საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტროს საპატიო სიგელი - 1978;
 • სიგელი–ახალგაზრდა მეცნიერთა მეოთხე რესპუბლიკურ სამეცნიერო–ტექნიკურ კონფერენციაში აქტიური მონაწილეობისათვის - 1970;
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო ასოციაციის საპატიო წევრი - 1996;
 • სოროსის პროფესორი (ჯილდოები) - 1995, 1998, 1999;
 • საკავშირო საპატიო სიგელი - 1978;
 • მედალი შრომითი მამაცობისათვის - 1970;
 • ღირსების ორდენი - 2000;
 • ღირსების ორდენი - 2013;

დამატებითი ინფორმაცია

 • მისი ხელმძღვანელობით დაცული იქნა 22 სადოქტორო დისერტაცია;
 • Web oif Science-ის Thomson Reuters-ის მონაცემებით ნ.კეკელიძის ციტირების ჯამური რიცხვი 9715, h-index=42;