სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
ლევან ანთაშვილი
მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი
levaniantashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი

13.01.1984

განათლება

 • 2014 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალათმცოდნეობა, დოქტორანტი;
 • 2013 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკა, სტუდენტი;
 • 2012-2014 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მეტალურგია, მაგისტრი ;
 • 2001-2012 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მეტალურგია, ბაკალავრი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2013 - 2016 წწ. - სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი,  ინჟინერი;
 • 2016 -2017 წწ. - სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მკვლევარი-სპეციალისტი;
 • 2017 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი,  მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მასალათმცოდენეობა, დაღლილობის ეფექტი ლითონებში, დიფერენციალური განტოლებები, რიცხვითი მეთოდები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Antashvili, M.Okrosashvili, G.Tavadze, B.Beradze, M.Tsitsishvili, Mathmatical model of changing temperature distribution in gun barrel while shooting process, Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Vol. 65, 3-12, 2015;
 • ლ.ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი, ზ.ოქროსცვარიძე, ლ.ანთაშვილი, თ.წილოსანი, დარიშხანშემცველი სულფიდური ნედლეულიდან ოქროს ამოღების შესაძლებლობების კვლევა, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტომი 15, N2, 2015;
 • ლ. ჩხიკვაძე, ლ.ანთაშვილი, ლუხუნის (რაჭა) დარიშხანის სულფიდური მადნის გადამუშავების დროს არსენატების წარმოქმნის თერმოდინამიკური საკითხები, სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ.93/194, 2012;
 • ლ. ჩხიკვაძე, ლ.ანთაშვილი, არსენოპირიტული ნედლეულის დაჟანგვითი პროცესის თერმოდინამიკის საკითხები, Materials of Student's 79th Open International Scienific Conferense, 2011;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Antashvili, M.Okrosashvili, G.Tavadze, B.Beradze, M.Tsitsishvili, Mathmatical model of changing temperature distribution in gun barrel while shooting process, Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Vol. 65, 3-12, 2015;
 • ლ.ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი, ზ.ოქროსცვარიძე, ლ.ანთაშვილი, თ.წილოსანი, დარიშხანშემცველი სულფიდური ნედლეულიდან ოქროს ამოღების შესაძლებლობების კვლევა, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტომი 15, N2, 2015;
 • ლ. ჩხიკვაძე, ლ.ანთაშვილი, ლუხუნის (რაჭა) დარიშხანის სულფიდური მადნის გადამუშავების დროს არსენატების წარმოქმნის თერმოდინამიკური საკითხები, სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ.93/194, 2012;
 • ლ. ჩხიკვაძე, ლ.ანთაშვილი, არსენოპირიტული ნედლეულის დაჟანგვითი პროცესის თერმოდინამიკის საკითხები, Materials of Student's 79th Open International Scienific Conferense, 2011;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2012 პრეზიდენტის სტიპენდიანტი;

ჯილდოები:

 • სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ, III ადგილი;
 • სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ, I ადგილი;
 • სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ, I ადგილი;
 • სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ, I ადგილი;