სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ვაჟა ღარიბაშვილი
ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
v.garibashvili@gmail.com

დაბადების თარიღი

5.05.1937

განათლება

 • 1955 - 1960  წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიული ფაკულტეტი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკად. დოქტორი ( უფრ.მეც.თან. ატესტატი СН №002626);

სამუშაო გამოცდილება

 • 1960 - 1986 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და ლაბ.ხელმძღვანელი;
 • 1986 - 1992 წწ. - სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება „თბილისიელექტროამძრავი“ გენ. დირექტორის მოადგილე. შეთავსებით საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1992 წ . -დღემდე - სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი ლაბ. ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. და უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ქრომის და ტიტანის კარბიდებით განმტკიცებული ნიკელ-ქრომის შენადნობის კომპოზიციური ფხვნილების მიღება ცვეთამედეგი, მხურვალმედეგი დანაფარებისათვის. დამკვეთი ქ.პერმის (რუსეთი)  საწარმოო გაერთიანება „მოტორმშენებელი“. - პასუხისმგებელი შემსრულებელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონური და ლითონკერამიკული ფხვნილების მასალათმცოდნეობა.   სუფთა ლითონების, შენადნობების და კომპოზიციური მასალების ფხვნილების მიღების ლითონთერმიული აღდგენის პროცესებში სტრუქტურის წარმოქმნის მექანიზმების კვლევა; მიღებული ფხვნილების, მათგან დამზადებული მასიური ნაკეთობების და დანაფარების მიკროსტრუქტურული აღნაგობის, მექანიკური და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების (ცვეთამედეგობა, ადჰესია, კოროზიამედეგობა, რადიაციული მდგრადობა და სხვა) შესწავლა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

70-მდე გამოქვეყნებული შრომა, მათ შორის:

 • V.Garibashvili at al.- Corrosion Resistant Nanocristalline Ti-8Ni-Cr System Alloys Coatings. J. Energyonline №2(5), 2011; 
 • V.Garibashvili at al.- Economical Assessment of the Production of Efficient Hard Alloy Materials by Reprocessing Tangsten-Containing Residues. “Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences”,vol.7, no2, 2013;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Авторское свидетельство №50363 1970г. (საიდუმლო);
 • Авторское свидетельство №102697 1976г. (საიდუმლო);
 • პატენტი გამოგონებაზე - რადიაქტიური გამოსხივების შთამნთქმელი მასალა. P 3837 2006წ.;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

30-მდე კონფერენციაში მონაწილეობა, მათ შორის:

 • V.Garibashvili at al.- “Preparation of  Nanocrystalline Hardmetal Powders From Tungsten-containing Wastes”. „SHECHTMAN International Symposium –Sustainable Industrial  Processing Summit & Exhibition”,  Cancun, Mexico. 2014;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • ISTC Project -296 “Elaboration of Nanocrystalline Metal-Ceramics for Heat-Insulating, Wear- Resistant, Antifriction Coatings with Increased Adhesion and High-Temperature Strength prperties”. 1999 – 2001. წამყვანი სპეციალისტი;
 • STCU Project #3575 “The new Amorphous, Nano- and Polycristalline Titanium Alloys for Medical Instruments and their Coatings”2006-2009. წამყვანი სპეციალისტი;
 • GGRDF - # 0509 MANUFACTURE OF HARD METAL PIECES FROM THE MANDRELS OF TUNGSTEN-CONTAINING ARMOR-PIERCING SHELLS . 2009. წამყვანი სპეციალისტი;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. საგრანტო პროექტი #1-7.87 „სალი შენადნობების წარმოების ნარჩენებიდან ვოლფრამშემცველი ნანოფხვნილების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება“. 2010-2012. წამყვანი სპეციალისტი;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. საგრანტო პროექტი #FR/296/3 -192/11 „ოქროშემცველი ანთიმონის მადნების გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება“– 2012-2014. შემსრულებელი;