სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციულიკონცენტრატებისაგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია

თეიმურაზ ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია

25 – 27 ოქტომბერს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები" ჩატარდა. კონფერენცია გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოში მანქანათმშენებლობის დარგის ერთ-ერთი ფუძემდებელისა და საყოველთაოდ აღიარებული მკვლევარის, აკადემიკოს თეიმურაზ ლოლაძის ხსოვნას ეძღვნებოდა.კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და საქართველოს საინჟინრო აკადემია.
კონფერენციის თემატიკას წარმოადგენდა ინსტრუმენტული, კონსტრუქციული და ფუნქციონალური მასალები; ნანომასალები და ტექნოლოგიები; მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია; HP – HT მასალების ფიზიკური ქიმია და მიღების ტექნოლოგია; ფხვნილთა მეტალურგია; ახალი კონსტრუქციები, სისტემები, ტექნოლოგიები და მათი გამოყენების პერსპექტივები; ლითონური და არალითონური მასალების დამუშავება; ტექნოლოგიური პროცესების მართვის პრობლემები.
კონფერენციის სამუშაო ენები იყო ქართული, ინგლისური, რუსული.კონფერენციის მასალების
კონფერენციის შრომების კრებულში გამოქვეყნდება.

სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციულიკონცენტრატებისაგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია

გ. ჯანდიერი, ნ. წერეთელი*, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯიშკარიანი
ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი *საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რეზიუმე
განხილულია მანგანუმშემცველი სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციული კონცენტრატების საწარმოო რეციკლირების პრობლემები. გამოკვეთილია დანაჭროვნების აუცილებლობის საკითხი. შემოთავაზებულია დანაჭროვნების ახალი ხერხი - თხევად წიდებში დიფუნდირება, რის შედეგაც მიიღება ახალი ტიპის საკაზმე კომპონენტი - მანგანუმშემცველი კონგლომერატი. პროცესის მაღალეფექტურობისათვის გათვალისწინებულია მანგანუმშემცველი მტვერისა და შლამის წინასწარი ბრიკეტირება ექსტრუზიის მეთოდით. დამუშავებულია ექსტრუდერის ახალი კონსტრუქცია. შემუშავებულია კონგლომერატის უწყვეტი წარმოების ტექნოლოგიური სქემა.

30-10-2011    ნანახია: 1 998-ჯერ