სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Materials science department
George Oniashvili
Head of Materials Science Department-Chief Scientific Worker
2-379-945
oniash@gtu.ge

Date of Birth

18.071942

Education

 • 1995 - Georgian Technical University , Faculty of Metallurgy (Materials Science) Doctor of Sciences;
 • 1976 - Georgian Technical University , Faculty of Metallurgy (Matal Science) Ph.D;
 • 1959 – 1964 Georgian Technical University , Faculty of Metallurgy (Materials Science) (Foundry Production of Black and Colored Metals) master;

Scientific Degree (Rank)

 • Ph.D , Professor;

Work Experience

 • 1985- present - LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Head of Materials Science Department;
 • 1985-06.2016 - Head of SHS Laboratory, F.Tavadze Insitute of Metallurgy and Materials Science;
 • 1969-1985 - Laboratory for Pulse processing of Materials , Main Scientist, F.Tavadze Insitute of Metallurgy and Materials Science;

Scientific Interests

 • Technologies for the production of materials; technology, Self-Propagating High-temperature Synthesis technology, Explosive Compaction, Composite and Ceramic Materials, Nanopowders, Nanotechnologies, Armor and Construction Materials;

Papers and Publications

 • G. Zakharov, Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze, OBTAINING OF RADIATION RESISTANT MATERIALS BY SHS, SHS 2011, XI International Symposium on SHS, 2011;
 • G. Tavadze, Ресурсосберегаюшая СВС-Технология и Реализация Комплексных Задач по Сазданию Новых Многофункциональных Материалов, Science, Technique and Innovation Technologies In the Epoch of Great Revival, 2011;
 • Z. Aslamazashvili, G. Zaxarov, Effect of Titanium-Aluminum Ratio on the Thermal Explosion Processing of TiAl-TiB0.6 Layered Composites, Materials and Manufacturing Processes, 26:9 pp 1157-1163, 2011;
 • მ. ჯიბლაძე, გ. ვარშალომიძე, გ. ნ.წიკლაური, შავი ზღვის გოგირდწყალბადის პრობლემა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, #10-12, 2011;
 • J. Bagdavadze, G. Z. Tsikaridze, K. Ukleba, Thermodynamic Analysis and Experimental Research of Interaction of Aluminum with TiO2 and B2O3, Combustion and PlasmaChemistry, Vol 9, #1, pp 17-21, 2011;
 • G. Tavadze, Synthesis of single-phase intermetallics, Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, pp 58-65, 2012 (კონფერენცია);
 • M. Chikhradze, A. Gigineishvili, N. Chikhradze, Explosive fabrication of bulk nanostructured intermetallics in Ti – Al – B system, NANO-2012, PP 68-74, 2012;
 • N. Chikhradze, C. Politis, A. Gigineishvili, M. Chikhradze, Bulk nanostructured materials obtained by shock waves compaction of nanocrystalline Al and coarse Ti, NANO-2012, PP 75-80, 2012;
 • G. Tavadze; D. Sakhvadze; G. Jandieri; G. Jishkariani; G. Zakharov, Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy- Efficient Ways of Solving Them, Engineering, 2012, 4, 83-89, 2012;
 • Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, M.Chikhradze, Synthesis of Radiation-resistant Multifunctional Materials, Explosive Production of Novel Materials, pp 82-83,2012, Strasbourg, France, 2012 (კონფერენცია);
 • Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze, Elaboration of technology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbide, nitrides and borides, X11 International Simposium on SHS. Texas ,USA.pp. 291-292, 2013;
 • Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze, Hard alloys obtaird by the method: SHS-Centrifugal cast, X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292, 2013 (კონფერენცია);
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, T. A. Dzigrashvili, and A. Berner, SHS of FineGrained Ceramics Containing Carbides, Nitrides, and Borides, ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2013, Vol. 22, No. 4, pp. 185–188. © Allerton Press, Inc. 2013;
 • ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი, გ. თავაძე, გ.ურუშაძე, Ti-Cr-C-Me ფაზათაწარმოქმნის სისტემაში ზოგიერთი თავისებურება თმს დროს, მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 1(715)-2014;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, T. A. Dzigrashvili, and A. Berner, Impact-resisent ceramic composites by SHS metod, Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Cracow, pp. 136, 2014 (კონფერენცია);
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Synthesis of nanocristalline materials in Ti-Al system, Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. pp. 86-88. Tbilisi 2014;
 • Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, M.Chikhradze, Some Peculiarities of Material Synthesis in Ti-Cr-C-Me System, Euro PM2014 – Proceedings, Salzburg, Austria 2014 (კონფერენცია);
 • З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др., Разработка методом СВС ударостойких материалов, Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси 2015;
 • З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др., Научные и прикладные эксперименты по получению методом СВС-металлурги новых материалов и изделии из них.Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси 2015 (კონფერენცია);
 • Т. Намичеишвили, А.Тутберидзе, Г. Тавадзе идр., Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов, Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси 2015;
 • M. Chikhradze, A. Gigineishvili, N. Chikhradze, Fabrication of bulk composite materials in dynamic condition in Ti-Al-Ni system, Modern Technologies and methods of inorganic materials science Tbilisi 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallics, XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Obtaining of boron containing materials by SHS. XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Synthesis of materials in Ti-Cr-C-Me system, XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Syntesis of gradient materials on the basis of intermetallics, XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, Technology for synthesis of multifunctional ceramic materials. XIII International symposium on SHS. Abstract book, Antalya 2015;
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze,Development of innovative SHS technology coupledwith thermal explosion for production of single-phase, nanocrysalline materials of Ti-AL system. The 34th ISTC- Korea, Workshop TITECHCONF- 2015. Abstract book. Pusan, Korea 2015 (კონფერენცია);
 • Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, Synthesis of single-phase intermetallics, ISSN 10613862, International, Journal of Self-Propagating , High-Temperature Synthesis, Vol. 24, No. 1, pp. 42–46. © Allerton Press, Inc. 2015;

