სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად


„ბორშემცველი და ფხვნილოვანი მასალების ლაბორატორია“:


1. ლაბორატორიის უფროსი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• ორგანიზაციას უწევს ლაბორატორიის პროფილით გათვალისწინებული ფუნდამენტური და კვლევითი სამუშაოების (ბორშემცველი ნაერთებისა და კომპოზიციური მასალების მიღება და თვისებების კვლევა, ნანოკრისტალური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ახალი ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება) შესრულებას;
• ხელმძღვანელობს ლითონური, დისპერსიულად განმტკიცებული ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების მიღების და მათგან დამზადებული სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების დანაფარებისა და ნაკეთობების კვლევას;
• ახორციელებს ლაბორატორიის სამუშაო პროგრამის შედგენის, მისი შესრულების მეთოდების და საშუალებების განსაზღვრის და კვლევის შედეგების პრაქტიკული რეალიზაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელობას.

 

2. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• ბორის ფუძეზე სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების (მაღალი სისალისა და დამაკმაყოფილებელი სიბლანტის, მაღალი რადიაციული მდგრადობის, მაღალი ტრიბოლოგიური მახასიათებლების მქონე) ბორის ნაერთების ( მათ შორის ნანოგანზომილების) შემცველი კომპოზიციური მასალების მიღების მეთოდების დამუშავება და მათი პრაქტიკაში გამოყენების გზების ძიება;

• ბორშემცველი კერამიკული და ლითონკერამიკული ფხვნილოვანი მასალების კომპაქტირების თანამედროვე მეთოდების დამუშავება მათი წარმოებაში დანერგვის თავისებურებების გათვალისწინებით;

• ფხვნილოვანი მასალებისგან კომპაქტირებული ნაკეთობების საექსპლუატაციო მახასიათებლების, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების, სტრუქტურისა და ფაზური შემადგენლობის შესწავლა;

• სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედგენა და მის საფუძველზე შესასრულებელი სამუშაოების კოორდინაცია.

 

3. მკვლევარი სპეციალისტი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• კვლევითი და სამრეწველო დანადგარ-მოწყობილობების სამუშაო პირობების მოწესრიგება, კონტროლი;
• მადნების, კონცენტრატების შერჩევა, სუფთა ლითონების, კომპოზიციური მასალების მიღება, მათი ფიზიკური, ქიმიური, ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლების დადგენა შესაბამისი თანამედროვე მეთოდებით;
• არაორგანული მასალების, შენადნობების, კომპოზიციური მასალებისმიღების მიღების ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება, გამოყენების სფეროს მოძიება.

 

4. ინჟინერი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• ვაკუუმური მოწყობილობა-დანადგარების გამართვისათვის პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულება;
• ფხვნილოვანი კომპზიციური მასალების კომპაქტირებით საცდელი ნიმუშების (დანაფარების) დამზადება და ცვეთამედეგობის თვისებების კვლევა.

 

„ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია“:


5. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• აგრესიულ ელექტროლიტებში, მათ თხელ შრეებში და ნიადაგებში ფოლადების, შენადნობების და ნანოკრისტალური დანაფარების კოროზიულ-ელექტროქიმიური კვლევები მათი ოპტიმალური შედგენილობის დადგენის მიზნით;
• სამხედრო მანქანების, შეიარაღებისა და საბრძოლო აღჭურვილობის კოროზიული გამოცდების მეთოდიკის დამუშავება;
• ლითონური მასალების, საბრძოლო ტექნიკის, შეიარაღებისა და სამხედრო აღჭურვილობის კოროზიამედეგობის ლაბორატორიული კვლევები და ნატურული გამოცდები საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, მათ შორის შავი ზღვის წყალსა და ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში, დაცვის მეთოდების დამუშავება და რეკომენდაციების შედგენა.

 

6. ინჟინერი - 2 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• აგრესიულ ელექტროლიტებში, მათ თხელ შრეებში და ნიადაგებში ფოლადების, შენადნობების და ნანოკრისტალური დანაფარების კოროზიულ-ელექტროქიმიური კვლევები მათი ოპტიმალური შედგენილობის დადგენის მიზნით;
• სამხედრო მანქანების, შეიარაღებისა და საბრძოლო აღჭურვილობის კოროზიული გამოცდების მეთოდიკის დამუშავება;
• ლითონური მასალების, საბრძოლო ტექნიკის, შეიარაღებისა და სამხედრო აღჭურვილობის კოროზიამედეგობის ლაბორატორიული კვლევები და ნატურული გამოცდები საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, მათ შორის შავი ზღვის წყალსა და ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში, დაცვის მეთოდების დამუშავება და რეკომენდაციების შედგენა.

