სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ადმინისტრაცია
გიორგი თავაძე
დირექტორი
2-370-267
tavadzeg@gmail.com

დაბადების თარიღი

06.01.1945

განათლება

 • 1961 - 1967 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (უმაღლესი);
 • 1968 - 1971 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ასპირანტურა, დოქტორანტურა);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, ტ. მ. დ., პროფესორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1961 - 1963 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლაბორანტი;
 • 1967 - 1986 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1986 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლაბორატორიის გამგე;
 • 1992 - 2004 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ტექნიკური სამმართველოს უფროსი; საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და სამეცნიერო -ტექნიკური კვლევების მთავარი სამმარველოს უფროსი; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კვლევებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უფროსი;
 • 1997 - 2005 წწ. - NATO-ს კვლევებისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია, NATO-ს სახმელეთო შეიარაღების ჯგუფის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი;
 • 06.2006 - 07.2007 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
 • 07.2007 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, დირექტორი;

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა

 • 29.03.2002 - ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, პროფესორი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონური ნალღობებიდან ზესწრაფი წრთობით, ამორფული და წვრილკრისტალური მასალების მიღება და მათი კვლევა;
 • თვითგავრცელებადი მაღალტექნოლოგიური სინთეზის (თმს) ტექნოლოგიით, A15, ტიპის ლითონური და მაღალტემპერატურული კერამიკული ზეგამტარი მასალების
 • მიღება და კვლევა, მათგან ზეგამტარი ნაკეთობების მიღება;
 • თმს ტექნოლოგიით ბორისა და მისი ნაერთების მიღება და კვლევა;
 • თმს ტექნოლოგიით სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების კერამიკული მასალების მიღება და კვლევა;
 • თმს ტექნოლოგიით კომპოზიციური კერამიკული მასალებისა და ფუნქციონალურ - გრადიენტული შენადნობების მიღება და კვლევა, მათგან ნაკეთობების მიღება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა 176  , პუბლიკაციათა ციტირების ინდექსს საერთაშორისო მონაცემთა ბაზების Thoson Reuters დაPublish or Perish საფუძველზე (27 თებერვლის 2012 წლის მდგომარეობით)
გვარი,  სახელი პუბლიკაციების რაოდენობა ციტირების ინდექსი ჰირშის ინდექსი
1 Tavadze G.F. 50 32 3

 

მონოგრაფიები

 • 2011 - Г.Ф.Тавадзе. А.С. Штейрберг. Получение специальных материалов методами самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. из. «Меридиани» 2011г. с205
 • 2013 - Giorgi F. Tavadze, Alexander S. Shteinberg Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Monography: Springer, Berlin Heidelberg 2013, 156 pp

 

