სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მანგანუმშემცველი ნარჩენების სამრეწველო უტილიზაციისჰიდრობიომეტალურგიული მეთოდი
ლ. სახვაძე, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა

ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გაწმენდა ფიტორემედიაციისბიოტექნოლოგიური მეთოდით

გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, მ. მიქაბერიძე. გ. თავაძე, დ. სახვაძე 

სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციულიკონცენტრატებისაგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია  

გ. ჯანდიერი, ნ. წერეთელი*, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯიშკარიანი

გაზეთ 24 საათში 7ოქტომბერს გამოქვეყნდა ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცინერ თანამშრომელთა საკონკურსო პირობები. დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია შეგიძლიათ იხილოთ სრულადში.

ფოლად-ალუმინის შეერთების მარტივი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, გარდამავალ ფენაში საჭირო სტრუქტურულ-ფაზური და ქიმიური შედგენილობის მიღწევა. მექანიკური თვისებების უზრუნველყოფა, საჭირო რეჟიმების და პარამეტრების განსაზღვრა.

5 - 9 September 2011

EDEN Beach Resort Hotel, Anavyssos, Attica, GREECE

web.ims.demokritos.gr/SHS2011

Method for Application of SHS-Compacting in Vacuum

D.V. Sakhvadze *1, G.F. Tavadze 1, A.S. Shteinberg 2, J. V. Khantadze 1, G.V. Jandieri 1

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P3204;
გამოგონება: ნადნობის დასამუშავებელი მოწყობილობა;
ავტორი: გიგო ჯანდიერი;

მძიმე  ლითონებით დაბინძურებული ნიადაგების გაწმენდა-აღდგენა ფიტორემედიაციის მეთოდით.

გურანდა ჯიშკარიანი, მანანა მიქაბერიძე, დავით სახვაძე, გიორგი თავაძე.

ლექსიკონი შეიცავს 9200-ზე მეტ ტერმინს მეტალურგიის ყველა სპეციალობით ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე. იგი განკუთვნილია ქართული და უცხოელი მეტალურგების, ინჟინრების, მთარგმნელების, უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, ასპირანტების და სტუდნეტებისთვის.
შეადგინა: ომარ შურაძე

წიგნი განხილული და მოწონებულია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრის სხდომაზე.
შეადგინა: ომარ შურაძე