სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მოხსენებები: ა.გაჩეჩილაძე, რ.ჭედია, ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ბ.მარგიევი, დ.გაბუნია. ჰეტერომოდულური კერამიკა ნანოკრისტალური აბრაზიული კარბიდების ფუძეზე. მე-3 ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3, თბილისი, 18-21 ოქტომბერი, 2011 წ.

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გარდამავალი 3-დ ელემენტებით ლეგირებული ბეტა-რომბოედრული ბორის ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. შინაგანი ხახუნის მეთოდით შესწავლილია მიღებული შენადნობების ძვრის დინამიური მოდულის ტემპერატურული დამოკიდებულება.

XIV  საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში” დონის  როსტოვი, რუსეთი, 8-13 სექტემბერი, 2011 

მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ფულერენები და ნანოსტრუქტურები კონდენსირებულ არეებში” მინსკი, ბელორუსია, 14-17 ივნისი, 2011. 

ინტერნაციონალური კონფერენცია  ანომეეტინგ – 2011,  მინსკი, ბელორუსია, 24-27 მაისი, 2011.

საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი,  30 მარტი, 2011

2011 წლის 11-დან 17 სექტემბრამდე ქალაქ სტამბოლში, თურქეთში,მიმდინარეობდა ბორის, ბორიდების და მონათესავე მასალების მე-17 საერთაშორისოსიმპოზიუმი – ISBB 2011. ეს იყო უაღრესად წარმომადგენლობითი სამეცნიერო ფორუმი.საკმარისია ითქვას, რომ სიმპოზიუმს ესწრებოდა 400-მდე მონაწილე მსოფლიოს 32 ქვეყნიდან. მთლიანობაში გაკეთდა 260-მდე მოხსენება 700-მდე მეცნიერისთანაავტორობით.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები“.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 25-27 ოქტომბერი, 2011. გ. ონიაშვილი;

Ресурсосберегаюшая СВС-Технология и Реализация Комплексных Задач по Сазданию Новых Многофункциональных Материалов; Science, Technique and Innovation Technologies In the Epoch of Great Revival, Ashgabat , Turkmenistan, 2011, G. Oniashvili.

საქართველოში ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შემცველი ტერიტორიების კვლევა და მათი რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების დამუშავება
გ. ჯიშკარიანი, მ. მიქაბერიძე, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე