სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

Journal: Metallurgist
Publisher: Springer New York
ISSN: 0026-0894 (Print) 1573-8892 (Online)
Issue: Volume 49, Numbers 1-2 / January, 2005
Category: Science, Technology, Industry
DOI: 10.1007/s11015-005-0041-y
Pages: 7-10
Subject Collection: Chemistry and Materials Science
SpringerLink Date: Thursday, June 16, 2005

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი“ #11, თბილისი  2009

გ. ჯანდიერი

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ნოვაცია”, #7. ქუთაისი, 2010 წ.  გვ .39-43

გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, დ. სახვაძე, ი. ქათამაძე

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ნოვაცია”,#3. 2008 წ. გვ. 45-53

Translated from Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov,

No. 4, pp. 16–19, April, 2007.  

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ნოვაცია”, #12.

ქუთაისი, 2009წ. გვ.52-56

Metal Science and Heat Treatment

Volume 51, Numbers 11-12, 533-539, DOI: 10.1007/s11041-010-9207-8

ALLOYING OF ALLOYS

G. V. Dzhandieri, T. A. Surguladze, D. V. Robakidze, M. Sh. Shalamberidze and B. A. Shchukin

Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and Ways ofits Development

Gigo Jandieri*, David Sakhvadze*, Giorgi Tavadze**, Temur Surguladze§

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 29-30 (2010)

ლ.სახვაძე, თ.არონიშიძე, გ.არონიშიძე, რ.სახვაძე 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 18-22 (2010)

დ.სახვაძე,  გ.თავაძე,  ლ.სახვაძე,  გ.ჯანდიერი,  ა.რაფავა,  რ.გიგაური,  ბ.შჩუკინი