ძირითადი სამეცნიერო სტატიები

 • Г.Ф. Тавадзе, Р.А Хачапуридзе, Г.Ш. Дарсавелидзе, Г.В. Цагареишвили. Диэлектрические потери и электронный парамагнитный резонанс в боре. Сообщения АН ГССР, №3. 1978 г.;
 • Г.Ф. Тавадзе, Д.Т. Бежитадзе, Т.Н. Нацвлишвили и др. Удельное электросопротивление и магнитная восприимчивость сверх-проводящего соединения ErBa2Cu3O6,69 синтезированного в режиме горения. Сообщения АН ГССР, 131, №1. 1988 г.;
 • Э.Р. Кутелия, Д.М. Асатиани, Т.Н. Нацвлишвили, Г.Ф. Тавадзе, Д.Т. Бежитадзе, Д.Т. Цивцивадзе. Морфологические особенности сверхпроводяшего соединения ErBa2Cu3O6,69 полученнего методом СВС. Сообшения АН ГССР, 133. №1. 1989г. с. 125-127;
 • Т.Н. Нацвлишвили, Д.Т. Бежитадзе, Г.Ф. Тавадзе. Закономерности горения системы Nb2O5-Al-Sn при атмосферном давлении. Сообщения АН ГССР, 133. №1. 1989г. с.117-120;
 • О.Ш. Окросцваридзе, К.М. Лекишвили, Г.Ф. Тавадзе, А.А. Хвадагиани, ехнологическое горение в сложных порошковых системах. ж. Georgian Engineering News #1, 2002г.;
 • G. Tavadze, O. Okrostvaridze, A. Khvadagiani, D. Sakhvadze. New Composite Ceramic Materials. Bulletin of the Georgian national academy of sciences “Moambe”, 168, #3, 2003;
 • О.Ш. Окросцваридзе, Д.В. Сахвадзе, Г.Ф, Тавадзе, А.А Хвадагиани, К.М. Лекишвили. Характер разрушении композиционной керамика при ударном нагружении. ж. Проблемы металургии, сварки и материаловедения, №1, сентябрь, 2003;
 • О.Ш. Окросцваридзе, Г.Ф. Тавадзе и др. Композиционные порошки, полученные методом СВС. ж. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, №1 (11)2006, стр. 13-17;
 • G. Darsavelidze, D.Gabunia, O.Tsagareishvili, M.Antadze, G.Tavadze, M.Darchiashvili, E. Kutelia Elastic and inelastic properties of Boron alloyed with transition metals (Ti, V, Fe, Co, Ni, Zn, Re) Novel Materials. j. Georgian Engineering News. 2006. Tbilisi, Georgia;
 • G. Tavadze, A. Nadiradze, Q. Ukleba Thermodynamic Probability of obtaining Boron, Carbide and Boron Nitride from Potassium Tetrafluoboron and Boron Oxide at Self-Propagating High-Temperature Synthesis. j. “Moambe”, vol.4, #2, 2010. p. 75-80;
 • Тавадзе Г., Хантадзе Д. Термохимическое обоснование влияния дисперсности компонентов шихты на процесс СВС. ж. “Georgian Engineering News” #3, 2010. с. 86-88;
 • O.Okrostsvaride, G.Tavadze, T.Badzoshvili New methods of obtaining fine-grain and nanosized composite materials j. “Georgian Engineering News” #1, 2010. p. 48-56;
 • O.Okrostsvaride, G.Tavadze, T.Badzoshvili, J. Alania. New ceramic and metal-ceramic powders for gas-thermal coatings. j. “Georgian Engineering News” #1, 2010. p. 57-63;
 • G. Tavadze, J. Khantadze The impact of Fractional Difference of components on the properties of hard alloys produced by the SHS method. j. “Moambe”, vol.4, #3, 2010. p. 44-45;
 • Г.Ф. Тавадзе, А.С. Штейнберг Получение специальных материалов методами самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Монография. Тбилиси: Меридиани. 2011. 205 ст.;
 • Г.Ф. Тавадзе, Дж.В. Хантадзе и др. Получение пленок тугоплавких материалов закалкой из жидкого состояния. Приборы и техника эксперимента №2, 1973г. ст. 242-243;
 • K.K. Sidorin, M.G. Karin, G.F. Tavadze et al. Optical Properties of single-crystal ß rhombohedral Boron in the range of fundamental absorption. j. Less-Common Metals 82. 1981. p. 297-302;
 • Г.Ф. Тавадзе, Дж. Авлохашвили, Д. Габуния и др. Исследования фазового состава плазменных покрытии Al-B. ж. Порошковая Металлургия, 1984, №3, Киев, Наукова думка;
 • O.Sh. Okrostvaridze, G.F. Tavadze, R.A. Kachapuridze, N.J. Khasiya. The influence of borides on phisico-chemical properties of near-autectic Ti-B alloys. j. Less-Common Metals. 1986;
 • Д.Т. Бежитадзе, Г.Ф. Тавадзе, Т.Н. Нацвлишвили и др. Влияние термической оброботки на фазовый состав и сверхпроводяшие характеристики соединения Er-Ba-Cu-O, полученнего методом самораспростоняюшегося высокотемпературного синтеза. Сверх-проводимость: физика, химия, техника. Москва, т.2, №7, 1989, с. 108-111;
 • G. Oniashvili, G.Tavadze, D. Sakhvadze, G. Jandieri, G. Jishkariani, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili. Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory Energy- Efficient Ways of Solving Them. Engineering, 4, 2012, p 83-89;
 • ზ.მირიჯანაშვილი, გ.თავაძე, ვ.ღარიბაშვილი, ა.კანდელაკი. ვოლფრამის შემცველი მასალებიდან შემადგენელ ლითონთა ქლორიდების მიღების პროცესის კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკდემიის მოამბე, ტ. 6, №2, გვ. 94-98 2012;
 • Giorgi F Tavadze, Alexander S. Shteinberg Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Monography: Springer, Berlin Heidelberg 2013, 156 pp.;
 • Tavadze G., Okrostsvaridze O., Poladasvili M., Zaxarov G., Aslamazashvili Z., Mikaberidze G. Innovative combined method for obtaining nano structure powders and compacted manufactres SHS 2013 XIIInternational Symposium on Self-propaganting High-Temperature Synthesis in memori of Professor Alexander Merzhanov p. 180-181;
 • Oniashvili G., Aslamazashvili Z., Zaxarov G., Tavadze G., Chikhradze M. Elaboration of teqnology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbides , nitrides and borides . SHS 2013 XIIInternational Symposium on Self-propaganting High-Temperature Synthesis in memori of Professor Alexander Merzhanov p.291-292;
 • ზ.მირიჯანაშვილი, გ.თავაძე, ა.კანდელაკი, ვ.ღარიბაშვილი. ვოლფრამის შემცველი ნარჩენების გადამუშავებით კონკურენტუნარიანი სალიშენადნობების ნაკეთობების წარმოების ეკონომიკური შეფასება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკდემიის მოამბე, ტ.7, №2 გვ.81-84. 2013;

 