Participation in Scientific Grant Projects

 • 2012-2014 - # p538 Novel Heat Resistant Coatings for Industrial Applications, Science and Technology Center in Ukraine (STCU), Researcher;
 • 2012-2014 - # p549 An energetically effective, technically simple and stable-acting plasma-arc furnace having power-supply with a rectangular characteristic, Science and Technology Center in Ukraine (STCU), Researcher;
 • 2011-2012 - #322 Regional Evaluation of mining-related metals contamination, risks, and innovative remediation technologies In Ukraine and Georgia, Science and Technology Center in Ukraine (STCU), Manager;
 • 2013-2016 - Synthesis of Bulk Nanostructure Materials in Ti-Al-Ni System by Explosive Compaction, Shota Rustaveli National Science Foundation, Group Leader;
 • 2011-2012 - Elaboration of Technologies for production new, multi-functional metal-ceramic materials on the base of Carbon, Nitrides and Borides, F.Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Manager;
 • 2013-2014 - Production of Cast alloys and products from them by SHS-Metallurgy, F.Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Manager;
 • 2015-2016 - Elaboration of Technologies for production of graded armor elements on the base of ceramic materials of Ti-B-C-N System, F.Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Manager;

Awards and Premiums, Honorary Titles

 • Awarded special medal for contribution in education and Science by the Chernogolovka Scientific Center (2007);
 • Georgian National Award in Science, 2010;
 • G.Nikoladze Academic Award, 2013;

Additional information

 • Scince 2005 - Engineering Academy of Georgia, Academician;
 • Science 2003 - The Academician of the interlational Academy of Economy and Business; 
 • 2003 - Journal of Georgian National Academy of Science , Editorial Board Member; 
 • 2002 - Journal Combustion and Plasma Chemistry , Member of Editorial Board;
 • 2001- The full member of founders Council of SHS international association;