სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მასალათმცოდნეობის განყოფილება
გიორგი ონიაშვილი
მასალათმცოდნეობის განყოფილების უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-379-945
oniash@gtu.ge

დაბადების თარიღი

18.071942

განათლება

 • 1995 წ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი (მასალათმცოდნეობა)დოქტორი;
 • 1976 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი (ლითონმცოდნეობა), დოქტორი;
 • 1959 - 1964 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი (სამსხმელო წარმოება), მაგისტრი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1985 - დღემდე - სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მასალათმცოდნეობის განყოფილების უფროსი;
 • 1985 - 06.2016 წწ. - სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზეის პერობლემების ლაბორატორიის უფროსი;
 • 1969 - 1985 წწ. - სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მასალების იმპულსური დამუშავების ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მასალების მიღების ტექნოლოგიები, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ტექნოლოგია, აფეთქებით წნეხვა/სინთეზი,  კომპოზიციური და კერამიკული მასალები,  ნანოფხვნილები, ნანოკომპოზიტები, ნანოტექნოლოგიები, საჯავშნე და საკონსტრუქციო მასალები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • G. Zakharov, Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze, OBTAINING OF RADIATION RESISTANT MATERIALS BY SHS, SHS 2011, XI International Symposium on SHS, 2011;
 • G. Tavadze, Ресурсосберегаюшая СВС-Технология и Реализация Комплексных Задач по Сазданию Новых Многофункциональных Материалов, Science, Technique and Innovation Technologies In the Epoch of Great Revival, 2011;
 • Z. Aslamazashvili, G. Zaxarov, Effect of Titanium-Aluminum Ratio on the Thermal Explosion Processing of TiAl-TiB0.6 Layered Composites, Materials and Manufacturing Processes, 26:9 pp 1157-1163, 2011;
 • მ. ჯიბლაძე, გ. ვარშალომიძე, გ. ნ.წიკლაური, შავი ზღვის გოგირდწყალბადის პრობლემა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, #10-12, 2011;
 • J. Bagdavadze, G. Z. Tsikaridze, K. Ukleba, Thermodynamic Analysis and Experimental Research of Interaction of Aluminum with TiO2 and B2O3, Combustion and PlasmaChemistry, Vol 9, #1, pp 17-21, 2011;
 • G. Tavadze, Synthesis of single-phase intermetallics, Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, pp 58-65, 2012 (კონფერენცია);
 • M. Chikhradze, A. Gigineishvili, N. Chikhradze, Explosive fabrication of bulk nanostructured intermetallics in Ti – Al – B system, NANO-2012, PP 68-74, 2012;
 • N. Chikhradze, C. Politis, A. Gigineishvili, M. Chikhradze, Bulk nanostructured materials obtained by shock waves compaction of nanocrystalline Al and coarse Ti, NANO-2012, PP 75-80, 2012;
 • G. Tavadze; D. Sakhvadze; G. Jandieri; G. Jishkariani; G. Zakharov, Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy- Efficient Ways of Solving Them, Engineering, 2012, 4, 83-89, 2012;
 • Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, M.Chikhradze, Synthesis of Radiation-resistant Multifunctional Materials, Explosive Production of Novel Materials, pp 82-83,2012, Strasbourg, France, 2012 (კონფერენცია);
 • Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze, Elaboration of technology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbide, nitrides and borides, X11 International Simposium on SHS. Texas ,USA.pp. 291-292, 2013;
 • Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze, Hard alloys obtaird by the method: SHS-Centrifugal cast, X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292, 2013 (კონფერენცია);
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, T. A. Dzigrashvili, and A. Berner, SHS of FineGrained Ceramics Containing Carbides, Nitrides, and Borides, ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2013, Vol. 22, No. 4, pp. 185–188. © Allerton Press, Inc. 2013;
 • ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი, გ. თავაძე, გ.ურუშაძე, Ti-Cr-C-Me ფაზათაწარმოქმნის სისტემაში ზოგიერთი თავისებურება თმს დროს, მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 1(715)-2014;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, T. A. Dzigrashvili, and A. Berner, Impact-resisent ceramic composites by SHS metod, Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Cracow, pp. 136, 2014 (კონფერენცია);
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Synthesis of nanocristalline materials in Ti-Al system, Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. pp. 86-88. Tbilisi 2014;
 • Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, M.Chikhradze, Some Peculiarities of Material Synthesis in Ti-Cr-C-Me System, Euro PM2014 – Proceedings, Salzburg, Austria 2014 (კონფერენცია);
 • З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др., Разработка методом СВС ударостойких материалов, Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси 2015;
 • З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др., Научные и прикладные эксперименты по получению методом СВС-металлурги новых материалов и изделии из них.Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси 2015 (კონფერენცია);
 • Т. Намичеишвили, А.Тутберидзе, Г. Тавадзе идр., Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов, Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси 2015;
