სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ვახტანგ თედიაშვილი
მკვლევარი სპეციალისტი
vtedi2016@agruni.edu.ge

დაბადების თარიღი

19.07.1994

განათლება

2012-2016 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერი;


2016-2018 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ქიმიის მაგისტრი.


სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

ქიმიის მაგისტრი


სამუშაო გამოცდილება

2015-2016 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სასწავლო, სამეცნიერო და საპროექტო ლაბორატორია, ლაბორანტი;


2016-2019 სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ინჟინერი;


2016-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სასწავლო-კვლევითი ცენტრი "ბიომედი" ლაბორანტი;


2019-სსიპ ფეერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, უფროსი ინჟინერი.


ნაშრომები, პუბლიკაციები

თ.ტყეშელაშვილი, ვ. თედიაშვილი, ჯ.შენგელია, გ. წურწუმია, ლ. კანდელაკი, ჰიდროქინონის მიღება პარა-ბენზოქინონის აღდგენით განზავებული წყალხსნარებიდან, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 2016.


სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

თანამედროვე კვლევები და პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ინჟინერიასა და მომიჯნავე სფეროებში, მანგანუმის ოქსიდის მადნის ელექტროქიმიური
გამოტუტვა, საქართველო, 2016;

მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია "არაორგანული მასალათმცოდნეობა, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები, ნანოკრისტალური და ამორფული შენადნობები Ti-Zr ბაზაზე სამედიცინო იარაღების სიმტკიცის გასაზრდელად, საქართველო, 2018;

მე-17 პოლიმერული და ორგანული ქიმიის კონფერენცია, პოლიმერ-ელექტროლიტურ მემბრანიანის საწვავის ლელემენტებისათვის მოწინავე პოლი (ფენილენსულფონი) - ების მიღება და დახასიათება, საფრანგეთი, 2018.საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა)

მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია "არაორგანული მასალათმცოდნეობა, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები, ნანოკრისტალური და ამორფული შენადნობები Ti-Zr ბაზაზე სამედიცინო იარაღების სიმტკიცის გასაზრდელად, საქართველო, 2018;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

20.02.2018-20.08.2018- ალტერნატიული სტრუქტურის მქონე სულფირებული პოლისულფონ SPSO2-360-ისსინთეზი და კვლევა, სამეცნიერო
ხელმძღვანელი, შოთა რუსთაველის საქართველოს ერუვნული სამეცნიერო ფონდი.


ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

20.02.2018-20.08.2018- ალტერნატიული სტრუქტურის მქონე სულფირებული პოლისულფონ SPSO2-360-ისსინთეზი და კვლევა, სამეცნიერო
ხელმძღვანელი, შოთა რუსთაველის საქართველოს ერუვნული სამეცნიერო ფონდი.