სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მეცნიერება და კულტურა (სამეცნიერო-პოპულარული კრებული) #1, 2013

ომარ შურაძე - ეროვნული სტანდარტიზაციის ზოგიერთი პრობლემა

ავტორი: გიგო ჯანდიერი, გურანდა ჯიშკარიანი, მიმოზა ბაღიშვილი, მარიკა კაპანაძე;

ავტორები: დავით  სახვაძე, გიორგი თავაძე, ალექსანდრე შტეინბერგი, ჯუმბერ ხანთაძე, გიგო ჯანდიერი, ოთარ ოქროსცვარიძე;

Cr-Mn ოქსიდური სისტემების აღდგენის პროცესის მოდელირება რკინა-ნახშირბადიანი შენადნობების პირდაპირი ლეგირების ეფექტურობის ამაღლებისათვის. Modeling of reactivation process of Cr-Mn oxide systems in order to improve the efficiency of direct alloying of iron-carbon alloys.

მიმდინარე წლის 25-26 მაისს ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“.

მიმდინარე წლის 6-7 ივნისს ქალაქ ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიის ფაკულტეტის მიერ უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ორგანიზებული იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“.

ჩვენ ვცხოვრობთ მაღალი პოტენციალების, ზემაღალი ტემპერატურების, წნევების, სიჩქარეების ეპოქაში. საოცარი სისწრაფით ვითარდება სრულიად ახალი დარგები: ნახევარგამტარების და ზეგამტარების ფიზიკა, რადიოელექტრონიკა, გამოთვლითი ტექნიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ატომგულური ენერგეტიკა, კოსმოსური ტექნიკა და სხვა. თანამედროვე მანქანა-დანადგარებსა და აპარატებში სამუშაო ტემპერატურის ქვედა ზღვარი აბსოლუტურ ნულს უახლოვდება, ზედა ზღვარი კი მუდმივად ზემოთ მიცოცავს. დღევანდელი ტექნიკური პროგრესი მოითხოვს სრულიად ახალი, სპეციალური ფიზიკურ-ქიმიური და მექანიკური თვისებების მქონე მასალების მიღებას და ამ მიმართულებით სათანადო კვლევების ჩატარებას.

ცნობილმა გამომცემლობა “SPRINGER”-მა ინგლისურ ენაზე გამოსცა ინსტიტუტის დირექტორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი თავაძისა და ბერკლის უნივერსიტეტის (აშშ)პროფესორის, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორის, ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია „Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High-Temperature Sinthesis“. წიგნი წარმოადგენს საქართველოში გამომცემლობა „მერიდიანი“-ს მიერ რუსულ ენაზე გამოცემული წიგნის „Получение специальных материалов методами самораспространяюшегося высокотемпературного синтеза“ შევსებულ ვერსიას. 

განათლებისა და მეცნიერების რეფორმის კომიისიისმეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფი:გია დვალი, ზაალ კოკაია, ვაჟა ბერეჟიანი დადავით ლორთქიფანიძე.

2012 წლის 27-30 ნომბერს ქ.კიევში ტარდება კონფერენვია: "Порошковая металлургия:  её сегодня и завтра."  კონფერენციის პროგრამა განტავსებულია საიტზე.