სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მძიმე  ლითონებით დაბინძურებული ნიადაგების გაწმენდა-აღდგენა ფიტორემედიაციის მეთოდით.

გურანდა ჯიშკარიანი, მანანა მიქაბერიძე, დავით სახვაძე, გიორგი თავაძე.

ლექსიკონი შეიცავს 9200-ზე მეტ ტერმინს მეტალურგიის ყველა სპეციალობით ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე. იგი განკუთვნილია ქართული და უცხოელი მეტალურგების, ინჟინრების, მთარგმნელების, უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, ასპირანტების და სტუდნეტებისთვის.
შეადგინა: ომარ შურაძე

წიგნი განხილული და მოწონებულია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრის სხდომაზე.
შეადგინა: ომარ შურაძე

Journal: Metallurgist
Publisher: Springer New York
ISSN: 0026-0894 (Print) 1573-8892 (Online)
Issue: Volume 49, Numbers 1-2 / January, 2005
Category: Science, Technology, Industry
DOI: 10.1007/s11015-005-0041-y
Pages: 7-10
Subject Collection: Chemistry and Materials Science
SpringerLink Date: Thursday, June 16, 2005

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი“ #11, თბილისი  2009

გ. ჯანდიერი

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ნოვაცია”, #7. ქუთაისი, 2010 წ.  გვ .39-43

გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, დ. სახვაძე, ი. ქათამაძე

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ნოვაცია”,#3. 2008 წ. გვ. 45-53

Translated from Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov,

No. 4, pp. 16–19, April, 2007.  

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ნოვაცია”, #12.

ქუთაისი, 2009წ. გვ.52-56

Metal Science and Heat Treatment

Volume 51, Numbers 11-12, 533-539, DOI: 10.1007/s11041-010-9207-8

ALLOYING OF ALLOYS

G. V. Dzhandieri, T. A. Surguladze, D. V. Robakidze, M. Sh. Shalamberidze and B. A. Shchukin