სამეცნიერო კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

 • A. Khvadagiani, O. Okrostvaridze, G. Tavadze и др. Ceramic Armour Materials obtained by the method of sell-propagating high temperature sintesis. Collection of Reports. Georgian symposium for Project development and convertion -1995;
 • О.Ш. Окросцваридзе, Г.Ф, Тавадзе и др. Получение двухслойной броневой композиции керамика-металокерамика. Сборник трудов III международной конференции «Проблемы сварки, металургии и родственных технологии» 15-18. 12.1998 г. г.Тбилиси, Грузия;
 • Г.Ф. Тавадзе, А.А. Хвадагиани, О.Ш. Окросцваридзе. Градиентный композиционный материал. Сборник трудов VII международной конференции «Проблемы металургии, материаловедения и сварки» 8-11. 10.2002 г. г. Тбилиси, Грузия;
 • O. Okrostvaridze, G. Tavadze, A. Khvadagiani и др. Syntheses of new composite ceramic and metal-ceramic materials combustion mode. International conference “Science for Materials in the frontier of Centuries adrantages and challenges” 4-8 Nnovember 2002, kyiv, Ukraine;
 • О.Ш. Окросцваридзе, Д.В. Сахвадзе, Г.Ф, Тавадзе, А.А Хвадагиани. Тепловой режим СВС компактирования керамических композитов. Сборник трудов VIII международной конференции, «Проблемы сварки, металургии и родственных технологии» 10.2003 г.Тбилиси, Грузия;
 • Г. Ониашвили, Г. Тавадзе Cинтез однофазных интерметаллидов. Сборник докладов международной конференции. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Тбилиси: Меридиани. 4-6 июнь, 2012. Ст. 58-65;
 • О. Окросцваридзе, Ю. Мильман, Г. Тавадзе, Т. Бадзошвили, А. Бъякова СВС-компактирование гетерофазных металлокерамических композитов. Сборник докладов международной конференции «Современные технологии и методы неорганического материаловедения». Тбилиси: Меридиани. 4-6 июнь, 2012. Ст. 136-149;
 • Г.Ф. Тавадзе, Ш.Г. Накаидзе, В.И. Гарибашвили, Н.А. Зоидзе, Ф.Н. Тавадзе. Влияние скорости охлаждения на структуру эвтектики системы железо-Бор. Сборник трудов: Структура Фаз, Фазовые превращения и диаграммы состояния металлических систем. М. Наука, 1973 г.;
 • Г.Ф. Тавадзе, Дж.В. Хантадзе и др. Жидкокатанные пленки бора. Бор, получение, структура и свойства. Материалы IV международного симпозиума по бору М. Наука. 1974 г.;
 • Г.Ф. Тавадзе, Р.А Хачапуридзе, Г.Ш. Дарсавелидзе и др. Механическая и электрическая релаксация в пленках бора. Сб. Кинетика и Механизмы роста нитевидных кристаллов и тонких пленок 1975 г.;
 • Г.Ф. Тавадзе, Р.А Хачапуридзе, Г.Ш. Дарсавелидзе. Спектр внутреннего трения ß ромбоэдрического бора. Сб. Механизм внутреннего трения в твердых телах. М. Наука. 1976 г.;
 • G.F. Tavadze, R.A. Kachapuridze, G.V. Tsagareishvili et al. Dielectricloss in boron. Paper presented at the 6th International symposium on Boron and Boriden, Borna, Bulgaria, October 9-12, 1978, 269-272;
 • G.F. Tavadze, D.T. Bezhitadze, T.N. Natsvlishvili, V.I.Yukhvid. Nb-Al system Combusti on Mechanism at Atmospherie Pressure. First International Simposium on self-prapagating High-Temperature Synthesis, Alma-ata, 1991;
 • V.A. Sherbakov, A.I. Khvadagiani, I.P. Borovinskaya, AG. Merzanov, A.S. Shteinberg, G.F. Tavadze. Heat Resistant solid alloy STYM-4. First International Simposium on self-propagating High-Temperature Synthesis, Alma-ata, 1991;
 • O. Okrostvaridze, G. Tavadze, A. Khvadagiani et al. Syntheses of new composite ceramic and metal-ceramic materials combustion mode. International conference “Science for Materials in the frontier of Centuries advantages and challenges” 4-8 November 2002, Kyiv, Ukraine;
 • N. Iakobidze, G. Tavadze, A. Khvadagiani. Individual Ballistic Protection, NATO Force Health Protection Requirements from Pre- to Post-Deployment: Population Health for the Military. Papers Prepared for the RTO Human Factors and Medicine Panel (HFM). 7-9 April 2003. Antalya, Turkey;
 • N. Iakobidze, G. Tavadze, A. Khvadagiani. Individual Protection Means with Autonomous Life Guarantee Systems for the Personnel Working in Different Extreme Conditions. NATO Force Health Protection Requirements from Pre- to Post-Deployment: Population Health for the Military. Papers Prepared for the RTO Human Factors and Medicine Panel (HFM). 7-9 April 2003. Antalya, Turkey;
 • Г.Ф. Тавадзе, О.Ш. Окросцваридзе, А.А. Хвадагиани, О.А. Цагареишвили Strength SHS-compact multi-phase ceramic composites. 4-ая международная конференция МЕЕ-2006, 18-22 сектября 2006 г, Крым, Украина;
 • G. Tavadze, O. Okrostsvaridze, A. Khvadaiani, D. Sakhvadze Intensification of Technological combustion in the process of synthesis of new composites. SHS 2007. IX International Symposium on Self-propagating High-Temperature Synthesis. Abstracts Book. 1-5 July, 2007; Dijon, France. T4_P8;
 • Д.Л. Габуния, О.А. Цагареишвили, Л.С. Чхартишвили, Г.Ф. Тавадзе. β-ромбоэдрический бор, как термоэлектрический материал (Обзор). Сборник трудов 8-ой международной научно-технической конференции “Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов в машиностроении”- ОТТОМ-8. 28.05-1.06. 2007г. Харьков, Украина;
 • Tavadze G.F, Okrostsvaridze O.Sh, Alania J.G, Tavadze L.F. Laboratory mini equipment `shs-sfinning of high-temperature alloy .საერთაშორისო კონფერენცია „არაიზოთერმული მოვლენები და პროცესები“. ერევანი, სომხეთი. გვ.334-335;
 • Aslamazasvili Z., Zakharov G,,Tavadse G., Oniashvili G. Development of innovative SHS teqnologe coupled with thermal explosion for produqtion of singlephase nanocrystalline materials of Ti-Al-sistem. საერთაშორისო კონფერენცია „არაიზოთერმული მოვლენები და პროცესები“. ერევანი, სომხეთი .გვ.160-161;
 • Badzoshvili Solar Energy/Self-Propagating High-Temperature Synthesis-New Approach For Increase of Technological Energy Efficiency. XI International Symposium of Self-propagating High Temperature Synthesis. Book of abstracts ,,SHS 2011”. 5-9- September, 2011. Anavyssos, Attica, Greece. p. 354-355;
 • Г.Ф. Тавадзе, Д.В. Хантадзе. Влияние дисперсности порошков на процесс СВС Порошковая металлургия: ее сегодня и завтра. ПМ-2012. 27-30 ноября 2012 года, Киев, Украина. c.72.;

