სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ვაჟა ბაძოშვილი
ინჟინერი (არასრული)
vbadzo@yahoo.com

დაბადების თარიღი

17.10.1937

განათლება

 • 1957 - 1962 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით „არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია“;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკად. დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1962 - 1963 წწ. – ГИПРОМЕЗ, ქიმიური სექტორი, ინჟინერ კონსტრუქტორი;
 • 1963 - 1978 წწ. - საქ.მეცნ.აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნ.თანამშრომელი;
 • 1978 - 1989 წწ. - საქ.მეცნ.აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სტრუქტურული გარდაქმნების და თერმული დამუშავების ლაბორატორია, უფროსი. მეცნ. თანამშრომელი;
 • 1989 - 1998 წწ. - საქ.მეცნ.აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სტრუქტურული გარდაქმნების და თერმული დამუშავების ლაბორატორია, წამყვანი მეცნიერ მუშაკი;
 • 1998 - 2006 წწ. - საქ.მეცნ.აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სტრუქტურული გარდაქმნების და თერმული დამუშავების ლაბორატორია, ლაბორატორიის გამგე;
 • 2006 - 2010 წწ. - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი,უფროსი. მეცნ. თანამშრომელი;
 • 2011 - 2016 წწ. - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი;
 • 06.2016 წ.- დღემდე - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია, ინჟინერი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • ი.ფულარიანი, მ.კერესელიძე, რ.რაზმაძე, ვ.ბაძოშვილი, ა.რუხაძე Исследование процесса магнийтермического восстановления кварцита методом зажигания. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ტ.34, #4, გვ.427-430. 2008;
 • ი.ფულარიანი, მ.კერესელიძე, ვ.ბაძოშვილი და სხვ. სილიციუმის დიოქსიდის მაგნიუმთერმული აღდგენის პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.36, #3. 2010;
 • ი.ფულარიანი, ვ.ბაძოშვილი, მ.კერესელიძე და სხვ. Исследование кинетических закономерностей процесса десульфурации халкопиритного концентрата. საქ. ქიმიური ჟურნალი, ტ.11, #1. 2011;
 • ი.ფულარიანი, მ.კერესელიძე, ვ.ბაძოშვილი და სხვ. Новая конструкция печи переработки мышьякосодержаших руд. საქ. ქიმიური ჟურნალი, ტ.11, #1. 2011;
 • ნ.ლუარსაბიშვილი, ვ.ბაძოშვილი Анализ примесного торможения движущихся границ зерен в низколегированных сталях и разработка способов ТМО. საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მოხსენებათა კრებული, მერიდიანი, 2012;
 • ი.ფულარიანი, ვ.ბაძოშვილი, მ.კერესელიძე და სხვ. სილიციუმის დიოქსიდის მაგნიუმთერმული აღდგენის პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი წვის რეჟიმში. საქ. ქიმიური ჟურნალი, ტ.13, #2. 2013;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი. თბილისი, 2006;
 • საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“. თბილისი, 2012;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, პროგრამა "Thermo-Calc"-თან შეთავსებადი რკინის მრავალკომპონენტიანი შენადნობების თერმოდინამიკურ მონაცემთა ბაზის შექმნა. 2004-2005;
 • სსტც, The new technology of purification of sewages from heavy metals and Petrolium. 2002-2004;
 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ფაზური გარდაქმნების თერმოდინამიკის და კინეტიკის მოდელირება რკინისა და ქრომის შენადნში. 2002-2003;