სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მასალათმცოდნეობის განყოფილება
არჩილ გაჩეჩილაძე
მასალათმცოდნეობის განყოფილების უფროსი
2379945
archilgachechiladze@gmail.com

დაბადების თარიღი

14.08.1948

განათლება

 • 1966 - 1971 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საინჟინრო-ფიზიკური ფაკულტეტი სპეციალობით ნახევარგამტარები-დიელექტრიკები;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკად. დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1971 - 1977 წწ.- ფიზიკის ინსტიტუტი, დაბალტემპერატურული რადიაციული მასალათმცოდნეობის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1977 წ. - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Antadze, R.Chedia, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, A.Gachechiladze, B.Margiev, D.Gabunia Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide. Abstract of 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Istanbul, Turkey. 2011. p.168;
 • მ.დარჩიაშვილი, ლ.ჩხარტიშვილი, დ.გაბუნია, ო.ცაგარეიშვილი, ა.გაჩეჩილაძე Fe-ით, Ni-ით და Co-ით ლეგირებული β-რომბოედრული ბორის ფიზიკური თვისებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თბილისი, 30 მარტი, 2011. გვ.34-36;
 • Д.Габуния, А.Гачечиладзе, А.Микеладзе, О.Цагарейшвили, Л.Чхартишвили О получении нанокристаллов различных модификации бора. Nano Studies, v.4. Тбилиси, 2011. с. 123-132;
 • ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ო.ცაგარეიშვილი, ა.გაჩეჩილაძე, დ.გაბუნია, ბ.მარგიევი, ტ.წულაძე, ქ.სარაჯიშვილი, რ.ჭედია; ჰეტერომოდულური მეტალოკერამიკები ულტრადისპერსული ბორის კარბიდის ფუძეზე. პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2011, გვ.47-52.
 • Б.Маргиев, Р.Чедиа, А.Гачечиладзе, Л.Чхартишвили, И.Купрейшвили, А.Микеладзе, Д.Габуния, О.Цагарейшвили Получение нанокристал¬личес¬кого нитрода бора химичес-ким синтезом. III международная Самсоновская комференция “Материаловедение тугоплав¬ких соединений”, труды конференции, 23-25 мая 2012г. Киев, Украина;
 • Д.Габуния, Л.Чхартишвили, О.Цагарейшвили, А.Гачечиладзе, А.Микеладзе, В.Гарибашвили, З.Мириджанашвили Борсодержащие материалы - эффективные средства защиты от нейтронного облучения. VII Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Кацивели, Крым АР. Украйна, 2012. 57.
 • Antadze, R.Chedia, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, A.Gachechiladze, B.Margiev, D.Gabunia, T.Tsuladze, D.Khantadze Metal-Ceramics Based on Nanostructured Boron Carbide. Solid State Sciences, 14 (2012) 1725-1728;
 • Chkhartishvili, T.Matcharashvili, R.Esiava, O.Tsagareishvili, D.Gabunia, B.Margiev, A.Gachechiladze Powdered hexagonal boron nitride reducing nanoscale wear In: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures. 2013, Singapore: World Scientific, 438-440;
 • Chkhartishvili, M.Darchiashvili, A.Gachechiladze, B.Margiev, L.Rukhadze, O.Tsagareishvili Influence of hexagonal boron nitride nanocrystals on wear processes in brass. Nano Studies, 2013, 7, 169-176;
 • Antadze, A.Mikeladze, A.Gachechiladze, R.Chedia, B.Margiev, L.Chkhartishvili, O.Tsagareishvili Fabrication of metal ceramic composite based on B4C-TiB2. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014.August 31to September 5, 2014, Honolulu, Hawaii, USA. p.144;
 • A.Tsagareishvili, A.Gachechiladze, M.Darchiashvili, B.Margiev, L.Rukhadze, L.Chkhartishvili Friction Processes in Metallic composite Materials modified with Hexagonal Boron Nitride. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014.August 31to September 5, 2014, Honolulu, Hawaii, USA. p.135;
 • Tsagareishvili, A.Gachechiladze, M.Darchiashvili, B.Margiev, L.Rukhadze, L.Chkhartishvili Wear processes in metallic composites modified with boron nitride. 3rd International Conference “Nanotechnologies”. October 20-24, 2014, Tbilisi, Georgia. Abstracts p.111-112;
 • Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B.Margiev, L.Rukhadze, L.Chkhartishvili Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, 2015 P.121-131;
 • Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B.Margiev, L.Rukhadze, L.Chkhartishvili New nanoalloys for modifying the steel. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, 2015. P. 228-231.;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • პატენტი P5141 - ვოლფრამის კარბიდის ფუძეზე ნანოკრისტალური სალი მასალების მიღების ხერხი, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპატენტი, საქართველო, 2009;
 • პატენტი P5130 - ნანოოქსიდური აუსტენიტური მანგანუმიანი ცვეთამედეგი ფოლადის შემადგენლობა, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპატენტი, საქართველო, 2009;
 • პატენტი U1751 - სითბური ენერგიის მექანიკურ ენერგიად გარდაქმნის მოწყობილობა, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპარენტი, საქართველო, 2013;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგიები“. თბილისი, 2014;
 • II საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები“. თბილისი, 2015;
 • მე-18 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბორი, ბორიდები და მონათესავე მასალები“. ჰონოლულუ, აშშ, 2015;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 1999-2001 -სსტც G-296 - გაზრდილი ადგეზიური თვისებების მქონე ცვეთამედეგი, მხურვალმედეგი, ანტიფრიქციული ნანოკრისტალური მეტალოკერამიკული დანაფარების შექმნა (მკვლევარი);
 • 2003-2006 - სსტც G-961 - ტიტანის კარბიდის ფუძეზე უვოლფრამო და მცირევოლფრამიანი ნანოკრისტალური სალი შენადნობების შექმნა (მკვლევარი);
 • 2002-2004 - სკგფ-სესფ-სსგფ GI2-2310-TB-02 - ლითონთა კარბიდების მხურვალმედეგი და სალი შენადნობების მიღების ახალი მეთოდები (მკვლევარი);
 • 2006-2009 - მტცუ 3575 - ტიტანის ამორფული, ნანო და პოლიკრისტალური შენადნობები სამედიცინო ინსტრუმენტებისათვის და მათი დანაფარებისათვის (მკვლევარი);
 • 2009-2011 - მტცუ 4600 - ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამის, ტიტანის და ბორის კარბიდების ფუძეზე (მენეჯერი);
 • 2009-2011 - სესფ 481 - ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამის და ტიტანის კარბიდების ფუძეზე (მენეჯერი);
 • 2009 - სკგფ-სესფ-სსგფ 05/09 - ვოლფრამის შემცველი ჯავშანგამტანი ჭურვების გულარებიდან სალი შენადნობების ნაკეთობების წარმოება (მენეჯერი);