 

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 1971 - С.М. Баранов, А.В. Беспризванных, С.И. Каратушин, П.П. Гранцев, Ю.Н. Пономарев, В.Н. Русницкий, Г.Ф. Тавадзе, Ф.Н. Тавадзе, Дж.В. Хантадзе. А.С. №70336, 1973 г. По заявке №1540463, приоритет от 1971 г.;
 • 1974 - Г.Ф. Тавадзе, Ф.Н. Тавадзе, Г.Ф. Цагареишвили, А.Г. Хведелидзе. А.С. №94094, 1976 г. По заявке №1583643, приоритет от 1974 г.;
 • 1984 - Г.Ф. Тавадзе, Д.Т. Бежитадзе, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе А.С. №1184207, 1985г. По заявке №3775674, приоритет от 25.07.84;
 • 1984 - А.Г. Мержанов, И.П. Боровинская, А.С. Штеинберг, В. Щербаков, Г.Ф. Тавадзе, Ф.Н. Тавадзе, А.И. Хвадагиани. Твердый сплав. А.С. №1257159, 1986 г. По заявке №3730135, приоритет от 04.1984;
 • 1985 - Д.Т. Бежитадзе, А.Д. Кикин, В.И. Юхвид, Г.Ф. Тавадзе, И.П. Боровинская, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе. Способ получения многослойных изделий. А.С. №1378170, 1987 г. По заявке №3998660, приоритет от 24.10.1985;
 • 2003 - А.Г. Мержанов, И.П. Боровинская, Г.Ф. Тавадзе, М.Д. Нерсесян, А.Г. Пересада, Ю.С. Каримов, Б.Г. Мелитаури. Способ получения сверхпроводящего оксидногно материала. А.С. SU1790318 4244486 от 26.05.1987. Бюл. №24 от 27.08.2003;
 • 1987 - Г.Ф. Тавадзе, С.С. Мамян, Г.В. Потржебский, З.Г. Асламазашвили, Г.Ш. Ониашвили и др. Способ получения Бора. А.С. №1445107, 1988 г. По заявке №4208457, приоритет от 10.1987;
 • 1987 - Г.Ф. Тавадзе, Д.Т. Бежитадзе, А.Д. Кикин, В.И. Юхвид, И.П. Боровинская, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе. Способ изготовления многослойных изделий. А.С. №1398241, 1988 г. По заявке №3998661, приоритет от 10.1985;.
 • 1987 - Т.Н. Нацвлишвили, Д.Т. Бежитадзе, К.Н. Иорданишвили, В.И. Юхвид, А.Д. Кикин, Ю.С. Каримов, Г.Ф. Тавадзе, И.П. Боровинская, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе. Способ получения станида ниобия. А.С. №1453928, 1988 г. По заявке №4307973, приоритет от 07.1987;
 • 1986 - А.Г. Мержанов, А.С. Штеинберг, В. Щербаков, Г.Ф. Тавадзе, Ф.Н. Тавадзе, А.И. Хвадагиани. Твердый сплав. А.С. №1412349, 1988 г. По заявке №4179413, приоритет от 10.1986;
 • 1987 - Г.Ф. Тавадзе, Д.Т. Бежитадзе, А.Д. Кикин, В.И. Юхвид, И.П. Боровинская, Ф.Н. Тавадзе, А.Г. Мержанов. Способ получения алюминида переходного металла. А.С. №1457375, 1988 г. По заявке №4190675, приоритет от 02.1987;
 • 1987 - Г.Ф. Тавадзе, С.С. Мамян, Г.В. Потржебский, З.Г. Асламазашвили, Г.Ш. Ониашвили, Г.В. Цагарейшвили, И.П. Боровинская, И.А. Баирамашвили, Дж.Ш. Джобава, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе. Шихта для получения карбида бора. А.С. №1504957, 1989 г. По заявке №4208456, приоритет от 03.1987;
 • 1987 - Г.Ф. Тавадзе, А.И. Хвадагиани, Д.В. Сахвадзе, А.А. Хвадагиани, В.А. Шербаков, Ф.Н. Тавадзе, А.Г. Мержанов, А.С. Штейнберг. Способ получения изделий из твердых сплавов с металлическим бандажом. А.С. №1547180, 1989г. По заявке №4335700, приоритет от 09.1987;
