სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორშემცველი და ფხვნილოვანი მასალების ლაბორატორი
დომენტი გაბუნია
ინჟინერი
d_gabunia@hotmail.com

დაბადების თარიღი

01.02.1941

განათლება

 • 1958 - 1963 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიის ფაკულტეტი (ინჟინერ-მეტალურგი);
 • 1965 - 1968 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურის განყოფილება (სუფთა ლითონების მეტალურგიის სპეციალობით); 

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი - 1976;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1963 - 1965 წწ. - სსრკ ატომური ენერგიის გამოყენების სახ.კომიტეტის ფიზიკურ-ტექნიკური ინსტიტუტი, ქ.სოხუმი. უფროსი ლაბორანტი;     
 • სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი: 

        1967 - 1971 წწ. - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
        1971 - 1975 წწ. - უფროსი ინჟინერი;
        1975 - 1978 წწ. - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
        1978 - 1984 წწ. - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
        1984 - 2006 წწ. - ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, უფრ. მეცნ. თანამშრ.;
        2006 - 2008 წწ. - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
        2007 - 2010 წწ. - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
        2008 - 2016 წწ. - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
        2016 წ. - დღემდე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ბორის ფხვნილოვანი მეტალერგია. ბორის ნანომასალების მიღება და კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სულ გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა  151, მათ შორის:

 • Physical- Mechanical properties of boron alloyed with transition metals. Research Signpost. Boron based Solids. Editor L.Chchartishvili. Kerala, India. 2011. (თანაავტორები:O..A. Tsagareishvili G.Darsavelidze, M.Darchiashvili)
 • 10B Powder-Based Neutron Shield Coating Materials. Abstract of17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, Istanbul, Turkey, 2011. (თანაავტორები:L.S. Chkhartishvili, O.Tsagareishvili)
 • Fe-ით, Ni-ით და Co-ით ლეგირებული β-რომბოედრული ბორის ფიზიკური თვისებების შესახებ. საერთაშორისო სამეც-ნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი, 30 მარტი, 2011 (თანაავტორები: მ. დარჩიაშვილი, ლ. ჩხარტიშვილი, ო. ცაგარეიშვილი, ა. გაჩეჩილაძე)
 • Внутреннее трение в β- ромбоэдрическом боре, легированном Ni и Co. XIV Международный симпозиум “Упорядочение в минералах и сплавах" (OMA-14), Ростов-на-Дону, 8-13 cентября 2011г. (თანაავტორები: М.Д. Дарчиашвили,
  З.Б. Чачхиани, Г.Ш. Дарсавелидзе)
 • Влияние легирования 3d-металлами на микроплас тические характеристики β –ромбоэдрического Бора. High Mat.Tech. Kiev, 2011 (თანაავტორები: M.Darchiashvili G.Darsavelidze, O.Tsagareishvili )
 • О получении нанокристаллов различных модификации бора. J.Nano Studies, v.4, Georgia, 2011. (თანაავტორები:А.А.Гачечиладзе, А.Г.Микеладзе, О.А.Цагарейшвили, Л.С.Чхартишвили)
 • 10β-Based materials for neutron-shielding. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, International Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia, 2012, June. (თანავტორები: L.S. Chkhartishvili, O.Tsagareishvili)
 • მეტალოკერამიკა ნანოკრისტალური ბორის კარბიდის ფუძეზე. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” ნანო-2012, თბილისი, საქართველო, 2012 წლის 19-21 სექტემბერი. ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ო.ცაგარეიშვილი, ა.გაჩეჩილაძე, ბ.მარგიევი, ტ.წულაზე, ქ.სარაჯიშვილი, რ.ჭედია)
 • Влияние изотопного состава на коэффициент термического расширения  ромбоэдричес¬кого бора. VII Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии. производства и утилизации изделий», Кацивели, Крым АР. Украйна, 2012. (თანაავტორები: Л.С.Чхартишвили, О.А.Цагарейшвили, В.М.Габуния, И.Л. Купрейшвили)
 • Получение, структура и свойства порошков β ромбоэдрического бора. Порошковая металлургия: её сегодня и завтра ПМ 2012, 27-30 ноября 2012 года, Киев, Украина. (თანაავტორები : Цагарейшвили О.А., Чхартишвили Л.С., Мириджанашвили З.М)
 • Metal impurities in crystallographic voids of beta-rhombohedral boron lattice: Binding energies and electron levels. Solid State Sciences, 14 (2012). (თანაავტორები: L. Сhkhartishvili, I.Murusidze,
  M. Darchiashvili, O.Tsagareishvili)
 • On heat-flow direction inertia effect. Thermal Science and Engineering. V.2, issue 2, 2012. (თანაავტორები:J. J.Khantadze, L.Chkhartishvili)
 • Измельчение кристаллических порошков β-бора высоковольтным электрическим разрядом. Материалы докладов Х Международной научной конференции «Импульсные процессы в механике аплошных сред» 19-22 августа 2013 г.Николаев, Украйна. (თანაავტორები:О.Н.Сизоненко, О.А.Цагарейшвили, А.С.Торпаков, Н.С.Присташ, А.А.Жданов, А.Г.Микеладзе )
 • Powdered hexagonal boron nitride reducing nanoscale wear. In: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures. 2013, Singapore: World Scientific. (თანაავტორები:L. Chkhartishvili, T. Matcharashvili, R. Esiava, O. Tsagareishvili, B. Margiev, A. Gachechiladze)
 • Влияние условий получения на структурное состояние кристаллов бора. Nano Studies, #9, 2014. (თანაავტორები: О.А.Цагарейшвили, Л.С.Чхартишвили)
 •  Free-Growth Features of β –rhombohedral Boron Crystals. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014.August 31to September 5, 2014,Honolulu, Hawaii, USA. (თანაავტორები: M.E.Antadze, O.A.Tsagareishvili, L.S. Chkhartishvili)
 • Борсодержащие композиции для износостойких и нейтроно поглашающих покрытий. Тезисы 8-ой Межд.конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях» Сентябрь 2014, Киев, Украина. (თანაავტორები: З.М.Мириджанашвили, В.И.Гарибашвили, О.А.Цагарейшвили)
 • Isotopic expansion of boron. Journal of metallurgical Engineering (ME) v.3, Issue 3, July 2014. Doi: 10 14355/me 2014 0303.01. (თანაავტორები:L. Chkhartishvili O.A.Tsagareishvili)
 • Износостойкие порошковые композиций на основе (Cr,Ti)B2, содержащие нановключения Al2O3. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, 2015. (თანაავტორები: З.М.Мириджанашвили, И.Н.Пулариани, Л.С.Чхартишвили, В.И.Гарибашвили, А.З.Канделаки, И.Л.Купрейшвили)
 • Thermodynamic Analyxis of the Ti-B-C System and Obtaining of the Mixture of a Boride and Carbide of the Titanium. American Jurnal of Engineering Research (AJER), e-ISSN:2320-0847 p-ISSN: 230-0936, V.5, 2016, Issue-8. (თანავტორები: J.Bagdavadze, K.Ukleba, Z.Tsikaridze);

