სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გაწმენდა ფიტორემედიაციისბიოტექნოლოგიური მეთოდით

თეიმურაზ ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია
25 – 27 ოქტომბერს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები" ჩატარდა. კონფერენცია გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოში მანქანათმშენებლობის დარგის ერთ-ერთი ფუძემდებელისა და საყოველთაოდ აღიარებული მკვლევარის, აკადემიკოს თეიმურაზ ლოლაძის ხსოვნას ეძღვნებოდა.კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და საქართველოს საინჟინრო აკადემია
კონფერენციის თემატიკას წარმოადგენდა ინსტრუმენტული, კონსტრუქციული და ფუნქციონალური მასალები; ნანომასალები და ტექნოლოგიები; მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია; HP – HT მასალების ფიზიკური ქიმია და მიღების ტექნოლოგია; ფხვნილთა მეტალურგია; ახალი კონსტრუქციები, სისტემები, ტექნოლოგიები და მათი გამოყენების პერსპექტივები; ლითონური და არალითონური მასალების დამუშავება; ტექნოლოგიური პროცესების მართვის პრობლემები.
კონფერენციის სამუშაო ენები იყო ქართული, ინგლისური, რუსული.კონფერენციის მასალების
კონფერენციის შრომების კრებულში გამოქვეყნდება.

ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გაწმენდა ფიტორემედიაციისბიოტექნოლოგიური მეთოდით
გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, მ. მიქაბერიძე. გ. თავაძე, დ. სახვაძე
ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

რეზიუმე
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მთელი რიგი საწარმოო ობიექტების მიერ ნიადაგებისა და წყლების მძიმე ლითონებით დაბინძურება დიდ საფრთხეს უქმნის საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობას და გარემოს.ჩვენს მიერ შეთავაზებული, ნიადაგის ბიოლოგიური გაწმენდის ტექნოლოგიის სიმარტივე და მაღალეფექტურობა იმითაც არის განპირობებული, რომ ფიტორემედიაციის პროცესის დროს გამოიყენებიან ისეთი მცენარეები, რომლებიც წარმოადგენენ ლითონების ჰიპერაკუმულატორებს. ისინი ავირჩიეთ წინასწარი შესწავლის გზით ადგილობრივი ფლორის წარმომადგენლებიდან, მოცემული ნიადაგის PH-ის, კლიმატური პირობებისა და დაბინძურების ტიპის გათვალისწინებით. მძიმე ლითონებით დაბინძურებული ნიადაგების ფიტორემედიაციის მეთოდით გაწმენდის ეფექტურობის გაზრდა ხდებოდა, მცენარეების ოპტიმალური ბიომასის მიღწევისას, ნიადაგში ფიტოექსტრაქციის ეფექტორების შეტანით, რომლებიც მრავალჯერ ზრდიან ლითონთა დაგროვებას მიწისზედა ბიომასაში.ფიტორემედიაციის დროს გამოყენებული მცენარეების ბიომასა შეიძლება ბიოენერგიის მიღების წყარო გახდეს, ხოლო დანახშირებული ნარგავებიდან შესაძლებელია აკუმულირებულ ლითონთა რეკუპერაცია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იშვიათი, ძვირფასი და ფერადი ლითონების შემთხვევაში.

30-10-2011    ნანახია: 1 429-ჯერ