 • 1987 - Г.Ф. Тавадзе, А.И. Хвадагиани, Д.В. Сахвадзе, А.А. Хвадагиани, В.А. Щербаков, А.С. Штейнберг, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе. Способ получения твердосплавного материала на основе боридов титана. А.С. №1547178, 1989 г. По заявке №4308900, приоритет от 09.1987;
 • 1988 - Г.Ф. Тавадзе, Д.Т. Бежитадзе, В.И. Юхвид, Ф.Н. Тавадзе, А.Г. Мержанов, Т..Н Нацвлишвили. Способ получения алюминида ванадия. А.С. №1515743, 1989 г. По заявке №4417961, приоритет от 04.1988;
 • 1988 - Т.Н. Нацвлишвили, Д.Т. Бежитадзе, В.И. Юхвид, Г.Ф. Тавадзе, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе. Шихта на основе оксида ниобия для получения алюминида ниобия. А.С. №1536840, 1989 г. По заявке №4451258, приоритет от 06.1988;
 • 1988 - С.О. Шубитидзе, Д.Т. Бежитадзе, Г.Ф. Тавадзе, Т.Н. Нацвлишвили, Б.Г. Мелитаури, А.Г. Мержанов, И.П. Боровинская, Ф.Н. Тавадзе. Способ получения сверхпроводящих изделий. А.С. №1582460, 1990. По заявке №4483264, приоритет от 07.1988;
 • 1988 - Г.Ф. Тавадзе, А.Г. Мержанов, И.П. Боровинская, С.С. Мамян, Г.В. Микаберидзе, В.И. Вершинников. Способ получения карбида кремния. А.С. №RU1777312/4445557 от 12.07.88 бюл.№18/94;
 • 1988 - Г.Ф. Тавадзе, А.Г. Мержанов, С.С. Мамян, Г.В. Микаберидзе. Способ получения карбида молибдена. А.С. №RU1777311/4445560 от 12.07.88;
 • 1993 - Г.Ф. Тавадзе, А.Г. Мержанов, С.С. Мамян, Г.В. Микаберидзе. Способ получения порошкообразного силицида молибдена. А.С. №RU1783743/4445558 от 12.07.88 бюл.№7 от 29.04.93;
 • 1992 - Г.Ф. Тавадзе, А.Г. Мержанов, И.П. Боровинская, С.С. Мамян, Г.В. Потржебский, В.И. Вершинников, А.М. Алехин, И.К.Дуков (совместное). Способ получения Бора. А.С. №RU1770276/4638490 от 31.01.89 Б.И. №39 23.10.92 ППО «Бор»;
 • 1988 - Г.Ф. Тавадзе, Г.Ш. Ониашвили, З.Г. Асламазашвили, Д.М. Самхарадзе, Г.Г. Саришвили, Г.В. Захаров, В.И. Юхвид, А.Г. Мержанов, Ф.Н. Тавадзе. Способ получения ферро-алюминия. А.С. №1644538. 1990 г. По заявке №4480698, приоритет от 09.1988;
 • 1989 - Г.Ф. Тавадзе, А.И. Хвадагиани, Д.В. Сахвадзе, А.А. Хвадагиани, В.А. Щербаков, А.С. Штейнберг, Т.О. Пурелиани, Ф.Н. Тавадзе. Способ получения изделий из твердого сплава с металлическим бандажом. А.С. №1693892. 1991 г. По заявке №47681, приоритет от 12.1989;
 • 1992 - Э.Р. Кутелия, Д.Т. Бежитадзе, Д.М. Асатиани, Т.Н. Нацвлишвили, Л.М. Цивцивадзе, Б.Г. Мелитаури. Способ получения керамического сверхпроводящего материала. А.С. №1826297. 1992 г. По заявке №4648474;
 • 1989 - О.Ш. Окросцваридзе, Ш.Г. Накаидзе, Д.Н. Хуцишвили, А.С. Цинаури, С.С. Мамян, Г.В. Микаберидзе. Способ получения аморфных композиционных пленок и устройство для его осуществления. А.С. №1748374. 1992 г. По заявке №4794270, приоритет от 12.1989;
 • 1996 - ი.გოგიჩაიშვილი, დ.გაბუნია, გ.თავაძე, ა.ხვადაგიანი, ო.ოქროსცვარიძე. ჯავშანი. პატენტი №290. 26.07.1996;;
 • 1996 - ი.გოგიჩაიშვილი, დ.გაბუნია, გ.თავაძე, ა.ხვადაგიანი, ო.ოქროსცვარიძე. ფენოვანი ჯავშანი. პატენტი №396. 20.09.1996;
 • 1997 - გ.თავაძე, ო.ოქროსცვარიძე, ა.ხვადაგიანი, კ.ლეკიშვილი. კაზმი ალუმინის ოქსიდისა და ტიტანის ბორიდის მიღებისათვის. პატენტი №570, 29.01.1997;
