სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

 

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად: 

 

 1. სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
 2. მასალათმცოდნეობის განყოფილების უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 3. მეტალურგიული განყოფილების უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 4. ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორიი უფროსი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 5. ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 6. პირომეტალურგიის ლაბორატორიის უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 7. ლითონმცოდნეობისა და ლითონნების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის უფროსი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 8. თვითგავრცლებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიის უფროსი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 9. ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი -  1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 10. არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიის უფროსი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 11. ლითონური ფხვნილებისა და დანაფარების ლაბორატორიის უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;

კონკურსის პირობები

კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:

 1. დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;
 2. განყოფილების /ლაბორატორიის მიმართულების შესაბამისი მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება;
 3. კონკურსანტი კარგად უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას და ერთ-ერთ უცხო ენას;
 4. კონკურსანტი კარგად უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპიუტერულ პროგრამებს - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ: 

 1. განცხდების ფორმა 
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. ავტობიოგრაფია /CV
 4. სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
 5. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
 6. ერთი სამეცნიერო ნაშრომის სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს / კვლევის უნარს;
 7. სამეცნიერო გრანტების ჩამოვათვალი;
 8. შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (საკვლევი პრობლემები, მოსალოდნელი შედეგები, კომერციალიზაციის პოტენციალი, საჭირო რესურსები და ა. შ.) - მხოლოდ მათთვის ვისაც სურს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის უფროსის თანამდებობის დაკავება.
 9. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი;
 10. შესაბამისი დარგის ორი მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომედაცია გაუწიონ კანდიდატს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ელფოსტა, მისამართი);

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #7 და 11 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2016 წლის 3 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2372413; 577392762;

 

სამეცნიერო თანამდებობები:

 

 1. ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
 • მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) სრული საშტატო ერთეული;
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) არასრული საშტატო ერთეული;
 1. ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
 • მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) სრული საშტატო ერთეული;
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 3 (სამი) სრული საშტატო ერთეული;
 1. პირომეტალურგიის ლაბორატორია
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) სრული საშტატო ერთეული;
 1. ლითონმცოდნეობისა და ლითონნების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) სრული საშტატო ერთეული;
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) არასრული საშტატო ერთეული;
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) სრული საშტატო ერთეული;
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) არასრული საშტატო ერთეული;
 1. თვითგავრცლებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორი
 • მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 1. ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორი
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) არასრული საშტატო ერთეული;
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 3 (სამი) სრული საშტატო ერთეული;
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) არასრული საშტატო ერთეული;
 1. არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია
 • მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) სრული საშტატო ერთეული;
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 1. ლითონური ფხვნილებისა და დანაფარების ლაბორატორია
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 2 (ორი) სრული საშტატო ერთეული;
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 1. სამეცნიერო პროგრამების, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისა და გრანტების ცენტრი
 • სამეცნიერო პროგრამებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის კოორდინატორი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული;
 1. სადნობ-საჩამომსხმელო უბანი
 • სადნობ-საჩამომსხმელო უბნის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (ერთი) სრული საშტატო ერთეული

 

კონკურსის პირობები

კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:

 1. დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი; (მეცნიერ თანამშრომლებისთვის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი)
 2. სტრუქტურული ერთეულის მიმართულების შესაბამისი მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება;
 3. კონკურსანტი კარგად უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას და ერთ-ერთ უცხო ენას;
 4. კონკურსანტი კარგად უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპიუტერულ პროგრამებს - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი

  

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ: 

 1. განცხდების ფორმა 
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. ავტობიოგრაფია /CV
 4. სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
 5. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში; მეცნ. თანამრომლებისთვის - ბოლო 3 წლის განმავლობაში);
 6. ერთი სამეცნიერო ნაშრომის სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს / კვლევის უნარს;
 7. სამეცნიერო გრანტების ჩამოვათვალი; მეცნ. თანამშრომლისთვის არ არის აუცილებელი;
 8. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, (მხოლოდ მთავარი და უფრ. მეცნ. თანამშრომლებისათვის);
 9. განსაკუთრებული სამეცნიერო მიღწევები (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელთათვის);
 10. შესაბამისი დარგის ორი მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომედაცია გაუწიონ კანდიდატს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა, მისამართი); 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #7 და 11 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2016 წლის 3 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2372413; 577392762;

 

1-04-2016    ნანახია: 1 709-ჯერ