სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
“ქალკოპირიტული კონცენტრატის დესულფურიზაციის პროცესის კინეტიკურ კანონზომიერებათა გამოკვლევა”

ი. ფულარიანი, მ. კერესელიძე

“ქალკოპირიტული კონცენტრატის დესულფურიზაციის პროცესის კინეტიკურ კანონზომიერებათა გამოკვლევა”

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ. 11, №1, 2011. გვ. 3-6

 

ქალკოპირიული კონცენტრატის დესულფურიზაციის პროცესის კინეტიკური კვლევები ჩატარებულია არაიზოთერმულ პირობებში. არაიზოთერმული მონაცემები გადაანგარიშებულია იზოთერმულში და მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოთვლილია დესულფურიზაციის პროცესის სიჩქარის მუდმივა და აქივაციის ენერგია. აქტივაციის ენერგიის მნიშვნელობათა ანალიზის საფუძველზე დადგენილია, რომ 475-5500С ინტერვალში პროცესი მიმდინარეობს კინეიკურ რეჟიმში, ხოლო 625-7500С ინტერვალში-დიფუზიურში.   

1-12-2011    ნანახია: 1 188-ჯერ