სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მანგანუმშემცველი ნარჩენების სამრეწველო უტილიზაციისჰიდრობიომეტალურგიული მეთოდი
ლ. სახვაძე, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა

ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გაწმენდა ფიტორემედიაციისბიოტექნოლოგიური მეთოდით

გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, მ. მიქაბერიძე. გ. თავაძე, დ. სახვაძე 

სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციულიკონცენტრატებისაგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია  

გ. ჯანდიერი, ნ. წერეთელი*, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯიშკარიანი

ფოლად-ალუმინის შეერთების მარტივი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, გარდამავალ ფენაში საჭირო სტრუქტურულ-ფაზური და ქიმიური შედგენილობის მიღწევა. მექანიკური თვისებების უზრუნველყოფა, საჭირო რეჟიმების და პარამეტრების განსაზღვრა.

5 - 9 September 2011

EDEN Beach Resort Hotel, Anavyssos, Attica, GREECE

web.ims.demokritos.gr/SHS2011

Method for Application of SHS-Compacting in Vacuum

D.V. Sakhvadze *1, G.F. Tavadze 1, A.S. Shteinberg 2, J. V. Khantadze 1, G.V. Jandieri 1

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE

September 20-24, 2010 Ponizovka, Crimea, Ukraine

RECLAMATION OF INDUSTRIAL WASTE WITH CONTENT OF MANGANESE BY METHOD OF BACTERIAL LEACHING

Sakhvadze D.V., Sakhvadze L.I., Jandieri G.V., Rapava A.V., Gigauri R.M., Shukin B.A., Tavadze G.F.

FERROALLOY PRODUCTION OUTPUT MELT PROCESSING DEVICE

Dr Ph. Eng. Jandieri G., Associate Member of Georgian Academy of Sciences, Prof. Tavadze G.,Dr Ph. Eng. Sakhvadze D.

LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Material Science. Tbilisi, Georgia.

I საერთაშორისო კონფერენცია: ეკო-2010-კავკასია.  წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი, 2010

დ. სახვაძე, გ. თავაძე, ლ. სახვაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა, რ. გიგაური, ბ. შჩუკინი

მანგანუმშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების მავნე ზეგავლენა გარემოზე და მისი უტილიზაცია ბიოტექნოლოგიური მეთოდით რეზიუმე

Международная конфе­рен­ция  «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана,

Баку: Изд. «Элм», 2009.

Бактериальное выщелачивание мышьяка из отходов добычи мышьяковых руд и промышленного производства соединений мышьяка

Сахвадзе Л., Адамия Т., Буачидзе З., Гигаури Р., Рапава А.,

Челидзе Ю., Чиракадзе А., Сахвадзе Р. 

Международная конфе­рен­ция  «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана, Баку: Изд. «Элм», 2009.

БАКТЕРИАЛЬНОЕ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ  МАРГАНЦА  ИЗ  ТЕХНОГЕННЫХ  ОТХОДОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ГРУЗИИ

Сахвадзе Д.В., Сахвадзе Л.И., Джандиери Г.В., Тавадзе Г.Ф., Рапава А. В.