სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად:

 

 • სამეცნიერო პროექტებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრის მენეჯერი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - ერთი საშტატო ერთეული - 1500 ლარი თვეში;
 • მთავარი მეეცნიერ თანამშრომელი „თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიაში“- ერთი საშტატო ერთეული - 1 100 ლარი თვეში;
 • მთავარი მეეცნიერ თანამშრომელი -„ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიაში“- ერთი საშტატო ერთეული - 1 100 ლარი თვეში ;
 • მეცნიერ თანამშრომელი „ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისგან დაცვის ლაბორატორიაში“ - ერთი საშტატო ერთეული - 800 ლარი თვეში;
 • მეცნიერ თანამშრომელი „სადნობ-საჩამომსხმელო უბანში“, ერთი საშტატო ერთეული - 800 ლარი თვეში;
 • მეცნიერ თანამშრომელი „არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიაში“ - ორი საშტატო ერთეული 800 ლარი თვეში;
 • მეცნიერ თანამშრომელი „თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიაში“ - ერთი არასრული საშტატო ერთეული - 400 ლარი თვეში;

 

დამატებითი ინფორმაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ PDF ფორმატში ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge;

 • http://mmi.ge/index.php?do=download&id=177 ;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ავტობიოგრაფია /CV
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #7 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2017 წლის 9 მარტიდან 13 მატრის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ www.mmi.ge ან დარეკეთ ტელეფონზე 2380716; 577392776;

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

სამეცნიერო პროექტებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრის მენეჯერი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
ა.) დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;
ბ.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5 წლამდე გამოცდილება;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (სასურველია ერთ-ერთი უცხო ენის ცოდნა);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების აქტუალობა, მიზანი და მათი გადაწყვეტის საშუალებები.
ვ.ბ) ინსტიტუტის პრიორიტეტული მიმართულებით განსაზღვრული თემატიკის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება.
ზ.) კანონმდებლობის ცოდნა:
ზ.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ (ზოგადი ცოდნა);
ზ.ბ. საქართველოს კანონი „მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ (ზოგადი ცოდნა);
ზ.) კომპეტანციები:
ზ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ზ.ბ) კომუნიკაცია;
ზ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
ზ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
ა.) დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;
ბ.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება;
გ.) თანამედროვე ელექტრონულ-გამოთვლითი ტექნიკის გამოყენების შესაძლებლობები;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (სასურველია ერთ-ერთი უცხო ენის ცოდნა);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) მეცნიერებასა და ტექნიკაში შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულების განვითარების ტენდენციების, სამეცნიერო კვლევების ჩატარების უახლესი მეთოდების ცოდნა.
ზ.) სამეცნიერო ნაშრომები, მათ შორის პატენტები ან საავტორო მოწმობები;
თ.) კომპეტანციები:
თ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
თ.ბ) კომუნიკაცია;
თ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
თ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

მეცნიერ თანამშრომელი
ა.) დოქტორანტი, ან მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული პირი;
ბ.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
გ.) თანამედროვე ელექტრონულ-გამოთვლითი ტექნიკის გამოყენების შესაძლებლობები;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (სასურველია ერთ-ერთი უცხო ენის ცოდნა);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) ჩასატარებელი კვლევებისა და დამუშავების მიზნები და ამოცანები. კვლევებისა და დამუშავების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებათა ჩატარება, ინფორმაციის დამუშავება - განზოგადება;
ზ.) სამეცნიერო ნაშრომები, მათ შორის პატენტები ან საავტორო მოწმობები;
თ.) კომპეტანციები:
თ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
თ.ბ) კომუნიკაცია;
თ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
თ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

სამუშაოს აღწერა

 

სამეცნიერო პროექტებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრის მენეჯერი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ რეკომენდირებული, პრაქტიკულად გამოყენებადი ტექნოლოგიების, ახალი მასალების და ნაკეთობების რეკლამირება,ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთობლივად ეროვნული და საერთაშორისო საგრანტო პროექტების მომზადება და წარდგენა. ყოველწლიური სამეცნიერო ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობა და მათი კოორდინაცია. სამეცნიერო საბჭოსთან ერთობლივად ინსტიტუტის სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება, სამუშაოების სამეცნიერო ხელმძღვანელებთან ერთად მარკეტინგული კვლევის ჩატარება კონკურენტუნარიან, ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე, ახალ მასალებსა და ნაკეთობებზე; ინსტიტუტის თემატიკიდან გამომდინარე ახალ მასალებზე და ნაკეთობებზე უახლესი ცნობების მოძიება და პერიოდულად განახლებად საინფორმაციო ბაზისშექმნა, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ შერჩეულ პრიორიტეტული მიმართულების შესაბამისად თანამედროვე ტექნიკური-საპატენტო ლიტერატურის მოძიება-შეძენისორგანიზება,
სავარაუდო გამოგონების ავტორთა ჯგუფთან ერთად შესაბამის საპატენტო დოკუმენტაციი სგაფორმება.


მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიაში
მრავალფუნქციური დანიშნულების საკონსრტუქციო და კომპოზიციური მასალების თმს-კომპაქტირებით და თმს-ცენტრიდანული ძალების ველში ჩამოსხმით მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება და მათი პრაქტიკაში გამოყენების გზების კვლევა; თმს-ტექნოლოგიით თმს-რეაქტორებში ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება.
კერამიკული და ლითონკერამიკული კომპოზიციური მასალების კომპაქტირების თანამედროვე ტექნოლოგიების დამუშავება მათ წარმოებაში დანერგვის თავისებურებების გათვალისწინებით;
ფხვნილოვანი, სხმული და კომპაქტირებული ნაკეთობების საექსპლოატაციო მახასიათებლების, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების, სტრუქტურისა და ფაზური შემადგენლობის შესწავლა;
სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების შედგენა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამეცნიერო-ტექნიკური ჯგუფისა და თემის (პროექტის) თანაშემსრულებელთა სამუშაოების კოორდინაცია;
სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების შედეგების პრაქტიკული რეალიზაციის ხელმძღვანელობა.


მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - ლითონური მასალების წნევთ დამუშავების ლაბორატორიაში
უსხმულო გლინვის დანადგარების კონსტრუირება, აგრეგატზეფერადი ლითონებისა და ფოლადის ზოლების მიღების თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევა და ანალიზი, ტექნოლოგიის დამუშავება; ენერგო ძალოვანი პარამეტრების თეორიული ანგარიშით მიღებული მონაცემებისა და ექსპერიმენტალურად დადგენილი სიდიდეების შედარებითი ანალიზი, ცდომილების დიაპაზონის დადგენა; ლაბორატორიული ექსპერიმენტების ჩატარება - ხელმძღვანელობა; უსხმულო გლინვის მეთოდით ფერადი ლითონებისა და სპეციალური დანიშნულების ფოლადებისაგან სხვადასხვა სისქისა და ფენოვანი კომპოზიციური ფურცლების მიღების ტექნოლოგიაზე რეკომედაციის შემუშავება.


მეცნიერ თანამშრომელი - ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიაში
სპეციალური ლეგირებული ფოლადების სისტემის კვლევა მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით,ფოლადების თერმული დამუშავება და მიკროსტრუქტურული ანალიზი. კანდიდატს მოეთხოვება კომპიუტერული პროგრამებისა და ოპერაციული სისტემების კარგი ცოდნა.

 

მეცნიერ თანამშრომელი - სადნობ-საჩამომსხმელო უბანში

მაღალი სიხშირის დენების ლითონსადნობი ღუმელების და რკალური ლითონსადნობი ღუმელების ექსპლუატაცია, კაზმის ანგარიში, დნობის პროცესების ჩატარება და ლითონის ჩამოსხმა.

 

მეცნიერ თანამშრომელი - არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიაში

ლითონური შენადნობების დნობის, ჩამოსხმის, რაფინირების პროცესების კონტროლი, ელექტრონული ხელსაწყოების დაპროექტება და ექსპლუატაცია. კომპოზიციური მასალების შემუშავება და მიღება, ლითონების მოდიფიცირება, ნანოსტრუქტურული მასალების დაბალტემპერატურული სინთეზის მეთოდების დამუშავება და რეალიზაცია.

 

მეცნიერ თანამშრომელი - არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიაში

ინსტიტუტის ლაბორატორიებში დამუშავებული და მიღებული შენადნობებისა და კომპოზიციური მასალების ქიმიურ ანალიზატორზე Magelan Q8-ზე სპექტრალური ანალიზის ჩატარება.

 

მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული) - თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიაში
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) მრავალფუნქციური დანიშნულების კერამიკული და ლითონკერამიკული (მათ შორის ნანოგანზომილების) კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება;
ელექტრო-მაგნიტური რეზონანსული აპარატურის კონსტრუირება, დამზადება და ექსპლუატაცია. კომბინირებული ტექნოლოგიების შემუშავება დანადგარ ”ერ-1”-ის გამოყენებით. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება თმს პროცესში.
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ტექნოლოგიებით ახალი არაორგანული კონსოლიდირებული და ფხვნილოვანი მასალების მიღების და დამუშავების ტექნიკური საკითხების ანალიზი და გადაწყვეტა. პროექტის ინჟინრული ნაწილის თანაშემსრულებლებთან კოორდინაციული მუშაობა; სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების შედეგების პრაქტიკულ რეალიზაციაში მონაწილეობის მიღება.

 

9-02-2017    ნანახია: 1 332-ჯერ