 • 1997 - გ.თავაძე, ო.ოქროსცვარიძე, ა.ხვადაგიანი. ალუმინის ოქსიდთან ერთად ბორის კარბიდის სინთეზისათვის საჭირო კაზმი. პატენტი №734, 29.01.1997;.
 • 1997 - გ.თავაძე, ო.ოქროსცვარიძე, ა.ხვადაგიანი, კ.ლეკიშვილი, ლ.თავაძე, ო.ცაგარეიშვილი. B4C·Al2O3·TiC-ს მისაღები კაზმი. პატენტი №858, 29.01.1997;.
 • 1997 - ა.ხვადაგიანი, ო.ოქროსცვარიძე, გ.თავაძე, კ.ლეკიშვილი, კერამიკული საჯავშნე კომპოზიციური მასალის  კერამიკული საჯავშნე კომპოზიციური მასალის  TiB2·Al2O3-ის მისაღები კაზმი. პატენტი #733, 29.01.1997;
 • 1997 - ო.ოქროსცვარიძე,ა.ხვადაგიანი, გ.თავაძე, კ.ლეკიშვილი, კერამიკული საჯავშნე კომპოზიციური მასალის Al2O3·B4C·TiB2-ს მისაღები კაზმი. პატენტი #857, 15.04.1997;
 • 1997 - გ.თავაძე, ო.ოქროსცვარიძე, ა.ხვადაგიანი, კ.ლეკიშვილი, დ.სახვაძე, ლ.თავაძე, კოპმპოზიციური საჯავშნე კერამიკისა და ლითონკერამიკის ორფენოვანი კომპოზიტის მიღების ხერხი. პატენტი №2010, 10.11.1997;
 • 2000 - გ.თავაძე, ნ.იაკობიძე, კ.ლეკიშვილია, დ.მარდალეიშვილი, ა.ხვადაგიანი. ადამიანის ტორსის მოქნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. პატენტი #2689, 29.02.2000;
 • 2000 - გ.თავაძე, ნ.იაკობიძე, კ.ლეკიშვილი, დ.მარდალეიშვილი, ა.ხვადაგიანი.. ადამიანის ტორსის ხისტი ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. პატენტი. #2690, 29.02.2000;
 • 2006 - ო.ოქროსცვარიძე, გ.თავაძე, ა.ხვადაგიანი. კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი. პატენტი P4940 (ძალაშია 2006-05-03-დან);
 • 2007 - ო.ოქროსცვარიძე, გ.თავაძე, ა.ხვადაგიანი. კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი. პატენტი U 1543 (ძალაშია2007-07-20-დან);
 • 2007 - ო.ოქროსცვარიძე, გ.თავაძე, ა.ხვადაგიანი. კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი. პატენტი U 1544 (ძალაშია2007-07-20-დან);
 • 2008 - ზ.ასლამაზაშვილი, გ.ზახაროვი, გ.ონიაშვილი, გ.ვარშალომიძე, გ.თავაძე, აკ. ფეიქრიშვილი. ტიტან-ალუმინის სისტემის რედგენულად ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალის შემცველი ნაკეთობის მიღების ხერხი. პატენტი P4969 (ძალაშია2008-06-30-დან);
 • 2009 - გ.თავაძე, ო.ოქროსცვარიძე, ზ.ასლამაზაშვილი, ა.ხვადაგიანი. კაზმი სალი კომპოზიციური მასალის მისაღებად. პატენტი P5313 ძალაშია 2009-10-16-დან)
 • 2011 - გ.თავაძე, ო.ოქროსცვარიძე, ი.ცინცაძე, ა.გაბისიანი, ზ.მუშკუდიანი ნ.გონჯილაშვილი, ლ.თავაძე. გაკეთებულია განაცხადი გამოგონებაზე ;„მცირედლეგირებული მაღალი სიმტკიცის ფოლადი“. პატენტი P 5906 ძალაშია 2011.30.11;
 • 2013 - გ.ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.ონიაშვილი, თ.ბაციკაძე, გ.თავაძე, „სალი შენადნობის ნაკეთობის დასამზადებელი მოწყობილობა“. პატენტი P 5827 ძალაშია 2010.11.15;
 • 2013 - დ.სახვაძე, გ.თავაძე, ალ.შტეინბერგი, ჯ.ხანთაძე, გ.ჯანდიერი, ო.ოქროსცვარიძე, „წნეხფორმა თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზ- კომპაქტირებისათვის“ . პატენტი P 5885 ძალაშია 2011.02.03;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 6-11.06-2009 - Laboratory mini equipment `shs-sfinning of high-temperature alloy p.334-335; საერთაშორისო კონფერენცია „არაიზოთერმული მოვლენები და პროცესები“. ერევანი, სომხეთი (მომხსენებელი);

