სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ზ. მირიჯანაშვილი, გ. თავაძე, ვ. ღარიბაშვილი, ა. კანდელაკი – “ვოლფრამის შემცველი მასალებიდან შემადგენელ ლითონთა ქლორიდების მიღების პროცესის კვლევა”. გადაცემულია “მოამბის” რედაქციაში 2011 წლის დეკემბერში.

ზ.მირიჯანაშვილი, ი.ფულარიანი, ვ.ღარიბაშვილი, ზ.წიქარიძე - “ვოლფრამშემცველი ნარჩენების ქლორირების ძირითადი თერმოდინამიკური მახასიათებლების და თერმული ეფექტების კვლევა”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, №10-12, 2011.

ნ.ლუარსაბიშვილი, დ. რამაზაშვილი, ე. გოზალიშვილი, მ. მიქაბერიძე, ლ. ახვლედიანი, გ. გორდეზიანი, გ. მიქაბერიძე.  ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბკომპრესორული მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე , ქიმიის სერია, ტომი 37, №1,№2 2011 179-183

მოხსენებები: ა.გაჩეჩილაძე, რ.ჭედია, ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ბ.მარგიევი, დ.გაბუნია. ჰეტერომოდულური კერამიკა ნანოკრისტალური აბრაზიული კარბიდების ფუძეზე. მე-3 ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3, თბილისი, 18-21 ოქტომბერი, 2011 წ.

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გარდამავალი 3-დ ელემენტებით ლეგირებული ბეტა-რომბოედრული ბორის ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. შინაგანი ხახუნის მეთოდით შესწავლილია მიღებული შენადნობების ძვრის დინამიური მოდულის ტემპერატურული დამოკიდებულება.

XIV  საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში” დონის  როსტოვი, რუსეთი, 8-13 სექტემბერი, 2011 

მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ფულერენები და ნანოსტრუქტურები კონდენსირებულ არეებში” მინსკი, ბელორუსია, 14-17 ივნისი, 2011. 

ინტერნაციონალური კონფერენცია  ანომეეტინგ – 2011,  მინსკი, ბელორუსია, 24-27 მაისი, 2011.

საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი,  30 მარტი, 2011

მ. დარჩიაშვილი. ნიკელით ლეგირების გავლენა β-ბორის ელექტროფიზიკურ და მექანიკურ მახასიათებლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება №2, თბილისი, 2011, გვ. 94-98.