სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად

 

I.უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (არასრული) ერთეული „ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორიაში“


სამუშაოს აღწერა

  • სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების (მაღალი სისალისა და დამაკმაყოფილებელი სიბლანტის, მაღალი რადიაციული მდგრადობის, მაღალი ტრიბოლოგიური მახასიათებლების და სხვათვისებების მქონე) ბორის, ბორისნაერთების (მათ შორის ნანოგანზომილების) შემცველი კომპოზიციური მასალების მიღების მეთოდების დამუშავება;
  • ფხვნილოვანი და კომპაქტირებული კომპოზიციური მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების, სტრუქტურისა და ფაზური შემადგენლობის შესწავლა;

 

კონკურსის პირობები
კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:
1. უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;
2. ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება;
3. კონკურსანტი კარგად უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას და ერთ-ერთ უცხო ენას;
4. ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:
1. განცხადების ფორმა 
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
3. ავტობიოგრაფია /CV
4. სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
5. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
6. ერთი სამეცნიერო ნაშრომის სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს / კვლევის უნარს;
7. სამეცნიერო გრანტების ჩამოვათვალი;
8. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი;
9. შესაბამისი დარგის ორი მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომედაცია გაუწიონ კანდიდატს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ელფოსტა, მისამართი);
საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #7 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2018 წლის 5 აპრილიდან 10 აპრილის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

7-03-2018    ნანახია: 927-ჯერ