სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
“ნანონაწილაკების მიღების ეფექტური საშუალება”

დ.კეკელიძე, მ ცინცაძე, ნ.კეკელიძე ,ჯ.რამსდემ, ლ.ახალბედაშვილი, ბ.კვირკველია, თ.ჯახუტაშვილი, ა. ვეფხვაძე

 

“ნანონაწილაკების  მიღების ეფექტური საშუალება”.

პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,გვ.85-89, .თბილისი, 2011

 

განხილულია მყარსხეულოვანი ნივთიერებების (ლითონთა ოქსიდების – α-Fe2O3, TiO და  სხვა) ნანონაწილაკებად დანაწევრების ეფექტური საშუალება ნიმუშების მიკროტალღური გაცხელების გამოყენებით. პროცესი ხორციელდება BERGHOF SPEEDWAVE MWS-3P მოდიფიცირებული სისტემის ბაზაზე. ცხადია, ნანონაწილაკების ზომები, მათი სტრუქტურა და ხარისხი ძლიერ არის დამოკიდებული ავტოკლავებში არსებული ნარევის ტემპერატურაზე, წნევაზე, გენერირებული მიკროტალღების ინტენსივობაზე, პროცესის მიმდინარეობის ხანგრძლივობაზე და მის სტაბილურობაზე. აღნიშნულის გამო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამებით ხორციელდება პროცესების მაღალხარისხოვანი მართვა. უწყვეტად და ზუსტად კონტროლირდება ყველა ძირითადი პარამეტრი: ტემპერატურა, წნევა, გამოსხივების სიმძლავრე, გახურების სიჩქარე. შესაძლებელია სასურველი რეჟიმის წინასწარი დაგეგმვა, რისთვისაც კომპიუტერულ სისტემაში შეგვყავს საჭირო ტემპერატურის, წნევის და სხვა სიდიდეების მნიშვნელობები. ცდებმა უჩვენა, რომ სისტემა იძლევა  შესაძლებლობას ნანო ნაწილაკების მისაღებად განვახორციელოთ ჰიდროთერმული სინთეზი, ნანო ნაწილაკების მიკროტალღური დამუშავება, და ა.შ. 

1-12-2011    ნანახია: 1 243-ჯერ