 • M. Chikhradze, A. Gigineishvili, N. Chikhradze, Fabrication of bulk composite materials in dynamic condition in Ti-Al-Ni system, Modern Technologies and methods of inorganic materials science Tbilisi 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallics, XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Obtaining of boron containing materials by SHS. XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Synthesis of materials in Ti-Cr-C-Me system, XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Syntesis of gradient materials on the basis of intermetallics, XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Technology for synthesis of multifunctional ceramic materials. XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze,Development of innovative SHS technology coupledwith thermal explosion for production of single-phase, nanocrysalline materials of Ti-AL system. The 34th ISTC- Korea, Workshop TITECHCONF- 2015. Abstract book. Pusan, Korea 2015 (კონფერენცია);
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, Synthesis of single-phase intermetallics, ISSN 10613862, International, Journal of Self-Propagating , High-Temperature Synthesis, Vol. 24, No. 1, pp. 42–46. © Allerton Press, Inc. 2015;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 2015 წ. - სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა, საქპატენტი, 13796/01;
 • 2013 წ. - ეგზოთერმული ფხვნილოვანი კაზმებიდან ნაკეთობების მიღების ხერხი, საქპატენტი, 13084/01;
 • 2015 წ. - ფერომანგანუმის მიღების ხერხი, საქპატენტი, 13797/01;
 • 2013 წ. - სალი შენადნობის ნაკეთობის დასამზადებელი მოწყობილობა, საქპატენტი, P 5827;
 • 2008 წ. - სისტემის რენტგენულსდ ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალის შემცველი ნაკეთობის მიღების ხერხი, საქპატენტი, 4969;
 • 2001 წ. - ალმასშემცველი მასალების მიღების ხერხი, საქპატენტი, 2759;
 • 2001 წ. - ენერგიის თბოელექტრული გარდაქმნები, საქპატენტი, 2769;
 • 1998 წ. - ფრეზბურღში სალი შენადნობის კბილის ჩამაგრების ხერხი, საქპატენტი, 2396;
 • 1997 წ. - ჰიდრიდის ჰალკოგენიდის ერთდროული მიღების ხერხი, საქპატენტი, 1296;
 • 1996 წ. - ფეროალუმინის მიღების ხერხი, საქპატენტი, 691
 • 1996 წ. - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl3) ნაკეთობის მიღების ხერხი, საქპატენტი , 1625;
 • 1996 წ. - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (Ti3Al )ნაკეთობის მიღების ხერხი, საქპატენტი , 1626;
 • 1996 წ. - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl )ნაკეთობის მიღების ხერხი, საქპატენტი, 1624;
 • 1996 წ. - ტიტანის და ალუმინის ნიტრიდების მიღების ხერხი, საქპატენტი, 856;
 • 1994 წ. - წვის რეჟიმში ძნელდნობადი არაორგანული მასალების მისაღები კაზმი, რუსეთის ფედერაციის გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი, 201611;
 • 1994 წ. - მოწვის საწინააღმდეგო დანაფარი, საქპატენტი, 88;
 • 1992 წ. - მაღალი წნევის შესაქმნელი დანადგარი, საქპატენტი, 20;
 • კაზმი სალი მასალების მისაღებად, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1254752;
 • 1990 წ. - მეტალოთერმული პროცესით ფერომოლობდენის მიღების ხერხი და კაზმი მის მისაღებად, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1605560;
 • 1990 წ. -უნახშირბადო ფერომანგანუმის მიღების ხერხი, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1637345;
 • 1990 წ. - ორფენიანი ნაკეთობების დამზადების ხერხი, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1589491;
 • 1989 წ. -კაზმი ფოლადის ნაკეთობებზე დანაფარების მისაღებად, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1508528;
 • 1987 წ. - კაზმი ბორის კარბიდის მისაღებად, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1504957;
 • 1987 წ. - ბორის მიღების ხერხი, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1445107;
 • 1983 წ. - სხმულების მიღების ხერხი, გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1082557;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2012 - 2014 წწ. - # p538 Novel Heat Resistant Coatings for Industrial Applications, Science and Technology Center in Ukraine (STCU), მკვლევარი;
 • 2012 - 2014 წწ. - # p549 An energetically effective, technically simple and stable-acting plasma-arc furnace having power-supply with a rectangular characteristic, Science and Technology Center in Ukraine (STCU), მკვლევარი;
 • 2011 - 2012 წწ. - #322სამთო წარმოების ლითონებით დაბინძურებული რეგიონების შეფასება, რისკ ფაქტორები, განახლების და გაწმენდის ტექნოლოგიები უკრაინასა და საქართველოში, Science and Technology Center in Ukraine (STCU), მენეჯერი;
 • 2013 - 2016 წწ. - მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ჯგუფის ხელმძღვანელი;
 • 2011 - 2012 წწ. - კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება, საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი), ხელმღვანელი;
 • 2013 - 2014 წწ. - თმს – მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება, საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი), ხელმღვანელი;
 • 2015 - 2016 წწ. - Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელემენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება, საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი), ხელმღვანელი;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია-ჯილდო (მედალი) მეცნიერებასა და განათლებაში შეტანილი წვლილისათვის, თმს 40 წელი, 2007წ;
 • საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერების დარგში, 2010წ;
 • გ. ნიკოლაძის აკადემიური სახელობითი პრემია, 2013წ;

დამატებითი ინფორმაცია

 • 2005 წლიდან- საქართველოს საინჟინრო აკადემია, აკადემიკოსი;
 • 2003 წლიდან - ეკონომიკისა და ბიზნესის საერთაშორისო აკადემია, აკადემიკოსი;
 • 2003 წ.- საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი : მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
 • 2002 წ. - რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული წვისა და აფეთქების სამეცნიერო საბჭოს და ყაზახეთის წვის პრობლემების ინსტიტუტის ჟურნალი: წვა და პლაზმაქიმია, სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
 • 2001 წ. - კერამიკის მსოფლიო აკადემიის თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის საერთაშორისო ასოციაცია, დამფუძნებელთა საბჭოს წევრი;