სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии

Международная конфе­рен­ция «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана,
Баку: Изд. «Элм», 2009.

Бактериальное выщелачивание мышьяка из отходов добычи мышьяковых руд и промышленного производства соединений мышьяка

Сахвадзе Л., Адамия Т., Буачидзе З., Гигаури Р., Рапава А.,
Челидзе Ю., Чиракадзе А., Сахвадзе Р.
Annotation
Arsenic contamination in mountain districts of Georgia due to untreated is very high. Soon it can become dangerous for entire Caucasian region. New methods of eutralizational of such wastes must be urgently developed. Bioleaching of 17 probes of hazardous wastes using local cultures of T. ferrooxidans was investigated showing promising results for remediation of polluted areas using local bacterial cultures.

Исследование процессов дефосфорирования и обескремнивания богатых марганцевых руд и некондиционных концентратов Чиатурского месторождения Грузии

Сахвадзе Л., Буачидзе З., Рапава А., Сахвадзе Р.

Annotation
A relatively simple and cheep method of dephosphorization and desiliconisation of poor manganese ores was developed on the basis of bacterial leaching. The observed process was accompanied by a deep disintegration of crystalline lattice of silicates with one part of potassium, phosphorus, silica, iron, etc, being released, while the other part of them was dissolved in the leaching solution. All this resulted in the significant decrease of P to Mn ratio.

დამუშავებულია ჭიათურის მანგანუმის საბადოს ძნელად გამდიდრებადი მადნებიდან ფოსფატის დამშლელი ბაქტერიების გამოყენებით მავნე მინარევების – ფოსფორისა და კაწმიწის მოცილების ბიოტექნოლოგიური მეთო¬დოლოგია. თავისი ეფექტურობით გამორჩეული იქნა ბაქტერია Bac. Muci­ligi­nosus შტამი 24. ლაბორატორიულ პირობებში მიღწეული იქნა ფოსფორისა და კაჟმიწის შემცირება 35 და 40%-ით. შედეგად, მადნების ხარისხი ამაღლებული იქნა ფარდობის P:Mn (0,2) შემცირების ხარჯზე. შემოთავაზებული ტექნოლოგია გამოირჩევა თავისი ეკოლოგიურობითა და ეკონომიურობით. შესაძლო ხდება ღარიბი მადნებისა და ნარჩენების კვლავსამრეწველო ბრუნვაში ჩართვა და მათგან მაღალხარისხიანი ფეროშენადნებისა და ფოლადების წარმოება.

7-05-2011    ნანახია: 1 759-ჯერ