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • ჯავშანი. საპატ. სიგელი გამოგონებაზე № 290, პრიორიტეტი 10.01.94 (ი. გოგიჩაიშვილი დ. გაბუნია, გ. თავაძე, ა. ხვადაგიანი, ო. ოქროსცვარიძე);
 • ფენოვანი ჯავშანი. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე № 396, პრიორიტეტი 10.01.94 -41H5/00 (ი. გოგიჩაიშვილი დ. გაბუნია, გ. თავაძე, ა. ხვადაგიანი, ო. ოქროსცვარიძე);
 • შიგა სიღრუეების მქონე ფილების მიღების ხერხი. საპატ. სიგელი გამოგონებაზე № 722, პრიორიტეტი 17.05.95 F-41H5/00 (ი. გოგიჩაიშვილი დ. გაბუნია);
 • 4სითბოს ნაკადის მიმართულების ინერციულობა ნიშანცვლადი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. საქ. ინტელ. საკუთ. ეროვ. ცენტრში “საქპატენტი” დეპონირების მოწმობა #5016, 2012 წლის 16 თებერვალი. (ჯ. ხანთაძე, დ. გაბუნია, ლ. ჩხარტიშვილი);

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, მარტი, 2011წ.;
 • ბორის, ბორიდებისა და მისი მონათასავე ნაერთებისადმი მიძღვნილი მე-17 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. თურქეთი, სტანბული, 11-18 სექტემბერი, 2011წ.;
 • მე-14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში”როსტოვი, 8-13 სექტემბერი, 2011წ. (OMA-14);
 • საერთაშორისო კონფერენცია Hig.Mat.Tech კიევი, უკრაინა, 3-7 ოქტომბერი, 2011;
 • Международная Самсоновская комференция “Материаловедение тугоплавких соединений” , труды конференции, Киев, Украина, 23-25 мая 2012г.;
 • International Conference - Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, , Tbilisi, Georgia, June 2012;
 • მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” ნანო-2012, თბილისი, საქართველო, 19-21 სექტემბერი 2012;
 • VII Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Кацивели, Крым АР. Украйна, 2012;
 • Порошковая металлургия: её сегодня и завтра ПМ , Киев, Украина,27-30 ноября 2012 г.;
 • IV International Conference “Fundamental bases of Mechanochemical Technologies”, Novosibirsk, Russia, 25-28 June,2013;
 • Х Международная научная конференция «Импульсные процессы в механике сплошных сред» Николаев, Украина, 19-22 августа 2013 г.;
 • IV Международная конференция HighMatTech, Киев, Украина, 7-11 октября 2013;
 • П Всероссийская науч.Интернет-конф. «Нанотехнология в теории и практике», Казань, Россия, 2014;
 • 11-ая Между-народ. науч.-техн. Конф. «Новые материалы и технологии» Минск, 28-30 мая, 2014;
 • 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. ISBB 2014. Honolulu, Hawaii, USA, August 31 to September 5, 2014;
 • VIII Межд.конф.«Материалы и покрытия в экстремальных условиях», Киев, Украина, Сентябрь 2014;
 • III International Conference “Nanotechnologies”. Tbilisi, Georgia, October 20-24, 2014;
 • II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, 22-24 April, 2015;
 • 2015-Sustainable Industrial Processing Summit, Antalya, Turkey, 4-9 October, 2015;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC), №G402 (2000-2004);
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC), №G985 (2004-2006);
 • უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (U STC),№3214 (2006-2008);
 • უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (U STC), №4398 (2009-2011);
 • უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (U STC), №4600 (2009-2011);
 • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF), №481 (2009-2011);