სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ზ.მირიჯანაშვილი, ი.ფულარიანი, ვ.ღარიბაშვილი, ზ.წიქარიძე - “ვოლფრამშემცველი ნარჩენების ქლორირების ძირითადი თერმოდინამიკური მახასიათებლების და თერმული ეფექტების კვლევა”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, №10-12, 2011.

ნ.ლუარსაბიშვილი, დ. რამაზაშვილი, ე. გოზალიშვილი, მ. მიქაბერიძე, ლ. ახვლედიანი, გ. გორდეზიანი, გ. მიქაბერიძე.  ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბკომპრესორული მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე , ქიმიის სერია, ტომი 37, №1,№2 2011 179-183

მ. დარჩიაშვილი. ნიკელით ლეგირების გავლენა β-ბორის ელექტროფიზიკურ და მექანიკურ მახასიათებლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება №2, თბილისი, 2011, გვ. 94-98.

სტატიაში წარმოდგენილია ინფორმაცია ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალების მე-17 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ.

სტატია წარმოადგენს ინფორმაციას იმ ორი მნიშვნელოვანი ნანოფორუმის შესახებ, რომლებიც წელს გაიმართა ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში. აქ მთელი რიგი ავტორების, მათ შორის ქართველი ავტორების, მიერ წარმოდგენილი იყო მოხსენებები, მიძღვნილი ბორის და მისი ნაერთების ნანოსტრუქტურებისადმი.

ბ.ამაღლობელი, დ.გაბუნია, ვ.მეტრეველი. ბულატის ზოგიერთი სტრუქტურული თავისებურებების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.37, № 1-2, გვ.176-178 (2011).

ეს არის ავტორის მიერ 1 ლ საერთაშორისო კონფერენციაზე “ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები” (2010 წლის 23 – 24 მარტი, თბილისი, საქართველო) წარმოდგენილი მოხსენების პუბლიკაცია. იგი ეძღვნება ბორის ნიტრიდის ნანოსისტემების გეომეტრიულ მოდელებს.

ჯ. მოსია, მ. ჭუმბაძე, გ. ნიკოლაიშვილი. მანგანუმის მადნების შედარებითი თერმული დახასიათება. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები “, ყოველთვიური სამეცნიერო ჟურნალი,თბილისი, № 4-6, 2011 წ., 4 გვ.

“მაღალდაფლუსებული მანგანუმიანი აგლომერატის მიღება.” “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი, № 4-6, 2010.     

მძიმე  ლითონებით დაბინძურებული ნიადაგების გაწმენდა-აღდგენა ფიტორემედიაციის მეთოდით.

გურანდა ჯიშკარიანი, მანანა მიქაბერიძე, დავით სახვაძე, გიორგი თავაძე.