სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ალექსანდრე თუთბერიძე
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი
2-382-942
atutber34@mail.ru

დაბადების თარიღი

12.03.1934

განათლება

 • საქართველოსპოლიტეწნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერ მეტალურგი, დიპლომი K # 756949;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ. მეცნიერებათა დოქტორი #000405; 
 • პროფესორი გა#0000265;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1959-1971 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლითონების წნევით დამუშავები ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი;
 • 1959-1971 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლითონების წნევით დამუშავები ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1974-1983 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლითონების წნევით დამუშავების, კათედრის დოცენტი 0.5 განაკვეთზე;
 • 1982-1983 წწ. - გადაყვანილია საქართველოს პოლიტეწნიკურ ინსტიტუტიში სამეცნიერო, კვლევთი განყოფილების უფროსის მოადგილედ;
 • 1983-1989 წწ. - პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლითონების წნევით დამუშავების კათედრის, დოცენტი;
 • 1989-2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლითონების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის გამგე;
 • 1989-1995 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დოცენტი 05 განაკვეთზე;
 • 1995- 2005 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორი 05 განაკვეთზე;
 • 2006-2015 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძია მეტალურგიისა მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონური მასალების წნევით დამუშავების მთავარი მეცნ. თანამშრომელი;
 • 2015 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძია მეტალურგიისა მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • 2012 - 2014 წწ. -  წულუკიძის სამთო მექანიკის ინსტიტუტთან საერთო სამეცნიერო კვლევითი სამუშაო;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონური ფხვნილოვანი მასალების წნევით დამუშავება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • 2003 - "Снижение неоднородности напряженно- деформированное состояние металла при захвате труб" Сборник Межд. Научно- техн. Конф. Проблем сварки и родств. технол. Тбилиси; 
 • 2003 - "Механизм деформации толстостенных труб на участке ребордного захвата зоны Редуцирования";
 • 2003 - "ფერადი ლითონების გლინვა" (დამხმარე სახელმძღვანელო);
 • 2005 - "Параметры очага деформации 4-х валкового стана со смещенными валками" Металлургическая и горноруд. Промышл. №2Днепропетровск, трубн. Произ-во.;
 • 2005 - "Траектория передвижения гильзы при расширении ее по диаметру на втором прошивном стане с ассиметрично расположеччыми валками"-Металлургическая и горноруд. Промышл. №2 Днепропетровск. Трубн. произ-во.;
 • 2005 - "Расчет энегосиловых параметров на стане расширителе с ассиметрично расположенными валками" Проблемы металлургии сварки и материа-ловеденияб Сб статей №3 (9)б Тбилиси;
 • 2005 - "Определение контактной площади при прокатке на стане расширителе" Металлургическая и горноруд .промышл. №4 Днепропетровск. Трубн. Произ-во.;
 • 2005 - "Определение энергосиловых и кинемат ических параметов процесса расширения Труб" Металлургическая и горноруд. Промышл. №4 Днепропетровск трубн. произ;
 • 2006 - "Определение энергосиловых и кинематических параметов процесса расширения труб" СТАЛЬ #10 Производство труб, Москва; 
 • 2006 - "Исследование качества гильз и труб статистическими методами". СТАЛЬ #10 Производство труб, Москва ;
 • 2008 - "Исследование качества гильз и труб статистическими методами" Georgian engineering news №2 2008;
 • 2010 - "Особенности деформации металла в валках автоматстана в начальный момент захвата гильзы" Металлургическая и горнорудная промышленность, №3 Днепропетовск. трубное произ-во.;
 • 2011 - "Расчет усилий при первичном захвате металлической полосы валками" Металлургическая и горноруд ная промышленность. №1 Днепропетовск. трубное Произ-во.;
 • 2012 - "Экспресс оценка точности размеров толщины стенки при горячей прокатке труб на автоматстане" Металлургическая и горнорудная промышленность, №1 Днепропетовск. трубное производство;
 • 2012 - "Графо-аналитический метод определения контактной поверхности металла с валками при прокатке протяжного тела в калибрах" Сталь #7, стр.38-43, Москвa;
 • 2012 - "Расчет усилий при первичном захвате гильзы валками автоматстана"- Теория и практика металлургии, №3-4, май –август, Академия. инж, наук Украины;
 • 2014 - "Mетодика расчета силы удара при первичном захвате трубы валками автоматсана" საქართვ.ტექნიკ.უნივერსიტეტი შრომები #2 (492) თბილის გვ 32-36;
 • 2014 - "ფიბრობეტონისაგან საგზაო-სადრენაჟო მილაბის წარმოება და კვლევა". საქართვ.ტექნიკ.უნივერსიტეტი. შრომები, #3 (493) ,თბილისი, გვ. 34-36;
 • 2014 - "Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металоке-рамических композиционных материалов". II Международная конференция. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Материалы Докладов, Тбилиси стр, 250;
 • 2015 - Inwestigation and Dewelopment ot Technologies for Gradient Thr oat Plates BULLETIN OF THE GEORGIAN NATI-ONAL ACADEMY OF SCIENCES vol.9 no.3. pp 96-1;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • საქართველოს პატენტი #129თ თბილისი 1998;
 • საქართველოს პატენტი საიდენტიკაციო # 1375001 ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 1997 - 1999 წწ. - სპილენძის ნამზადებისაგან ელექტროტ-ექნკური დანიშნულების პროფილების გლინვის ახალი ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება;
 • 2000 - 2001 წწ. - ალუმინის ნამზადებისაგან ელექტროტ-ექნკური დანიშნულების პროფილების გლინვის ახალი ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება;
 • 2002 - 2003 წწ. - ლითონური ფხვნილების პროფილებად გლინვის და თხელკედლიან ფორიან მი-ლაკებად კომპაქტირების ახალი ტექნლოგიური პროცესის კვლევა-ათვისება;
 • 2004 - 2005 წწ. - ფენოვანი ლითონური ნამზადების Cu- Fe ელექტროგლინვის ტექნოლოგიური რეჟიმების დამუშავება;
 • 2016 - Research of Producing Special-Purpose Composite Products by SHS – Electric Rolling, Shota Rustaveli National Science Foundaiton (SRNSF);