სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტიაცხადებს კონკურსსშემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად

 1. მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიაში)

სამუშაოს აღწერა

 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) მრავალფუნქციური დანიშნულების კერამიკული და ლითონკერამიკული (მათ შორის ნანოგანზომილების) კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება;
 • ელექტრო-მაგნიტური რეზონანსული აპარატურის კონსტრუირება, დამზადება და ექსპლუატაცია. კომბინირებული ტექნოლოგიების შემუშავება დანადგარ ”ერ-1”-ის გამოყენებით. ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება თმს პროცესში.
 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ტექნოლოგიებით ახალი არაორგანული კონსოლიდირებული და ფხვნილოვანი მასალების მიღების და დამუშავების ტექნიკური საკითხების ანალიზი და გადაწყვეტა. პროექტის ინჟინრული ნაწილის თანაშემსრულებლებთანკოორდინაციული მუშაობა; სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების შედეგების პრაქტიკულ რეალიზაციაში მონაწილეობის მიღება.

 

 1. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული (ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიაში)

სამუშაოს აღწერა

·      მაღალეფექტური ფოტოელემენტების დამზადებისათვის ვარგისი მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება და ამ მიმართულებით სამუშაოების ხელმძღვანელობა; ·      III-V ტიპის და მათ საფუძველზე სამმაგი ნახევარგამტარული ნაერთების მონოკრისტალური სხმულებისა და ეპიტაქსიური ფენების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება და კვლევა; ·      სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების შედგენა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამეცნიერო-ტექნიკური ჯგუფისა და თემის (პროექტის) თანაშემსრულებელთა სამუშაოების კოორდინაცია; ·      სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების შედეგების პრაქტიკული რეალიზაციის სამეცნიერო ხელმძღანელობა;

 

 1. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 ერთეული (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიაში )

სამუშაოს აღწერა

 • სპეციალური შენადნობების განჟანგვისა და მოდიფიცირების პროცესების კვლევა, მათ შორის ნანორეაგენტების გამოყენებით. შენადნობების სტრუქტურის, მექანიკური და ტექნოლოგიური თვისებების კვლევა;
 • არაორგანული მასალებისა და ნაკეთობების სამეცნიერო-ტექნიკური ექსპერტიზა.

 

 

 1. ინჟინერი - 1  ერთეული (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიაში )

სამუშაოს აღწერა

 • მადნების, კონცენტრატების, მეტალებისა და შენადნობების ქიმიური შემადგენლობის განსაზღვრა სველი მეთოდით;
 • საექსპერტო სამუშაოებში მონაწილეობა;
 • ელექტროლიზის აპარატზე, ფოტოკალორიმეტრზე და დირერმანალზე (რიგითი ელემენტების რეაქციის სითბური ეფექტებიდან გამომდინარე) რაოდენობრივი ანალიზის დადგენა

 

 1. ინჟინერი - 1  ერთეული (ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიაში)

სამუშაოს აღწერა

 • მაღალი ხარისხის ნახევარგამტარული მასალების Si, Ge და III-V ტიპის ნაერთების InAs, InP და მათი მყარი ხსნარების  პოლი და მონოკრისტალების ძირითადი პარამეტრების გაზომვების ჩატარება.
 • საკვლევი მასალების ფიზიკური თვისებების შესწავლა.
 • III-V ტიპისა და მასზე დაფუძნებული სამკომპონენტიან ნახევარგამტართა მონოკრისტალური სხმულების და ეპიტაქსიური ფენების მიღების ტექნოლოგიური პროცესების ჩატარება;
 • თბოგამტარობისა და სითბური გაფართოების კოეფიციენტების გაზომვები.

 

 

 1. მთარგმნელი ოპერატორი 1 არასრული ერთეული (სამეცნიერო პროექტებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრში)

სამუშაოს აღწერა

 • მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგში ტექნიკური თაგმანი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
 • ვებ-გვერდის მასალების თარგმნა (ქართულდა ინგლისურ ენებზე);
 • საჭიროების შემთხვევაში, თანამშრომლებისათვის მთარგმნელობითი მომსახურების გაწევა

(ქართულდა ინგლისურ ენებზე);

 • კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციის მიერ დაკისრებული სხვა დამატებითი საქმიანობის შესრუელბა;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ა.)  განათლება  (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, მეცნიერებათა დოქტორის  ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ვ.ა)  მეცნიერებასა  და ტექნიკაში შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულებების განვითარების ტენდენციებისა და სამეცნიერო კვლევების ჩატარების უახლესი მეთოდების ცოდნა;

 

მეცნიერ თანამშრომელი

ა.)  განათლება  (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორანტი, ან მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული პირი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ვ.ა) კვლევების შედეგების დამუშავების თანამედროვე მეთოდების  ცოდნა, ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებათა ჩატარება, ინფორმაციის დამუშავება - განზოგადება;

 

ინჟინერი     

ა.)  განათლება  (უმაღლესი საინჟინრო - ტექნიკური განათლება, ბაკალავრის ხარისხი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:        

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;     

გ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

დ.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ე.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ე.ა)  უნდა ფლობდეს მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიკას. შეეძლოს ექსპერიმენტულ კვლევებში მონაწილეობა;

ე.ბ)  მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიურ ხელსაწყო-დანადგარებზე მუშაობის გამოცდილება

 

მთარგმნელი ოპერატორი

ა.)  განათლება  (უმაღლესი ჰუმანიტარული განათლება);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლამდე გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა ( ინგლისური - სრულყოფილად);

 

  კომპეტენციები:

ა)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ბ)  კომუნიკაბელურობა;

გ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

 1. განცხადება (განცხდების ფორმა)
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. ავტობიოგრაფია /CV
 4. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 5. სამეცნიერო ხარისხის (მეცნიერ თანამშრომლისა და მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე) დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. №10, ოთახი №315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2019 წლის 21 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

 

28-05-2019    ნანახია: 470-ჯერ