სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საქართველოში ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შემცველი ტერიტორიების კვლევა და მათი რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების დამუშავება

18-21 ოქტომბერს, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, რაფიელ აგლაძის  დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები გაიმართა.საიუბილეო ღონისძიებების ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.18 ოქტომბერს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში საიუბილეო სხდომა  გაიმართა.19-21 ოქტომბერს, აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, უცხოელ მეცნიერთა მონაწილეობით.კონფერენციის ძირითად თემას წარმოადგენდა ქიმიური ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენება შემდეგ დარგებში: ახალი და გაუმჯობესებული მასალები და დანაფარები; ახალი და გაუმჯობესებული ნივთიერებები; ბიომედიცინა, ბიოტექნოლოგია და სურსათის ინდუსტრია; ენერგეტიკა; უსაფრთხო გარემო; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია.კონფერენციის  მოხსენებათა თეზისები და რჩეული შრომების კრებული გამოიცემა.

 

საქართველოში ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შემცველი ტერიტორიების კვლევა და მათი რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების დამუშავება
გ. ჯიშკარიანი, მ. მიქაბერიძე, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე
ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი


საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რუსეთის სამხედრო ნაწილების მიერ დატოვებული ტერიტორიების, აგრეთვე მთელი რიგი საწარმოო ობიექტების მიერ ნიადაგების და წყლების მძიმე ლითონებით და რადიაციული ნივთიერებებით დაბინძურება დიდ საფრთხეს უქმნის საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობას და გარემოს ეკოსისტემას. ეს ლითონები და რადიონუკლიდები ხასიათდებიან ისეთი ბიოლოგიური თავისებურებებით, როგორიცაა: ორგანიზმში აკუმულაციის უნარი, მუტაგენური, კანცეროგენული, ტერატოგენური და ემბრიოტოქსიკური თვისებები. მძიმე ლითონებითა და რადიონუკლინებით დაბინძურებული ნიადაგებისა და წყლების გაწმენდის არსებული ტექნოლოგიები დაბალეფექტური, ეკოლოგიურად სახიფათო და ძვირად ღირებულია, რის გამოც  მათი გამოყენება  მხოლოდ მცირე ფართობზე ხდება. 

 

ჩვენს მიერ შეთავაზებული ნიადაგის ბიოლოგიური გაწმენდისტექნოლოგია მაღალეფექტურია და იმითაც არის განპირობებული, რომ ფიტორემედიაციის პროცესის დროს გამოიყენებიან ისეთი მცენარეები, რომლებიც წარმოადგენენ მძიმე ლითონების ჰიპერაკუმულატორებს. ისინი აირჩევიან წინასწარი შესწავლის გზით ადგილობრივი ფლორის გათვალისწინებით, რადგან მათ აკუმულაციას უნარზე გავლენას ახდენს ნიადაგის pH- და სხვა თავისებურებანი. 

 

ფიტორემედიაციის მეთოდის სიმარტივე და ეკონომიურობა მდგომარეობს დაბინძურებულ ნიადაგებზე გარკვეული მცენარეების სისტემატური დარგვით, ჩვეულებრივი აგროტექნიკური მეთოდების გამოყენებით. ეს მცენარეები შეიძლება იყოს ერთწლიანიც და შერეული კულტურებიც. რაც თავის მხრივ მკვეთრად შეამცირებს მძიმე ლითონების შემცველობას რისკ-ფაქტორების შემცველ ტერიტორიებზე, რაც თავის მხრივ გააჯანსაღებს გარემოს და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფიტორემედიაციის დროს გამოყენებული მცენარეების ბიომასა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბიოენერგიის მისაღებად, ხოლო დანახშირებული ნარგავებიდან შესაძლებელია ლითონების რეკუპერაცია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძვირფასი ფერადი ლითონების შემთხვევაში. 

 

ლიტერატურა:

[1] Heansver Judith, disertacia, Germany, 2007.

[2] Phutoremediation In Growwso You, Soie & Groundwater Cleanup, February – Marh, pp. 22-26, 1997.

[3] Summary report of workshop of phytoremediation researh needs, 1994

[4] Mc. Donald I.D. The soil Environment. In: Epidemiology and Managements et Root Diseases. 1994.

30-10-2011    ნანახია: 1 651-ჯერ