სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ბ.ამაღლობელი, დ.გაბუნია, ვ.მეტრეველი. ბულატის ზოგიერთი სტრუქტურული თავისებურებების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.37, № 1-2, გვ.176-178 (2011).

ეს არის ავტორის მიერ 1 ლ საერთაშორისო კონფერენციაზე “ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები” (2010 წლის 23 – 24 მარტი, თბილისი, საქართველო) წარმოდგენილი მოხსენების პუბლიკაცია. იგი ეძღვნება ბორის ნიტრიდის ნანოსისტემების გეომეტრიულ მოდელებს.

ჯ. მოსია, მ. ჭუმბაძე, გ. ნიკოლაიშვილი. მანგანუმის მადნების შედარებითი თერმული დახასიათება. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები “, ყოველთვიური სამეცნიერო ჟურნალი,თბილისი, № 4-6, 2011 წ., 4 გვ.

“მაღალდაფლუსებული მანგანუმიანი აგლომერატის მიღება.” “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი, № 4-6, 2010.     

2011 წლის 11-დან 17 სექტემბრამდე ქალაქ სტამბოლში, თურქეთში,მიმდინარეობდა ბორის, ბორიდების და მონათესავე მასალების მე-17 საერთაშორისოსიმპოზიუმი – ISBB 2011. ეს იყო უაღრესად წარმომადგენლობითი სამეცნიერო ფორუმი.საკმარისია ითქვას, რომ სიმპოზიუმს ესწრებოდა 400-მდე მონაწილე მსოფლიოს 32 ქვეყნიდან. მთლიანობაში გაკეთდა 260-მდე მოხსენება 700-მდე მეცნიერისთანაავტორობით.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები“.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 25-27 ოქტომბერი, 2011. გ. ონიაშვილი;

Ресурсосберегаюшая СВС-Технология и Реализация Комплексных Задач по Сазданию Новых Многофункциональных Материалов; Science, Technique and Innovation Technologies In the Epoch of Great Revival, Ashgabat , Turkmenistan, 2011, G. Oniashvili.

საქართველოში ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შემცველი ტერიტორიების კვლევა და მათი რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების დამუშავება
გ. ჯიშკარიანი, მ. მიქაბერიძე, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე

მანგანუმშემცველი ნარჩენების სამრეწველო უტილიზაციისჰიდრობიომეტალურგიული მეთოდი
ლ. სახვაძე, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა

ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გაწმენდა ფიტორემედიაციისბიოტექნოლოგიური მეთოდით

გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, მ. მიქაბერიძე. გ. თავაძე, დ. სახვაძე