სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მარკეტინგული კვლევებისა და ანალიტიური პროგნოზირების კომპანიის „Global Industry Analysts“ მონაცემების თანახმად, ფოლადის მილებზე მსოფლიო მოთხოვნა მომავალშიც განაგრძობს ზრდას, რომელიც ინიცირებულია ტრანსკორპორაციული ნავთობსადენების, გაზსადენების, ინფრასტრუქტურისა და სხვა სამშენებლო სამუშაოების მასშტაბების ზრდით. 

ექსპერტების ვარაუდით მეტალურგიული ასორტიმენტის მთავარი პროდუქტის – ფოლადის წარმოება მსოფლიოში 2012 წელს მიაღწევს სარეკორდო მაჩვენებელს და გადააჭარბებს 1,5 მლრდ ტონას. განსაკუთრებული ზრდა აღინიშნება უკანასკნელ წლებში.

ახალი ნაშრომის გამოქვეყნება2011 წლის დამლევს დაგეგმილია გიორგი თავაძისა და ალექსანდრე შტეინბერგის მონოგრაფიის “სპეციალური მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით” გამოცემა.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო კომისიის გადაწყვეტილებით წიგნი დაიბეჭდება აკადემიის სტამბაში, ხოლო რედაქცია უტარდება გამომცემლობა “მერიდიანში”.

სხმული ცვეთამედეგი  ნაკეთობების (როგორიცაა თვლების არტახები, ბურთულოვანო მსხვრევანას ბურთულები და ამონაგი და ა. შ.) საექსპლუატაციო პეროდის გახანგრძლივებისათვის, დამუშავდა ნანოოქსიდური სტრუქტურისა მქონე ცვეთამედეგი მანგანუმიანი აუსტენიტური ფოლადის წარმოების სამრეწველო ტექნოლოგია.

წიგნში გადმოცემულია ლითონური მასალების, ნაწილებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია სხვადასხვა მეთოდით და მათი ხარისხის კონტროლისა და კვლევების აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასათებელი თვისებების თეორიული აქსპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებებეის მეთოდები და მოწყობილობები.

გამოვიდა ინგა ჯანელიძის მონოგრაფია "ქრომისა და მისი შენადნობების მიღების პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი".

წიგნში განხილულია კარბოთერმული და ლითონთერმული აღდგენით ქრომის და მისი შენადნობების მიღების თერმოდინამიკული ანალიზი. აღნიშნული კვლევები მიზნად ისახავს მრავალკომპონენიანი სისტემების მაღალტემპერატურული კარბოთერმული და ლითონთერმული აღდგენის პროცესების ბუნებისა და კანონზომიერების ახსნას.

ნ.კეკელიძე, ე. ხუციშვილი, ლ. გაბრიჩიძე,დ. ხომასურიძე, ბ.კვირკველია, ნ. ქობულაშვილი "დენის მატარებელთა  გაბნევა ნახევარგამტარებში სხვადასხვა ტიპის არაერთგავაროვნებით". Nano Studies  #3,4,2011. pp.95-102” Current Carriers Scattering in Semiconductors with Various Types of Inhomogeneity”.

გ.ცინცაძე, მ ცინცაძე, ნ. კეკელიძე, დ. კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე. ხუციშვილი, ზ. დავითაია, დ.ხომასურიძე, ბ.კვირკველია  "ნანოკლასტერების მიღების რადიაციული ტექნოლოგია ინდიუმის ფოსფიდის ნახევარგატარულ კრისტალებში". Proc. of XIX Mendeleev Congress on“ General and Applied Chemistry“,25 — 30 September, Volgograd,p.650, Russia, 2011 ,p.650

ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ზ. დავითაია,ბ.კვირკველია, დ.ხომასურიძე “დენის მატარებელთა გაბნევა ნეიტრალურ ატომებზე ინდიუმ ფოსფიდის კრისტალებში”. ” Current Carriers Scattering on the Neutral Impurity Atoms in Crystals of Indium Phosphide”.  Advances in Applied Physics and Materials Science Congress. Book of Abstracts. Antalya, 2011, p.16

ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ზ. დავითაია,ბ.კვირკველია, დ.ხომასურიძე “არაერთგვაროვანი არეებით InP-ს კრისტალების ელექტრული თვისებებეი”. Electrical Properties of InP Crystals with Inhomogeneites Regions”.  Advances in Applied Physics and Materials Science Congress.Book of Abstracts. Antalya,. 2011, p23