სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მომავლი პუბლიკაცია

ლითონური მასალების ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების პარამეტრებისა და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ზოგიერთი მეთოდისა და აპარატურის შესახებ სერიიდან გამოსაცემად მზადდება ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, აკადემიური დოქტორის, ომარ შურაძის წიგნები:

 

 

„ლითონური მასალების განმტკიცების ზოგადი საწყისები“

 

წიგნში აღწერილია ლითონური მასალების განმტკიცების საწყისები. განხილული და გაანალიზებულია: სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა დისლოკაციების წარმოქმნის პირობებზე, დისლოკაციების დამუხრუჭებისა და შენადნობების განმტკიცების ურთიერთკავშირი, ლითონების განმტკიცების მექანიზმი პლასტიკური დეფორმაციისას, კრისტალურ გისოსში სტრუქტურის სხვადასხვა ელემენტებით დისლოკაციების დამუხრუჭება.

 

ნაშრომის მიზანია პოლიკრისტალური ლითონური მასალების განმტკიცების მექანიზმების საწყისების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განმტკიცების პროცესებზე განსახილველი მექანიზმების ძირითადი გავლენების აღწერა. სპეციალისტების ფართო წრეს, მოკლე ფორმით, მიაწოდოს თანამედროვე წარმოდგენები სიმტკიცის მახასიათებლების ამაღლების გამომწვევი პროცესებისა და განმტკიცების მექანიზმების შესახებ.

 

ნაშრომი განკუთვნილია სიმტკიცის მახასიათებლების ცვლილებების გამომწვევი პროცესებისა და გამნტკიცების მექანიზმების შესწავლით დაინტერესებულ სპეციალისტთა ფართო წრისთვის: ლითონთმცოდნეების, ფიზიკოსების, მასალათმცოდნეების, თერმისტების, მეტალურგების, წნევით დამუშავებისა და მახლობელი დარგების სპეციალისტებისათვის. დახმარებას გაუწევს შესაბამისი დარგების მეცნიერებს, უმაღლესი სკოლის პედაგოგებს, დოქტორანტებს, მაგისტრანტებს და მაღალი კურსის სტუდენტებს.

 

 

 

„ლითონური ნაკეთობების თბური პროცესებით დამზადება-დამუშავების დეფექტები”

 

წიგნში აღწერილია ლითონური ნაკეთობების დამზადება−დამუშავების თბური მეთოდები და მათი გავლენა დეფექტების წარმოქმნის მიზეზებზე. განხილულია სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა ნაკეთობის გახურებისა და გაცივების პირობებზე. გაანალიზებულია დეფექტებით გამოწვეული წუნის სახეები და მათი აცილების ღონისძიებები.


ნაშრომის მიზანია დაეხმაროს პრაქტიკოს სპეციალისტებს პოლიკრისტალური ლითონური მასალებიდან ნაკეთობების თბური მეთოდებით დამზადება−დამუშავების პროცესებში წარმოქმნილი დეფექტების მახასიათებელი ნიშნების ამოცნობაში. მათი წარმოქმნის საწარმოო მიზეზების გაანალიზებასა და წუნის აცილების ღონისძიებების შემუშავებაში.


ნაშრომი განკუთვნილია ნაკეთობების თბური პროცესებით დამზადება−დამუშავებით, ხარისხის კონტროლითა და საწარმოო−ტექნიკური ექსპერტიზით დაინტერესებული ლითონთმცოდნეების, თერმისტების, საჩამომსხმელო წარმოებისა და წნევით დამუშავების დარგების ინჟინერ−ტექნოლოგებისა და კონსტრუქტორებისათვის. პრაქტიკული ორიენტაციის მიუხედავად იგი დიდ დახმარებას გაუწევს შესაბამისი დარგების მეცნიერებს, უმაღლესი სკოლის პედაგოგებს, დოქტორანტებს, მაგისტრანტებსა და მაღალი კურსის სტუდენტებს.

 

5-07-2017    ნანახია: 1 678-ჯერ