სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

აცხადებს   კონკურსს

შემდეგი   თანამდებობების დასაკავებლად

  1. მეცნიერ თანამშრომელი- 1 საშტატო ერთეული   (პირომეტალურგიის  ლაბორატორია )

 

სამუშაოს აღწერა

·      ფეროშენადნობებისა და მეტალურგიული სილიციუმის მადანთერმულ ღუმელში მიღების დროს გამოყენებადი კომპონენტებისა და კაზმების გახურების თანმხლები ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების შესწავლა დერივატოგრაფიული მეთოდით. ·      რკინისა და მანგანუმის ადგილობრივი და გარედან შემოტანილი ნედლეულის მეტალურგიული ღირებულებების შესწავლა საკაზმე მასალებისა და კაზმების თერმული დამუშავების თანმხლები პროცესების შესწავლის, წიდების თბოტექნიკური და ელექტრული თვისებების დადგენის საშუალებით. ·      საცდელი ელექტროთერმული ღუმელის გამართვა და მასზე სხვადასხვა შენადნობების მოდელური დნობების ჩატარება, მიღებული შედეგების ანალიზი.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა.)  განათლება  (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორანტი, ან მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული პირი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ვ.ა) კვლევების შედეგების დამუშავების თანამედროვე მეთოდების  ცოდნა, ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებათა ჩატარება, ინფორმაციის დამუშავება - განზოგადება;

თ.)  კომპეტენციები:

თ.ა)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

თ.ბ)  კომუნიკაბელურობა;

თ.გ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

თ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

  1. ტექნიკოსი - 1  საშტატო ერთეული (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია)

 

სამუშაოს აღწერა

თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის კომპაქტირება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა.)  განათლება  (საშუალო-ტექნიკური განათლება);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:        

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლამდე გამოცდილება;     

გ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

გ.ა)  უნდა გააჩნდეს ტექნიკური სამუშაოების ჩატარების უნარი;

დ.)  კომპეტენციები:

დ.ა)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

დ.ბ)  კომუნიკაბელურობა;

დ.გ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

დ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

 

კონკურსის პირობები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

  1. განცხადება (განცხადების ფორმა )
  2. იხილეთ (www.mmi.ge)
  3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  4. ავტობიოგრაფია /CV
  5. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2019 წლის 01ნოემბრიდან 05 ნოემბრის  ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის (სამუშაოს აღწერა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) ეწვიეთ www.mmi.ge, ან დარეკეთ ტელეფონზე   2380716; 577392776;

3-10-2019    ნანახია: 540-ჯერ