სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი თანამდებობის დასაკავებლად

 

მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის  მეცნიერ თანამშრომელი   - ერთი საშტატო  ერთეული

 

შესასრულებელი სამუშაო

 • ადგილობრივი და შემოტანილი მანგანუმის მადნებისა და კონცენტრატების მეტალურგიული ღირებულებების შესწავლა; 
 • მანგანუმიანი ფეროშენადნობების საკვლევი მასალის ექსპერიმენტებისათვის მომზადება;
 • საცდელი ელექტროთერმული ღუმელის გამართვა ; 
 • ფეროშენადნობების საცდელი მოდელური დნობების ჩატარება. 
 • დანადგარზე მანგანუმიანი ფეროშენადნობების საკაზმე მასალებისა და კაზმების თბოფიზიკური თვისებების (სითბოტევადობა, თბოგამტარობა, ტემპერატურა-გამტარობა და სხვ.) შესწავლა; 
 • კვლევის პროცესებში გამოყენებული მინერალური ნედლეულისა და კაზმების ნიმუშების მომზადება, მათი ტექნიკური ანალიზი; 
 • ტექნოლოგიური პროცესის კორექცია აუცილებლობის შემთხვევაში; 
 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ა.)  განათლება  (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, საინჟინრო მეცნიერებათა მაგისტრის  ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5  წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ვ.ა)  უნდა იცოდეს მეცნიერებასა და ტექნიკაში შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულებების განვითარების, სამეცნიერო კვლევების ჩატარებისა და შედეგების დანერგვის უახლესი მეთოდები, საშუალებები, დაგეგმვა და ორგანიზება.

ზ.) კომპეტენციები:

ზ.ა)  ორგანიზატორული უნარები;

ზ.ბ)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ზ.გ)  კომუნიკაბელურობა;

ზ.დ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ზ.ე) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

 

კონკურსის პირობები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

 1. ავტობიოგრაფია /CV
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დოკუმენტის ასლი;
 5. სამეცნიერო შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 6. ლაბორატორიის განვითარების ხედვა

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #8ბ, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე mmi@delta.gov.ge 2022 წლის 09.06.-დან 09.07.2022-ის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2381622; 558073370;

 

 

 

15-06-2022    ნანახია: 176-ჯერ