სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ნოვაცია”, #12.

ქუთაისი, 2009წ. გვ.52-56

Metal Science and Heat Treatment

Volume 51, Numbers 11-12, 533-539, DOI: 10.1007/s11041-010-9207-8

ALLOYING OF ALLOYS

G. V. Dzhandieri, T. A. Surguladze, D. V. Robakidze, M. Sh. Shalamberidze and B. A. Shchukin

Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and Ways ofits Development

Gigo Jandieri*, David Sakhvadze*, Giorgi Tavadze**, Temur Surguladze§

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 29-30 (2010)

ლ.სახვაძე, თ.არონიშიძე, გ.არონიშიძე, რ.სახვაძე 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 18-22 (2010)

დ.სახვაძე,  გ.თავაძე,  ლ.სახვაძე,  გ.ჯანდიერი,  ა.რაფავა,  რ.გიგაური,  ბ.შჩუკინი

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 55-55 (2010)

გ,ჯიშკარიანი, მ.მიქაბერიძე, დ.სახვაძე, გ.თავაძე

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 54-54 (2010) 

რ.გიგაური, ლ.სახვაძე, შ.ჯაფარიძე

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE

September 20-24, 2010 Ponizovka, Crimea, Ukraine

RECLAMATION OF INDUSTRIAL WASTE WITH CONTENT OF MANGANESE BY METHOD OF BACTERIAL LEACHING

Sakhvadze D.V., Sakhvadze L.I., Jandieri G.V., Rapava A.V., Gigauri R.M., Shukin B.A., Tavadze G.F.

FERROALLOY PRODUCTION OUTPUT MELT PROCESSING DEVICE

Dr Ph. Eng. Jandieri G., Associate Member of Georgian Academy of Sciences, Prof. Tavadze G.,Dr Ph. Eng. Sakhvadze D.

LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Material Science. Tbilisi, Georgia.

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P5189;
დასახელება: ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების დანაჭროვნების ხერხი;
ავტორი: ვლადომერ ახობაძე, გიგო ჯანდიერი;