 

„ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია“:


7. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• მაღალეფექტური ფოტოელემენტების დამზადებისათვის ვარგისი მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება და ამ მიმართულებით სამუშაოების ხელმძღვანელობა;
• III-V ტიპის ნახევარგამტარული ნაერთების და მათი შენადნობების მიღება და გამოკვლევა;
• სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების შედგენა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამეცნიერო-ტექნიკური ჯგუფისა და თემის (პროექტის) თანაშემსრულებელთა სამუშაოების კოორდინაცია;
• სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების შედეგების პრაქტიკული რეალიზაციის სამეცნიერო ხელმძღანელობა;

 

„არაორგანული მასალების ქიმიეუი და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია“:

 

8. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• სპეციალური შენადნობების განჟანგვისა და მოდიფიცირების პროცესების კვლევა, მათ შორის ნანორეაგენტების გამოყენებით. შენადნობების სტრუქტურის, მექანიკური და ტექნოლოგიური თვისებების კვლევა.
არაორგანული მასალებისა და ნაკეთობების სამეცნიერო-ტექნიკური ექსპერტიზა.

 

9. მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• ინსტიტუტის ლაბორატორიებში დამუშავებული და მიღებული შენადნობებისა და კომპოზიციური მასალების ქიმიურ ანალიზატორზე Magelan Q8-ზესპექტრალური ანალიზის ჩატარება.

 

„პირომეტალურგიის ლაბორატორია“:

 

10. მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• ფეროშენადნობებისა და მეტალურგიული სილიციუმის მადანთერმულ ღუმელში მიღების დროს გამოყენებადი კომპონენტებისა და კაზმების გახურების თანმხლები ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების შესწავლა დერივატოგრაფიული მეთოდით.
• რკინისა და მანგანუმის ადგილობრივი და გარედან შემოტანილი ნედლეულის მეტალურგიული ღირებულებების შესწავლა საკაზმე მასალებისა და კაზმების თერმული დამუშავების თანმხლები პროცესების შესწავლის, წიდების თბოტექნიკური და ელექტრული თვისებების დადგენის საშუალებით.
• საცდელი ელექტროთერმული ღუმელის გამართვა და მასზე სხვადასხვა შენადნობების მოდელური დნობების ჩატარება, მიღებული შედეგების ანალიზი.

 

სადნობ-საჩამომსხმელო უბანი:


11. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• შავი და ფერადი ლითონების გამოდნობის, ლეგირების მოდიფიცირების და თხევადი ლითონს ჩამოსხმის ტექნოლოგიების დამუშავება და მისი პრაქტიკაში განხორციელება;
• სხმული ლითონური ნამზადის სტრუქტურული გამოკვლევა, მექანიკური თვისებების შესწავლა;

 

ტექნიკური სამუშაოები:


12. ინჟინერ ელექტრიკოსი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• შიდა ელექტროგაყვანილობის ექსპლუატაცია და მიმდინარე შეკეთების უზრუნველყოფა;
• ელექტრო, ელექტრომექანიკური და ელექტრომაგნიტური საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყო-მოწყობილობების საქარხნო მოთხოვნებთან შესაბამისობის განსაზღვრა და მათ ექსპლუატაცია;
• ინდუქციური, ელექტრო-რკალური და სხვა სახის სადნობი ღუმელების, თერმული დამუშავების მოწყობილობა-დანადგარების, თერმო-საკონტროლო ხელსაწყოების, ტირისტორული ძალოვანი ინვენტორების და სხვა სპეციფიური მეტალურგიული მოწყობილობა-დანადგარების ექსპლუატაცია.

 

13. ზეინკალი-ხარატი - 1 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• სახარატო-საზეინკლო სამუშაოების შესრულება;
• ჩაბარებული დანადგარ - ხელსაწყოების მომსახურება და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;
• სახელოსნოს ყველა დანადგარზე მუშაობის დამაკმაყოფილებელი ცოდნა.

 

14. დამლაგებელი - 2 ერთეული
ფუნქცია-მოვალეობები
• ლაბორატორიებიდან ტოქსიკური ნივთიერებების ნარჩენების გატანის და შენობაში და სამუშაო ოთახებში სისუფთავის უზრუნველყოფა;
• სველი წერტილების დეზინფექცია.