 • 6-11.06-2009 - Development of innovative SHS teqnologe coupled with thermal explosion for produqtion of singlephase nanocrystalline materials of Ti-Al-sistem. p.160-161; საერთაშორისო კონფერენცია „არაიზოთერმული მოვლენები და პროცესები“. ერევანი, სომხეთი; 

 • 22-27.10.2007 - ინტერმეტალური კომპოზიტების თმს Ti-Al სისტემაში; თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია . ჩერნოგოლოვკა, რუსეთი (მომხსენებელი); 

 • 5-9.09.2011 - Solar Energy/Self-Propagating High-Temperature Synthesis-New Approach For Increase of Technological Energy Efficiency;
  XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინტეზზე „თმს 2011“. ანავისოსი, ატიკა, საბერძნეთი (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი) 5-9 სექტემბერი, 2011. ანავისოსი, ატიკა, საბერძნეთი. გვ. 354-355; 

 • 3-7.10.2011 - კომიტეტის წევრი; საერთაშორისო კონფერენცია HighMatTech. კიევი უკრაინა (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი); 

 • 4-6.06.2012 - არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები (საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჟდომარე); საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მიძღვნილი ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. თბილისი, საქართველო (საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჟდომარე); 

 • 27-30.11.2012 - თმს-ს მეთოდით ზოგიერთი ძნელდნობადი ნაერთის მიღება მინერალური მადნის კონცენტრატებიდან; უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მასალათმცოდნეობის პრობლემების ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია“Порошковая металлургия: её сегодня и завтра”, ПМ-2012. კიევი უკრაინა (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი); 

 • 21-24 .10. 2013 - Innovative combined method for obtaining nano structure powders and compacted manufactres p.180-181; SHS 2013 XIIInternational Symposium on Self-propaganting High-Temperature Synthesis in memori of Professor Alexander Merzhanov; 

 • 21-24 .10. 2013 - Elaboration of teqnology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbides , nitrides and borides p.291-292; SHS 2013 XIIInternational Symposium on Self-propaganting High-Temperature Synthesis in memori of Professor Alexander Merzhanov;

საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა)

 • 6-9 10. 1998 - NATO- არმიის შეიარაღების ჯგუფის (NAAG) მე-9 სახმელეთო ჯგუფის სემინარი განაღმვის საკითხებთან დაკავშირებით (ორგანიზატორი საქართველოს მხრიდან). გუდაური საქართველო;
 • 1997-2003 - NATO- ს არმიის შეიარაღების ჯგუფის (NAAG) ყოველწლიური შემაჯამებელი შეხვედრა პარტნიორებთან. NATO-ს შტაბბინა, ბრიუსელი, ბელგია;
 • 26-30.10.1999 - საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა EXPOMIL-99. ბუქარესტი, რუმინეთი. (საქართველოს ექსპოზიციის ორგანიზატორი, დელეგაციის ხელმძღვანელი);
 • 19.09.2000 - NATO-ს კვლევებისა და ტექნოლოგიების ბიუროს /პარტნიორთა სხდომა. ბუდაპეშტი, უნგრეთი;
 • 6-9.10.2000 - NATO-ს ჩაცმულობისა და სამხედრო აღჭურვილობის გამოფენა-პრაღა 2000, ჩეხეთი (საქართველოს ექსპოზიციის ორგანიზატორი დელეგაციის ხელმძღვანელი);
 • 18-19.06.2001 - NATO RTO/SCI ლექცია სერიები, თბილისი, საქართველო (ორგანიზატორი);
 • 18-19.09.2001 - საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა IDEF-2001. ანკარა, თურქეთი. (საქართველოს ექსპოზიციის ორგანიზატორი, დელეგაციის ხელმძღვანელი;
 • 23-25.04.2003 - NATO-ს სტანდარტიზაციის სააგენტო/საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო „საქართველოს მისწრაფება NATO-სკენ“ სემინარი, თბილისი, საქართველო (ორგანიზატორი);
 • 5-9.09.2011 - XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინტეზზე „თმს 2011“. ანავისოსი, ატიკა, საბერძნეთი (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი);
 • 3-7.10.2011 - საერთაშორისო კონფერენცია HighMatTech. კიევი უკრაი (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი);
 • 4-6.06.2012 - საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მიძღვნილი ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. თბილისი, საქართველო (საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჟდომარე);
 • 27-30.11.2012 - უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მასალათმცოდნეობის პრობლემების ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია“Порошковая металлургия: её сегодня и завтра”, ПМ-2012. კიევი უკრაინა (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი);

