სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე)

ლითონური მასალების ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების პარამეტრებისა და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ზოგიერთი მეთოდისა და აპარატურის შესახებ სერიიდან გამოსულია ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, აკადემიური დოქტორის, ომარ შურაძის ნაშრომები: 

 

 CTP-ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების წონასწორული მდგომარეობის ცვლადი პარამეტრები

 

ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე)

 

წიგნში განხილულია ფაზური წონასწორობისა და "შედგენილობა-თვისებების" ურთიერთკავშირის განმსაზღვრელი ძირითადი ცვლადი პარამეტრები ფიზიკური-ქიმიურ სისტემებში, ამასთან, მათი გაზომვის მეთოდები და საშუალებები. იგი მკითხველს დაეხმარება სისტემების შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთქმედების შედეგების გაანალიზებაში, აღნიშნულ პარამეტრებზე მათი დამოკიდებულების შესწავლაში და თვით ამ პარამეტრების რაობის გარკვევაში. 

 

ნაშრომი განკუთვნილია ლითონური შენადნობების მდგომარეობის შესწავლით დაინტერესებულ სპეციალისტთა ფართო წრისთვის: ლითონმცოდნეების, მეტალურგების, ფიზიკოსების, ქიმიკოსების და სხვ. იგი მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს უმაღლესი სკოლის პედაგოგებს, დოქტორანტებს, მაგისტრანტებსა და მაღალი კურსის სტუდენტებს.

 

 

   დიურომეტრია

 

ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე) ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე)

 

 

წიგნში წარმოდგენილია ლითონური მასალების სისალის გაზომვის თანამედროვე მეთოდები, ურთიერთკავშირები მათ შორის და სისალის დამოკიდებულება სიმტკიცის მაჩვენებლებთან. განხილულია ასევე სისალის გაზომვის ზოგიერთი თეორიული საფუძველი, მასალის დატვირთვის პირობები და სისალის საზომი აპარატურა.

 

ნაშრომი განკუთვნილია ლითონური მასალების თვისებებით დაინტერესებული სპეციალისტების, უმაღლესი სკოლის პედაგოგების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და მაღალი კურსის სტუდენტებისთვის.

 

 

 

   ო.შურაძე გამოსაცემად ამზადებს ნაშრომს - ლითონური მასალების მექანიკური თვისებები და მათი განსაზღვრის მეთოდები.

 

ახალი პუბლიკაციები (ო.შურაძე)

 

წიგნში გადმოცემული იქნება ლითონური მასალების, ნაწარმისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებული იქნება სხვადასხვა მეთოდით მათი ხარისხის კონტროლისა და კვლევების აუცილებლობა. განხილული იქნება დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასიათებელი  თვისებების თეორიული ასპექტები. აღწერილი იქნება მექანიკური თვისებების კვლევის მეთოდები და მოწყობილობები.

 

ნაშრომი განკუთვნილია ლითონური მასალების მექანიკური თვისებებით დაინტერესებული ლითონმცოდნეების, ინჟინერ-მექანიკოსების, კონსტრუქტორების, მეცნიერ მუშაკების, ქარხნებსა და საგამოცდო ლაბორატორიებში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისთვის, უმაღლესი სკოლის პედაგოგების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და მაღალი კურსის სტუდენტებისთვის.   

29-02-2012    ნანახია: 1 893-ჯერ