სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ხანგრძლივი საექსპლუატაციო პერიოდის მქონე ცვეთამედეგი ნაკეთობების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება

Development of Technology of Wear-Resistant Articles with Long-Term Operating Life

ბ. მარგიევი, ა.ოკლეი, მ. რატიშვილი

სხმული ცვეთამედეგი  ნაკეთობების (როგორიცაა თვლების არტახები, ბურთულოვანო მსხვრევანას ბურთულები და ამონაგი და ა. შ.) საექსპლუატაციო პეროდის გახანგრძლივებისათვის, დამუშავდა ნანოოქსიდური სტრუქტურისა მქონე ცვეთამედეგი მანგანუმიანი აუსტენიტური ფოლადის წარმოების სამრეწველო ტექნოლოგია.

 

ანალოგთან – ჰადფილდის ფოლადთან შედარებით, დამუშავებული ტექნოლოგია უზრუნველყოფს სიმტკიცის მახასიათებლების გაზრდას ≈ 28 (σB) და 31 (σ02) % - ით, პლასტიკური და დარტყმითი მახასიათებლები იზრდება შესაბამისად  ≈ 27 (δ) და 20 (aK) % - ით, ბრინელის სისალე ≈ 21 % - ით, ხოლო ცვეთამედეგობა ≈ 21 % - ით იზრდება.

 

REFERENCES


1. Joint inventor (2010), Nanooksiduri austenituri manganumiani tsvetamedegi skhmuli poladis shemadgenloba [Composition of Nano-Oxide Austenitic Manganese Wear-Resistant Foundry Steel], Georgian Patent # P 5130, 2010, Tbilisi (in Georgian).


Received January, 2010

 

Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol 5, no. 1, 2011

14-12-2011    ნანახია: 1 396-ჯერ