სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
შტატგარეშე
მიმოზა ბაღიშვილი
ლაბორანტი

დაბადების თარიღი

15.08.1943

განათლება

  • 1963 - 1968 წწ. - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, აგრონომია, აგრონომი (მაგისტრთან გათანაბრებული);

სამუშაო გამოცდილება

  • 2008 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
    1978 - 1992 წწ. - ქ. თბილისის საკონსტრუქტორო ტექონოლოგიური დაპროქტებისა და ეკონომიკური პროგნოზირების ინსტიტუტი, ანალიზის განყოფილება - უფროსი
  • მეცნიერ მუშაკი;
  • 1965 - 1978 წწ. - აფხაზეთის სოფლტექინიკა, აგრონომი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

  • ნავთობითა და ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგებისა და წყლების გაწმენდის შესაძლებლობა ფიტორემედიაციის ბიოტექნოლოგიური მეთოდის გამოყენებით,06.2013;
  • სახნავ სათესი ნიადაგებისა და მრავალწლიანი ნარგავების განაწილება დახრილობისა და ნაკვეთების ზოომების მიხედვითსაქართველოსმაშტაბით,12.1988;