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2001-2004 - GG-46 - კომპოზიციებისა და მეთოდების დამუშავება, თმს-ით კომპოზიციური მაღალტემპერატურული დანაფარებების მისაღებად. უმტც.
 • 2005-2007 - 3622 - თმს მეთოდით მაღალეფექტური თერმომდგრადი და ცვეთამედეგი კერამიკული კომპოზიტების დამუშავება შემდგომი დაბალტემპერატურული ფორმირებით. უმტც.
 • 2006-2009 - 3498 - მაღალი ეფექტურობის მქონე ალმასის ინსტრუმენტის შესაქმნელად ელექტრო-განმუხტვითი ტექნოლოგიით ალმასლითონის გრანულების სინთეზის ტექნოლოგიის დამუშავება. უმტც.
 • 2008-2009 - GNSF/ST07/7-259 - მაღალენერგეტიკული კინეტიკური დამრტყმელისაგან დამცავი ახალი მსუბუქი კომპოზიციური ჯავშანი. სესფ.
 • 2009-2011 - 09/541 (4999) მზის კონცენტრირებული ენერგია / თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი – ახალი მიდგომა ტექნოლოგიური ენერგოეფექტურობის გაზრდის სფეროში. სესფ/უმტც.
 • 2010-2012 - 4450 - ნანოსტრუქტურული 3D-ნაკეთობების და დანაფარების დამუშავება და სინთეზი ინტეგრირებული ნანოტექნოლოგიური სქემის გამოყენებით. უმტც.
 • 2011-2013 - P322b - სამთო წარმოების ლითონებით დაბინძურებული რეგიონების შეფასება, რისკ ფაქტორები, განახლებისა და გაწმენდის ტექნოლოგიები უკრაინასა და საქართველოში. უმტც.

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 1996 წ. - ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენი;
 • 1998 წ. - საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში (ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცების დარგში);
 • 2013 წ. - გიორგი ნიკოლაძის სახალების პრემია;

დამატებითი ინფორმაცია

დისერტაციების და სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების ხელმძღვანელობა

სადოქტორო დისერტაციები:

 • 1997 - ა.ი. ხვადაგიანი, „თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით ბორიდების ფუძეზე ახალი კლასის სალი შენადნობების მიღება და თვისებების კვლევ“სპეციალობა 05.01.07;
 • 1997 - О.Ш. Окросцваридзе, „Структура, физико-механические свойства, области применения боросодержащих сплавов, полученных сверхбыстрой закалкой расплава и самораспространяющимся высокотемпературным синтезом“ Специалность 05.16.01;
 • 1997 - დ.ბეჟიტაძე, „თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით ლითონური და კერამიკული ზეგამტარი მასალების მიღება და მათი თვისებების კვლევა“. სპეციალობა 05.01.07;

საკანდიდატო დისერტაციები:

 • 1989 - Г.В. Потржебский, „Образование элементарного бора и некоторых тугоплавких соединений на его основе в СВС-процессах с восстановительной стадией.“Специалность: 05.16.01. , 01.04.17;
 • 1990 - Г.В. Микаберидзе , „Получение карбида и нитрида кремния, силицида, борида и карбида молибдена из концентратов минеральных руд методом СВС, исследование их структуры и физико-механических свойств.“ Специалность: 05.16.01.,01.04.17;
 • 1990 - Т.Н. Нацвлишвили, „Самораспостраняющйсся высокотемпературный синтез металических и керамических сверхпроводящих соединений на основе ниобия и эрбия.“ Специалность: 05.16.01;
 • 1991 - А.А.Хвадагиани , „Получение твердых сплавов на основе диборида титана с титановой и со стальной связкой методом СВС компактирования.“ Специалность: 05.16.01;