სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ნ.ლუარსაბიშვილი, დ. რამაზაშვილი, ე. გოზალიშვილი, მ. მიქაბერიძე, ლ. ახვლედიანი, გ. გორდეზიანი, გ. მიქაბერიძე.  ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბკომპრესორული მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე , ქიმიის სერია, ტომი 37, №1,№2 2011 179-183

მოხსენებები: ა.გაჩეჩილაძე, რ.ჭედია, ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ბ.მარგიევი, დ.გაბუნია. ჰეტერომოდულური კერამიკა ნანოკრისტალური აბრაზიული კარბიდების ფუძეზე. მე-3 ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3, თბილისი, 18-21 ოქტომბერი, 2011 წ.

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გარდამავალი 3-დ ელემენტებით ლეგირებული ბეტა-რომბოედრული ბორის ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. შინაგანი ხახუნის მეთოდით შესწავლილია მიღებული შენადნობების ძვრის დინამიური მოდულის ტემპერატურული დამოკიდებულება.

XIV  საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში” დონის  როსტოვი, რუსეთი, 8-13 სექტემბერი, 2011 

მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ფულერენები და ნანოსტრუქტურები კონდენსირებულ არეებში” მინსკი, ბელორუსია, 14-17 ივნისი, 2011. 

ინტერნაციონალური კონფერენცია  ანომეეტინგ – 2011,  მინსკი, ბელორუსია, 24-27 მაისი, 2011.

საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი,  30 მარტი, 2011

მ. დარჩიაშვილი. ნიკელით ლეგირების გავლენა β-ბორის ელექტროფიზიკურ და მექანიკურ მახასიათებლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება №2, თბილისი, 2011, გვ. 94-98.

სტატიაში წარმოდგენილია ინფორმაცია ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალების მე-17 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ.

სტატია წარმოადგენს ინფორმაციას იმ ორი მნიშვნელოვანი ნანოფორუმის შესახებ, რომლებიც წელს გაიმართა ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში. აქ მთელი რიგი ავტორების, მათ შორის ქართველი ავტორების, მიერ წარმოდგენილი იყო მოხსენებები, მიძღვნილი ბორის და მისი ნაერთების ნანოსტრუქტურებისადმი.