სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თანამედროვე მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით

2016 წლის დეკემბერში ჩინურ ენაზე გამოიცა ინსტიტუტის დირექტორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის, ტ. მ. დ., პროფესორ გიორგი თავაძისა და ბერკლის უნივერსიტეტის (აშშ)პროფესორის, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორის, ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია „Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High-Temperature Sinthesis“. 

 

წიგნი ჩინურ ენაზე თარგმნა პროფესორმა შუ იუანცზემ.

 

წიგნში განხილულია შემდეგი საკითხები:

 

  • ელემენტური ბორისა და ბორის შემცველი მხურვალმტკიცე ნაერთების მიღება თმს ტექნოლოგიით წინასწარი ლითონთერმული აღდგენის პირობებში. თერმოდინამიკური გათვლების საფუძველზე დადგენილია მოსალოდნელ ქიმიურ რეაქციათა პარამეტრები, რაც საფუძვლად დაედო კალიუმის ტეტრაბორფტორატიდან და ბორის ჟანგეულებიდან კრისტალური ბორის, ბორის კარბიდისა და ბორის ნიტრიდის მიღებას;
  • თმს ტექნოლოგიით ტიტანისა და ცირკონიუმის ბორიდების ფუძეზე სალი შენადნობების მიღება და მიღებული მასალების თვისებების კვლევა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტიტანის დიბორიდის მიღების შესაძლებლობას საწყის კაზმში ფხვნილების გრანულომეტრული თანაფარდობის ცვლის პირობებში;
  • თმს პროცესები, მცირე გამონაკლისის გარდა, მიმდინარეობს აირის წარმოქმნის პირობებში. ჩვეულებრივ წვის დროს აირის წარმოქმნა ხელს უწყობს რეაქციაში მონაწილე კომპონენტების „თვითგაწმენდას“, რის შედეგადაც მიღებული პროდუქტი უფრო სუფთაა საწყისთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში აირის წარმოქმნა, პირიქით, ხელს უშლის სინთეზის განხორციელებას და საჭიროებს ფილტრაციის პროცესების გათვალისწინებას.
  • ფილტრაციის მაკროკინეტიკური პარამეტრების დადგენამ შესაძლებელი გახადა თმს მეთოდების მართვა, კერძოდ თმს-ისა და სინთეზირებული პროდუქტის კომპაქტირება ერთ ციკლში და თმს-ით მიღებული მასალის ბანდაჟირება. ეს შესაძლებელი გახდა ტექნოლოგიური ელემენტების- მორეაგირე კომპონენტების მასათა თანაფარდობის, კონსტუქციის გეომეტრიული პარამეტრების, კონსტრუქციაში აღძრული ძაბვებისა და სხვა საინჟინრო ამოცანების გადაწყვეტის შედეგად.

 

 

წიგნი განკუთვნილია თმს სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებისა და მასალათმცოდნეებისათვის. 

 

 

11-01-2017    ნანახია: 1 940-ჯერ