სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ქ. ბათუმის სუბტროპიკული კლიმატის სასტენდო პოლიგონზე ღია, დახურულ და ნახევრად დახურული ტიპის სტენდებზე, ზღვის წყლით შევსებულ აბაზანებში პერიოდული დასველების პირობებში და ჟალუზიან ჯიხურებში მიმდინარეობს სხვადასხვა შედგენილობის ლითონური მასალების (მათ შორის საჯავშნე ფოლადების), დანაფარების, ნაკეთობების, ცალკეული კვანძების და მანქანის დეტალების კოროზიული გამოცდები.

On Batumi subtropical climate stand polygon, on open, closed, semi-enclosed type of stands, in baths filled with sea water with periodically soaking conditions and in shuttered booths, different composition metal materials (including armor steels), coatings, metal wares, separate nodes and machine details are being tested.