 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

1. ლაბორატორიის უფროსი:
განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) უნდა იცოდეს მეცნიერებასა და ტექნიკაში შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულებების განვითარების, სამეცნიერო კვლევების ჩატარებისა და შედეგების დანერგვის უახლესი მეთოდები, საშუალებები, დაგეგმვა და ორგანიზება.
ზ.) კომპეტენციები:
ზ.ა) ორგანიზატორული უნარები;
ზ.ბ) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ზ.გ) კომუნიკაბელურობა;
ზ.დ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
ზ.ე) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

2. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი:
ა.) განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, მეცნიერებათა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) მეცნიერებასა და ტექნიკაში შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულებების განვითარების ტენდენციებისა და სამეცნიერო კვლევების ჩატარების უახლესი მეთოდების ცოდნა;
თ.) კომპეტენციები:
თ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
თ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
თ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
თ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

3. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი:
ა.) განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, მეცნიერებათა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) კვლევისა და დამუშავების, დაგეგმვისა და ორგანიზების თანამედროვე მეთოდებისა და საშუალებების ცოდნა.
თ.) კომპეტენციები:
თ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
თ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
თ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
თ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

4. მეცნიერ თანამშრომელი:
ა.) განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორანტი, ან მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული პირი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) კვლევების შედეგების დამუშავების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებათა ჩატარება, ინფორმაციის დამუშავება - განზოგადება;
თ.) კომპეტენციები:
თ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
თ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
თ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
თ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

5. მკვლევარი სპეციალისტი:
ა.) განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
დ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
ე.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ვ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ვ.ა) სტრუქტურულ ერთეულში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი და ტექნოლოგიური სამუშაოების შესრულების უზრუნველყოფის უნარი;
ზ.) კომპეტენციები:
ზ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ზ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
ზ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
ზ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

6. ინჟინერი:
ა.) განათლება (უმაღლესი საინჟინრო - ტექნიკური განათლება, ბაკალავრის ხარისხი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;
გ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
დ.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ე.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ე.ა) უნდა ფლობდეს მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიკას. შეეძლოს ექსპერიმენტულ კვლევებში მონაწილეობა;
ე.ბ) მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიურ ხელსაწყო-დანადგარებზე მუშაობის გამოცდილება
ვ.) კომპეტენციები:
ვ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ვ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
ვ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
ვ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

7. ინჟინერ ელექტრიკოსი:
ა.) განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, ელექტრიკოსი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;
გ.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
დ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
დ.ა) მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგში გამოყენებული მოწყობილობა-დანადგარების ენერგეტიკული მომსახურების ცოდნა;
დ.ბ) მეტალურგიული მოწყობილობა-დანადგარების ელექტრო-პროფილაქტიკური სამუშაოების ცოდნა.
ე.) კომპეტენციები:
ე.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ე.ბ) კომუნიკაბელურობა;
ე.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
ე.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

8. ზეინკალი-ხარატი:
ა.) განათლება ( შესაბამის სფეროში საშუალო-ტექნიკური განათლება);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5 წლამდე გამოცდილება;
გ.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
გ.ა) სახარატო-საზეინკლო სამუშაოების ცოდნა და გამოცდილება;
დ.) კომპეტენციები:
დ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
დ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
დ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
დ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

9. დამლაგებელი
ა.) განათლება (საშუალო განათლება);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ა.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლამდე გამოცდილება;
ბ.) კომპეტანციები:
ბ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ბ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
ბ.გ) სისუფთავისადმი სწრაფვა.
ბ.დ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

 

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:
1. განცხადების ფორმა  
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
3. ავტობიოგრაფია /CV
4. განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
5. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში - ლაბორატორიის უფროსისა და უფროსი მეცნიერ თანამშრმლის თანამდებობისათვის; ბოლო 3 წლის განმავლობაში- მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობისათვის);
6. ერთი სამეცნიერო ნაშრომის სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს / კვლევის უნარს;
7. სამეცნიერო გრანტების ჩამოვათვალი;
8. შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (საკვლევი პრობლემები, მოსალოდნელი შედეგები, კომერციალიზაციის პოტენციალი, საჭირო რესურსები და ა. შ.) - მხოლოდ მათთვის ვისაც სურს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის უფროსის თანამდებობის დაკავება.
9. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი;


არასამეცნიერო თანამდებობებზე კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში მხოლოდ 1-4 პუნქტებში ჩამოთვლილი დოკუმენტები.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე 2380716; 577392776;


საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #7 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2018 წლის 21 მაისიდან 25 მაისის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

26-04-2018    ნანახია: 1 279-ჯერ