სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ზ. დავითაია,ბ.კვირკველია, დ.ხომასურიძე “დენის მატარებელთა გაბნევა ნეიტრალურ ატომებზე ინდიუმ ფოსფიდის კრისტალებში”. ” Current Carriers Scattering on the Neutral Impurity Atoms in Crystals of Indium Phosphide”.  Advances in Applied Physics and Materials Science Congress. Book of Abstracts. Antalya, 2011, p.16

ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ზ. დავითაია,ბ.კვირკველია, დ.ხომასურიძე “არაერთგვაროვანი არეებით InP-ს კრისტალების ელექტრული თვისებებეი”. Electrical Properties of InP Crystals with Inhomogeneites Regions”.  Advances in Applied Physics and Materials Science Congress.Book of Abstracts. Antalya,. 2011, p23

მექანიკური ლეგირებით მიღებულია ფხვნილოვანი ტიტანის შენადნობები  (Ti-8%Ni-1-3%Cr).  მათი ცივად წნეხვისა და მაღალტემპერატურული შეცხობით დამზადდა ელექტროდები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ელექტრონაპერწკლური ლეგირებით  ტიტანის შენადნობებიდან დამზადებული სამედიცინო დანიშნულების იარაღების ზედაპირების განსამტკიცებლად.

ა.ჯანელიძე, ი.ჯანელიძე, ნ.ესიავა, ი. ტაბატაძე "რელაქსაციური პროცესები მონოკრისტალურ გალიუმის ფოსფიდში".საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი. თეზისების კრებული გვ. 126-127, 2011.

მ. კერესელიძე, ი. ფულარიანი «დარიშხანშემცველი მადნების გადასამუშავებელი ღუმელის კონსრუქცია». საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.11, №1, 2011. გვ. 7-9

ი. ფულარიანი, მ. კერესელიძე “ქალკოპირიტული კონცენტრატის დესულფურიზაციის პროცესის კინეტიკურ კანონზომიერებათა გამოკვლევა”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ. 11, №1, 2011. გვ. 3-6

დ. ხომასურიძე, ნ. კეკელიძე,  დ. კეკელიძე, ლ. მილოვანოვა ე. ხუციშვილი, ზ. დავითაია, ბ. კვირკველია.” წუნდებული InP კრისტალების ხარისხის გაუმჯობესება რადიაციული ტექნოლოგიის მეშვეობით” გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. თბილისი.2011. გვ.278-281

დ.კეკელიძე, მ ცინცაძე, ნ.კეკელიძე ,ჯ.რამსდემ, ლ.ახალბედაშვილი, ბ.კვირკველია, თ.ჯახუტაშვილი, ა. ვეფხვაძე “ნანონაწილაკების  მიღების ეფექტური საშუალება”.პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,გვ.85-89, .თბილისი, 2011

ნ.კეკელიძე, გ.ცინცაძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ბ.კვირკველია, ა.ვეფხვაძე, დ.ხომასურიძე, თ.ჯახუტაშვილი.“ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP–ს კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგადნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები“. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,გვ.147-151, .თბილისი, 2011

ზ. მირიჯანაშვილი, გ. თავაძე, ვ. ღარიბაშვილი, ა. კანდელაკი – “ვოლფრამის შემცველი მასალებიდან შემადგენელ ლითონთა ქლორიდების მიღების პროცესის კვლევა”. გადაცემულია “მოამბის” რედაქციაში 2011 წლის დეკემბერში.