სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

2016 წლის 20-24 ივნისს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით და ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის თანადაფინანსებით მივლინებული ვიყავი ქ. კოიმბრაში (პორტუგალია) აფეთქებით მასალების მიღების XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში მონაწილეობის მისაღებად.

2016 წლის 24-25 მაისს ქ. კიევში (უკრაინა) უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ე.ო. პატონის სახელობის ელექტროშედუღების ინსტიტუტში გაიმართა მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაციის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომიტეტთან არსებული ახალი მასალების სამეცნიერო საბჭოს სესია თემაზე “კომპოზიტური ნანოსტრუქტურული მასალები - მიღება, გამოყენება და რესურსი”.

ომარ შურაძე
სტატიაში თანამედროვე საძიებო სისტემების მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით სისტემატიზებული და გაანალიზებულია მასალათმცოდნეობის როლი კაცობრიობის ისტორიული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე და თანამედროვე პირობებში. ნაჩვენებია ახალი მასალების შექმნის აუცილებლობის გამომწვევი პირობები და მათი როლი ტექნიკის განვითარებასა და სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესში.

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად...

2016 წლის 6-10 ნოემბერს დაგეგმილია მრავალდარგობრივი საერთაშორისო სიმპოზიუმის (SIPS2016 – Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition) ჩატარება ჩინეთში, ქ. სანიაში. ასეთი სახის მასშტაბური ღონისძიებების ორგანიზების ტრადიცია სათავეს იღებს 2003 წლიდან (http://www.flogen.org) და სამეცნიერო წრეებში დიდ პოპულარობას და მოწონებას იმსახურებს.

”ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონის” (ხუთ ენაზე, 1993.), ”მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონის (ხუთ ენაზე, 1999.) და ”არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონის” (სამ ენაზე, 2008.) შემდგენელი.

ბნევადი არის ბიფრაქციული მოდელის თანახმად შეგვიძლია განვსაზღვროდ მასალის ფორიანობა, სტრუქტურული მოტივები და მიკროსკოპული მახასიათებლები – საკოორდინაციო რიცხვი, სხვადასხვასახელა კონტაქტების რაოდენობა და მისი კონცენტრაციულ-ფრაქციული დამოკიდებულება.

ლექსიკონი შეიცავს 8550-მდე ტერმინს არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ყველა სპეციალობით -- ქართულ ენაზე განმარტებითი და რუსულ-ინგლისური შესატყვისებით. ლექსიკონი განკუთვნილია ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ფართო წრისათვის: მეტალურგების, ინჟინერ-ფიზიკოსების, ინჟინერ-მექანიკოსების, მთარგმნელების,  უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და სტუდნეტებისთვის.

 

წიგნში მოცემულია ლითონური მასალების, ნაწარმებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია მათი ხარისხის სხვადასხვა მეთოდით კონტროლისა და გამოკვლევის აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასიათებელი თვისებების თეორიული ასპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებების კვლევის მეთოდები და საშუალებები. 

წიგნში განხილულია ფაზური წონასწორობისა და "შედგენილობა-თვისებების" ურთიერთკავშირის განმსაზღვრელი ძირითადი ცვლადი პარამეტრები ფიზიკური-ქიმიურ სისტემებში, ამასთან, მათი გაზომვის მეთოდები და საშუალებები. იგი მკითხველს დაეხმარება სისტემების შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთქმედების შედეგების გაანალიზებაში, აღნიშნულ პარამეტრებზე მათი დამოკიდებულების შესასწავლაში და თვით ამ პარამეტრების რაობის გარკვევაში.