სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

Международная конфе­рен­ция  «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана, Баку: Изд. «Элм», 2009.

БАКТЕРИАЛЬНОЕ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ  МАРГАНЦА  ИЗ  ТЕХНОГЕННЫХ  ОТХОДОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ГРУЗИИ

Сахвадзе Д.В., Сахвадзе Л.И., Джандиери Г.В., Тавадзе Г.Ф., Рапава А. В.

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

ელექტრონული კომერცია და საინფორმაციო ტექნოლოგიები განვითარებადი ქვეყნების მეტალურგიულ მრეწველობაში.

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, მ. შალამბერიძე, ე. კვეტენაძე

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ-რეკლამის როლისაქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში. 

ე. კვეტენაძე, გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, ს. ქვათაძე

IV-я Ежегодная Международная Научно-техническая конференция

"Ключевые вопросы развития электрометаллургической отрасли"

Украина, Киев, 2011      УДК 669.168: 621.746

Г.В. Джандиери, Д.В. Сахвадзе, Г.Ф. Тавадзе

ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ  ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

(Научно-технологические, экономические, юридические, политологические, социальные и международные аспекты)

Санкт-Петербург, 2010

ჩერნოგოლოვკა 2007
გ. თავაძე - ფიზიკური მასალათმცოდნეობა
გ. ონიაშვილი - მეტალურგია და მასალათმცოდნეობა

ხ. ხანთაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

გამომცემლობა 'ფორმა' .  თბილისი   2009.   რუსულ ენაზე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

10-12 ივნისი 2011, აშხაბადი

Energy-saving SHS-technology and Realization of Complex Tasks for Production of New Multifunctional Materials

გ. თავაძე, გ. ონიაშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Development of Technology of Wear-resistant Articles with Long-term Operating Life

ბ. მარგიევი, ა. ოუკლი, მ. რატიშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and Ways of its Development

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, თ. სურგულაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი