სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად...

2016 წლის 6-10 ნოემბერს დაგეგმილია მრავალდარგობრივი საერთაშორისო სიმპოზიუმის (SIPS2016 – Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition) ჩატარება ჩინეთში, ქ. სანიაში. ასეთი სახის მასშტაბური ღონისძიებების ორგანიზების ტრადიცია სათავეს იღებს 2003 წლიდან (http://www.flogen.org) და სამეცნიერო წრეებში დიდ პოპულარობას და მოწონებას იმსახურებს.

”ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონის” (ხუთ ენაზე, 1993.), ”მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონის (ხუთ ენაზე, 1999.) და ”არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონის” (სამ ენაზე, 2008.) შემდგენელი.

ბნევადი არის ბიფრაქციული მოდელის თანახმად შეგვიძლია განვსაზღვროდ მასალის ფორიანობა, სტრუქტურული მოტივები და მიკროსკოპული მახასიათებლები – საკოორდინაციო რიცხვი, სხვადასხვასახელა კონტაქტების რაოდენობა და მისი კონცენტრაციულ-ფრაქციული დამოკიდებულება.

ლექსიკონი შეიცავს 8550-მდე ტერმინს არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ყველა სპეციალობით -- ქართულ ენაზე განმარტებითი და რუსულ-ინგლისური შესატყვისებით. ლექსიკონი განკუთვნილია ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ფართო წრისათვის: მეტალურგების, ინჟინერ-ფიზიკოსების, ინჟინერ-მექანიკოსების, მთარგმნელების,  უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და სტუდნეტებისთვის.

 

წიგნში მოცემულია ლითონური მასალების, ნაწარმებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია მათი ხარისხის სხვადასხვა მეთოდით კონტროლისა და გამოკვლევის აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასიათებელი თვისებების თეორიული ასპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებების კვლევის მეთოდები და საშუალებები. 

წიგნში განხილულია ფაზური წონასწორობისა და "შედგენილობა-თვისებების" ურთიერთკავშირის განმსაზღვრელი ძირითადი ცვლადი პარამეტრები ფიზიკური-ქიმიურ სისტემებში, ამასთან, მათი გაზომვის მეთოდები და საშუალებები. იგი მკითხველს დაეხმარება სისტემების შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთქმედების შედეგების გაანალიზებაში, აღნიშნულ პარამეტრებზე მათი დამოკიდებულების შესასწავლაში და თვით ამ პარამეტრების რაობის გარკვევაში.

წიგნში წარმოდგენილია ლითონური მასალების სისალის გაზომვის თანამედროვე მეთოდები, ურთიერთკავშირები მათ შორის და სისალის დამოკიდებულება სიმტკიცის მაჩვენებლებთან. განხილულია ასევე სისალის გაზომვის ზოგიერთი თეორიული საფუძველი, მასალის დატვირთვის პირობები და სისალის საზომი აპარატურა.

 

ომარ შურაძე 

ზოგიერთი ავადმყოფურად ესწრაფვის ”მარადიულ სიდიადეს” და ამ მიზნით

საკუთარ ნეკროლოგსაც თვითონვე თხზავს სიცოცხლეში... ასეთი ადამიანი

სრულიად ივიწყებს ჰერმან ჰესეს მიერ ბრძენი გოეთეს პირით ნათქვამს:

”მარადისობა მხოლოდ და მხოლოდ წამია, ერთხელ წასაოხუნჯებლად რომ ეყოფა კაცს”...

რა იგულისხმება არარეგულარულ სტრუქტურაში, როგორ დავახასითოდ მოუწესრიგებელი სისტემის შინაგანი კონფიგურაცია? ვიგნერ-ზეიტცის უჯრედი და ვორონოის პოლიედრი.