სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ლითონური მასალების ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების პარამეტრებისა და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ზოგიერთი მეთოდისა და აპარატურის შესახებ სერიიდან გამოსულია ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, აკადემიური დოქტორის, ომარ შურაძის ნაშრომები: 

•   CTP-ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების წონასწორული მდგომარეობის ცვლადი პარამეტრები;

•   დიურომეტრია

ო.შურაძე გამოსაცემად ამზადებს ნაშრომს - ლითონური მასალების მექანიკური თვისებები და მათი განსაზღვრის მეთოდები.

მიმდინარე წლის 25 აპრილს ინსტიტუტს სტუმრად ეწვიენ აშშ-ს საზღვაო ფლოტის აღმასრულებელი ოფიცერი-კაპიტანი კლარკ ო. თროიერი, აშშ-ს სამხედრო-საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ატაშე პატრიკ მაკგი, აშშ-ს გლობალური საზღვაო კვლევის ოფისის წარმომადგენელი მაიკლ ვ.მორგანი და მათი თანმხლები პირები. სტუმრები დაინტერესდნენ ჩვენს ინსტიტუტში მიმდინარე კვლევებით, კერძოდ ინსტიტუტის პროფილით, მიმდინარე სამუშაოებითა და საპროექტო-სამეცნირო თემებით.

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტს, გამოჩენილ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს, ქართველი ერის დიდ მეგობარს, ბორის ევგენის ძე პატონს ვულოცავთ უკრაინული  მეცნიერების სათავეში დგომის ნახევარსაუკუნოვან იუბილეს.

მარკეტინგული კვლევებისა და ანალიტიური პროგნოზირების კომპანიის „Global Industry Analysts“ მონაცემების თანახმად, ფოლადის მილებზე მსოფლიო მოთხოვნა მომავალშიც განაგრძობს ზრდას, რომელიც ინიცირებულია ტრანსკორპორაციული ნავთობსადენების, გაზსადენების, ინფრასტრუქტურისა და სხვა სამშენებლო სამუშაოების მასშტაბების ზრდით. 

ექსპერტების ვარაუდით მეტალურგიული ასორტიმენტის მთავარი პროდუქტის – ფოლადის წარმოება მსოფლიოში 2012 წელს მიაღწევს სარეკორდო მაჩვენებელს და გადააჭარბებს 1,5 მლრდ ტონას. განსაკუთრებული ზრდა აღინიშნება უკანასკნელ წლებში.

ახალი ნაშრომის გამოქვეყნება2011 წლის დამლევს დაგეგმილია გიორგი თავაძისა და ალექსანდრე შტეინბერგის მონოგრაფიის “სპეციალური მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით” გამოცემა.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო კომისიის გადაწყვეტილებით წიგნი დაიბეჭდება აკადემიის სტამბაში, ხოლო რედაქცია უტარდება გამომცემლობა “მერიდიანში”.

სხმული ცვეთამედეგი  ნაკეთობების (როგორიცაა თვლების არტახები, ბურთულოვანო მსხვრევანას ბურთულები და ამონაგი და ა. შ.) საექსპლუატაციო პეროდის გახანგრძლივებისათვის, დამუშავდა ნანოოქსიდური სტრუქტურისა მქონე ცვეთამედეგი მანგანუმიანი აუსტენიტური ფოლადის წარმოების სამრეწველო ტექნოლოგია.

წიგნში გადმოცემულია ლითონური მასალების, ნაწილებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია სხვადასხვა მეთოდით და მათი ხარისხის კონტროლისა და კვლევების აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასათებელი თვისებების თეორიული აქსპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებებეის მეთოდები და მოწყობილობები.

გამოვიდა ინგა ჯანელიძის მონოგრაფია "ქრომისა და მისი შენადნობების მიღების პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი".

წიგნში განხილულია კარბოთერმული და ლითონთერმული აღდგენით ქრომის და მისი შენადნობების მიღების თერმოდინამიკული ანალიზი. აღნიშნული კვლევები მიზნად ისახავს მრავალკომპონენიანი სისტემების მაღალტემპერატურული კარბოთერმული და ლითონთერმული აღდგენის პროცესების ბუნებისა და კანონზომიერების ახსნას.

ნ.კეკელიძე, ე. ხუციშვილი, ლ. გაბრიჩიძე,დ. ხომასურიძე, ბ.კვირკველია, ნ. ქობულაშვილი "დენის მატარებელთა  გაბნევა ნახევარგამტარებში სხვადასხვა ტიპის არაერთგავაროვნებით". Nano Studies  #3,4,2011. pp.95-102” Current Carriers Scattering in Semiconductors with Various Types of Inhomogeneity”.