სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P4590;
დასახელება: სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი;
ავტორი: ნუგზარ წერეთელი, ქეთევან წერეთელი, გიგო ჯანდიერი, ბადრი ფერაძე;

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P3643;
დასახელება: ფეროშენადნობთა ფხვნილოვანი ნარჩენების დამუშავების ხერხი;
ავტორი: ამირან ხვადაგიანი, ნინო პატარაია, გიგო ჯანდიერი;

I საერთაშორისო კონფერენცია: ეკო-2010-კავკასია.  წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი, 2010

დ. სახვაძე, გ. თავაძე, ლ. სახვაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა, რ. გიგაური, ბ. შჩუკინი

მანგანუმშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების მავნე ზეგავლენა გარემოზე და მისი უტილიზაცია ბიოტექნოლოგიური მეთოდით რეზიუმე

Международная конфе­рен­ция  «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана,

Баку: Изд. «Элм», 2009.

Бактериальное выщелачивание мышьяка из отходов добычи мышьяковых руд и промышленного производства соединений мышьяка

Сахвадзе Л., Адамия Т., Буачидзе З., Гигаури Р., Рапава А.,

Челидзе Ю., Чиракадзе А., Сахвадзе Р. 

Международная конфе­рен­ция  «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана, Баку: Изд. «Элм», 2009.

БАКТЕРИАЛЬНОЕ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ  МАРГАНЦА  ИЗ  ТЕХНОГЕННЫХ  ОТХОДОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ГРУЗИИ

Сахвадзе Д.В., Сахвадзе Л.И., Джандиери Г.В., Тавадзе Г.Ф., Рапава А. В.

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

ელექტრონული კომერცია და საინფორმაციო ტექნოლოგიები განვითარებადი ქვეყნების მეტალურგიულ მრეწველობაში.

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, მ. შალამბერიძე, ე. კვეტენაძე

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ-რეკლამის როლისაქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში. 

ე. კვეტენაძე, გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, ს. ქვათაძე

IV-я Ежегодная Международная Научно-техническая конференция

"Ключевые вопросы развития электрометаллургической отрасли"

Украина, Киев, 2011      УДК 669.168: 621.746

Г.В. Джандиери, Д.В. Сахвадзе, Г.Ф. Тавадзе

ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ  ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

(Научно-технологические, экономические, юридические, политологические, социальные и международные аспекты)

Санкт-Петербург, 2010

ჩერნოგოლოვკა 2007
გ. თავაძე - ფიზიკური მასალათმცოდნეობა
გ. ონიაშვილი - მეტალურგია და მასალათმცოდნეობა