სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Two-phase Segregation of Irregular Fluid Al-Zn-Sn Solution

გ. გორდეზიანი, ა. გორდეზიანი, მ. ოქროსაშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Construction of Continuous Casting Machine Withdrawal-roll Set for Hollow Cast Iron Billets

ი. ჟორდანია, გ. ქევხიშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Thermodynamic Probability of Obtaining Boron, Carbide and Boron Nitride from Potassium Tetrafluoboron and Boron Oxide at Self-propagating High-temperature Synthesis

გ. თავაძე, ა. ნადირაძე, კ. უკლება

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

GFID, GEN LTD

Improvement of Physical and Mechanical Properties of High-strength Steel Through Alloying and Thermomechanical Treatment

გ. თავაძე, ო . ოქროსცვარიძე, ა. ხვადაგიანი, ი. ცინცაძე, ა. გაბისიანი, ზ. მუშკუდიანი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

GFID, GEN LTD

Thermochemical Substantiation of the Impact of Burden Materials Dispersivity on the Self-propagating High-temperature Synthesis

გ. თავაძე, ჯ. ხანთაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

GFID, GEN LTD

New Ceramic and Metal-Ceramic Powders for Gas-Thermal Coatings

ო. ოქროსცვარიძე, გ. თავაძე, თ. ბაძოშვილი, ჯ. ალანია

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ქიმიის სერია, ISSN - 0132 0 6074, თბილისი

Sb-As-S, Sb-S-Fe, Sb-S-Al სისტემების თერმოდინამიკული ანალიზი

ჯ. ბაღდავაძე, ზ. ცისკარიძე, რ. რაზმაძე, ა. კანდელაკი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

GFID, GEN LTD

New Methods of Obtaining of Fine-grained and Nanosized Composite Materials

ო. ოქროსცვარიძე, გ. თავაძე, თ. ბაძოშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ქიმიის სერია, ISSN - 0132 - 6074, თბილისი

Thermodynamic Analysis of Silicium Dioxide Magnesium-Thermal Reduction Process

ი. ფულარიანი, მ. კერესელიძე, ვ. ბაძოშვილი, ა. რუხაძე, თ. ბაძოშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაცია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საბჭო

მ.ა.ს.ა-ს ახალ მასალათა სამეცნიერო საბჭოს XIV სესიის ნაშრომები

2 ივნისი 2009, კიევი

Possibilities of Obtaining New Functional Materials via Fast Flowing Processes

გ. თავაძე  ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი