სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

 


ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია:
მეცნიერ თანამშრომლის - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
მეცნიერ თანამშრომლის - 1 (ერთი) არასრული საშტატო ერთეული;


ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია:
მეცნიერ თანამშრომლის - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;

 

 

კონკურსის პირობები

 

კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:
1. უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორანტი, ან მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული
პირი;
2. შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
3. კონკურსანტი კარგად უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას და ერთ-ერთ უცხო ენას;
4. კონკურსანტი კარგად უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპიუტერულ პროგრამებს - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:


1. http://mmi.ge/index.php?do=download&id=210
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
3. ავტობიოგრაფია /CV
4. სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
5. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 3 წლის განმავლობაში);
6. ერთი სამეცნიერო ნაშრომის სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს / კვლევის უნარს;
7. შესაბამისი დარგის ორი მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომედაცია გაუწიონ კანდიდატს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ელფოსტა, მისამართი);
საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #7 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2018 წლის 3 იანვრიდან 9 იანვრის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

 


დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობისთვის

 

მეცნიერ თანამშრომელი
ა.) განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორანტი, ან მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული პირი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) კვლევების შედეგების დამუშავების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებათა ჩატარება, ინფორმაციის დამუშავება - განზოგადება;
თ.) კომპეტენციები:
თ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
თ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
თ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
თ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

სამუშაო აღწერები

 

ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია:
მეცნიერ თანამშრომელი- (1 ერთ.)

  • "მზიური" ხარისხის სილიციუმის მიღება და გამოკვლევა; III-V ტიპის ნახევარგამტარული ნაერთების და მათი შენადნობების მიღება და გამოკვლევა. მასალების შესახებ არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი, განზოგადება და პრაქტიკული განხორციელება;
  • დასამუშავებელი მასალების რეალური სტრუქტურის ფიზიკური მოდელების აგება და მათი კომპიუტერული რეალიზება;
  • დასამუშავებელი მასალების ძირითადი გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე თვისებების პროგნოზირება და ამის საფუძველზე ტექნოლოგიური პროცესისათვის რეკომენდაციების დამუშავება და განხორციელება.

მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული) - (1 ერთ.)

  • "მზიური" ხარისხის სილიციუმის მიღება და გამოკვლევა; III-V ტიპის ნახევარგამტარული ნაერთების და მათი შენადნობების მიღება და გამოკვლევა. მასალების შესახებ არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი, განზოგადება და პრაქტიკული განხორციელება;
  • დასამუშავებელი მასალების რეალური სტრუქტურის ფიზიკური მოდელების აგება და მათი კომპიუტერული რეალიზება;

ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია:
104. მეცნიერ თანამშრომელი- (1 ერთ.)

  • შავი და ფერადი ლითონების უწყვეტი ჩამოსხმის პროცესებთან დაკავშირებული სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის მოძიება, ანალიზი და განზოგადოება, ლაბორატორიული ექსპერიმენტების დაგეგმვა, მომზადება და ჩატარება;
  • ტექნოლოგიური პარამეტრების კვლევა და მიღებული შედეგების ანალიზი;
  • ტექნოლიგიური რეჟიმების დაზუსტება, რეკომენდაციების გაცემა.

 

14-12-2017    ნანახია: 1 200-ჯერ