სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ახალი ნაშრომის გამოქვეყნება

ახალი ნაშრომის გამოქვეყნება2011 წლის დამლევს დაგეგმილია გიორგი თავაძისა და ალექსანდრე შტეინბერგის მონოგრაფიის “სპეციალური მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით” გამოცემა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო კომისიის გადაწყვეტილებით წიგნი დაიბეჭდება აკადემიის სტამბაში, ხოლო რედაქცია უტარდება გამომცემლობა “მერიდიანში”.

წიგნში განხილულია თანამედროვეობის ერთ-ერთი მეტად პოპულარული ტექნოლოგიის-თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის (თმს) გამოყენებით მხურვალმტკიცე, მხურვალმედეგი, ზესალი, კოროზიამედეგი და სხვა სპეციალური მასალების მიღების შესაძლებლობის საკითხები. მასალათმცოდნეობის ეს მიმართულება ფართოდ ვითარდება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში (რუსეთი, იაპონია, შეერთებულ შტატები, საფრანგეთი, ჩინეთი, ინდოეთი და სხვა) და წარმატებით ვითარდება საქართველოშიც.

ნაშრომის ავტორები არიან ამ დარგის ცნობილი სპეციალისტები: პროფესორი გიორგი თავაძე-მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და აშშ-ში მოღვაწე პროფესორი ალექსანდრე შტეინბერგი. მათი მეცნიერული კარიერა მოსკოვის სტრუქტურული მაკროკინეტიკის ინსტიტუტში იწყება და აკად. ა.მერჟანოვის სახელთან ასოცირებს. შემდეგ თვითეულმა დამოუკიდებლად განავითარა თმს-ის გამოყენების არეალი, თუმცაღა მათ მეცნიერულ კვალს ყოველთვის ჰქონდა საერთო კალაპოტი, სადაც ამ ორი მეცნიერის მიღწევები ერთ მეცნიერულ დოქტრინად ჩამოყალიბდა.

ერთობლივად გამოკვლეულ საკითხთა რკალი მოიცავს:

1.ელემენტური ბორისა და მის ფუძეზე მხურვალმტკიცე ნაერთების მიღებას თმს ტექნოლოგიით წინასწარი ლითონთერმიული აღდგენის პრობებში. დაწვრილებითი თერმოდინამიკური გათვლების საფუძველზე დადგენილია მოსალოდნელ ქიმიურ რეაქციათა პარამეტრები, რაც საფუძვლად დაედო კალიუმის ტეტრაბორფტორატიდან და ბორის ჟანგეულებიდან სუფთა კრისტალური ბორის, ბორის კარბიდისა და ბორის ნიტრიდის მიღებას.

2.ტიტანისა და ცირკონიუმის ბორიდების ფუძეზე სალი შენადნობების მიღება თსმ ტექნოლოგიით და მიღებული მასალების თვისებების კვლევა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტიტანის დიბორიდის მიღების შესაძლებლობას საწყის კაზმში ფხვნილების გრანულომეტრიული თანაფარდობის ცვლის პირობებში.

3.თსმ პროცესები, მცირე გამონაკლისის გარდა, მიმდინარეობენ აირ წარმოქმნის პირობებში. როგორც წესი, წვის პროცესში აირ წარმოქმნა ხელს უწყობს რეაქციაში მონაწილე კომპონენტების “თვითგაწმენდას”, რის შედეგად მიღებული პროდუქტი უფრო სუფთაა საწყისთან შედარებით. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში აირ წარმოქმნის პროცესი ხელს უშლის სინთეზის წარმატებულად შესრულებას და საჭიროებს ფილტრაციის პროცესების გათვალისწინებას.

4.ფილტრაციის მაკროკინეტიკური პარამეტრების დადგენამ შესაძლებელი გახადა თსმ მეთოდების მართვა, კერძოდ თსმ-ისა და სინთეზირებული პროდუქტის კომპაქტირება ერთ ციკლში და თსმ-ით მიღებული მასალის ბანდაჟირება. ეს შესაძლებელი გახდა ტექნოლოგიური ელემენტების – მორეაგირე კომპონენტების მასათა თანაფარდობის, კონსტრუქციის გეომეტრიული პარმეტრების, კონსტრუქციაში აღძრული ძაბვების და სხვა საინჟინრო ამოცანების კორექტულად ამოხსნის შედეგად.

წიგნი განკუთვნილია თმს სფეროში მოღვაწე სეციალისტებისა და მასალათმცოდნეებისათვის, რომლის გამოცემაც ასევე დაგეგმილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

14-12-2011    ნანახია: 1 535-ჯერ