სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

წიგნში მოცემულია ლითონური მასალების, ნაწარმებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია მათი ხარისხის სხვადასხვა მეთოდით კონტროლისა და გამოკვლევის აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასიათებელი თვისებების თეორიული ასპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებების კვლევის მეთოდები და საშუალებები. 

წიგნში განხილულია ფაზური წონასწორობისა და "შედგენილობა-თვისებების" ურთიერთკავშირის განმსაზღვრელი ძირითადი ცვლადი პარამეტრები ფიზიკური-ქიმიურ სისტემებში, ამასთან, მათი გაზომვის მეთოდები და საშუალებები. იგი მკითხველს დაეხმარება სისტემების შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთქმედების შედეგების გაანალიზებაში, აღნიშნულ პარამეტრებზე მათი დამოკიდებულების შესასწავლაში და თვით ამ პარამეტრების რაობის გარკვევაში.

წიგნში წარმოდგენილია ლითონური მასალების სისალის გაზომვის თანამედროვე მეთოდები, ურთიერთკავშირები მათ შორის და სისალის დამოკიდებულება სიმტკიცის მაჩვენებლებთან. განხილულია ასევე სისალის გაზომვის ზოგიერთი თეორიული საფუძველი, მასალის დატვირთვის პირობები და სისალის საზომი აპარატურა.

 

ომარ შურაძე 

ზოგიერთი ავადმყოფურად ესწრაფვის ”მარადიულ სიდიადეს” და ამ მიზნით

საკუთარ ნეკროლოგსაც თვითონვე თხზავს სიცოცხლეში... ასეთი ადამიანი

სრულიად ივიწყებს ჰერმან ჰესეს მიერ ბრძენი გოეთეს პირით ნათქვამს:

”მარადისობა მხოლოდ და მხოლოდ წამია, ერთხელ წასაოხუნჯებლად რომ ეყოფა კაცს”...

რა იგულისხმება არარეგულარულ სტრუქტურაში, როგორ დავახასითოდ მოუწესრიგებელი სისტემის შინაგანი კონფიგურაცია? ვიგნერ-ზეიტცის უჯრედი და ვორონოის პოლიედრი.

ეძღვნება ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70 წლისთავს

 

გადმოწერა / გახსნა 

2015 წლის 21-23 აპრილს თბილისში ჩატარდა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამდეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”, მიძღვნილი სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი.

Достойные сыны отечества - Омар Шурадзе

2015 წლის 20-24 აპრილს თბილისში ტარდება მეორე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”.

 

2015 წლის 02 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარებულ აკადემიის ნამდვილ წევრთა არჩევნებზე, 56 აკადემიკოსისგან შედგენილი გაფართოებული საბჭოს გადაწყვეტილებით, ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილებაში სპეციალობით "არაორგანული მასალათმცოდნეობა და ტექნოლოგიები" საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრად (აკადემიკოსად) არჩეულ იქნა ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი, სახელმწიფო და გიორგი ნიკოლაძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი ფერდინანდის ძე თავაძე.